Oписание

NOSAUKUMS Latvijas Universitātes raksti : Ekonomika. Vadības zinātne / [galvenās redaktores: Ismena Revina, Inese Vorončuka]. 766. sēj.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Latvijas Universitāte
2011
APJOMS - 270 lpp. : il., tab., sh., graf.
BIBLIOGRĀFIJA Ietver bibliogr. zemsvītras piezīmēs un rakstu beigās
CITI AUTORI Revina I.
ISBN 9789984453705
UDK INDEKSS 330
33

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


Saturs/Contents

EKONOMIKA

Anna Zasova
Tiesiskās bāzes ietekme uz darba tirgus elastību Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm
Effects of Labour Legislation and the Institutional Environment on Labour Market Flexibility in Latvia vs. Other EU Countries

Ksenija Ijevļeva
Hipotekārais kredīts kā komercbankas produkts
Mortgage Loan as a Commercial Bank Product

Ilona Dubra
Significance of Innovation Activities in the Challenging Socio-Economic Environment of Today
Inovāciju nozīme mūsdienu sociālekonomiskajā vidē

Dagnija Lāce-Ate
Valsts eksporta atbalsta organizācijas un to darbības izvērtēšanas teorētiskie aspekti
Governmental Export Promotion Organisations and Assessment of Their Activities: Theoretical Questions

Laura Lismente
Pieprasījuma elastības analīzes metodoloģiskie aspekti
Demand Elasticity Analysis: Methodological Aspects

Linda Romele
Izglītība darbavietā un tās ieguvumi
Education at Workplace and Its Advantages

VADĪBAS ZINĀTNE

Līga Baltiņa
Uz vietu balstīta pieeja ES reģionālās politikas efektivitātes uzlabošanai
Place-Based Approach to Improving the Efficiency of the EU Regional Policy

Gundars Bērziņš
Stratēģiski operatīvā vadīšanas sistēma radošo nozaru organizācijās
Strategic-Operational Management in Creative Industries

Nellija Titova
Pievienotās vērtības intelektuālā koeficienta (VAICTM) un aprēķinātās uzņēmuma nemateriālās vērtības (CIV) metožu lietošana pētījumos: gūtā pieredze
Application of Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM) and Calculated Intangible Value (CIV) in Research: the Lessons Learnt

Kristīne Zaksa
Mārketinga pasākumu komplekss augstākās izglītības iestādēm – Latvijas Universitātes piemērs
Marketing Mix for Higher Education Institutions – the Case of the University of Latvia

Stacenko Sergejs, Ilze Gude
Arodbiedrības un to nozīme mūsdienu sabiedrībā
Trade Unions and Their Role in Contemprorary Society

Dita Štefenhagena
Universitātes pārvaldes procesu vērtējums funkcionālās efektivitātes pilnveidei
University Governance Processes as a Factor Influencing University Effectiveness

Jānis Aprāns
ES kohēzijas politikas izvērtējums: prasības, prakse un perspektīvas
EU Cohesion Policy Performance Evaluations: Requirements, Practice and Prospects

Zane Gūtmane
Pirmsskolas izglītības sistēmas nodrošinājums un finansēšanas modeļi
Preschool Education System: Availability and Models for Financing

Laura Keršule
Darbinieku vadīšana un motivēšana ekonomiskās lejuspslīdes apstākļos Latvijā
Motivation of Employees in the Situation of Economic Downturn in Latvia

Ināra Kantāne
Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja
Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises

Marija Simonova
Investēšana cilvēkkapitāla attīstībā publiskajā pārvaldē Latvijā
Investment in the Development of Human Capital in Public Administration in Latvia

Emīls Pūlmanis
Mērķu definēšanas nozīme un problēmas projektu inicializācijas procesā Latvijā
Significance of Goal Definition and the Problems in the Project Initialization Process in Latvia

Agate Zaķe
Ierēdņu viedokļi par dzimumu stereotipiem attiecībā uz vadītājiem valsts pārvaldē un šo viedokļu apkopojums
Opinions of Public Servants on Gender Stereotypes Regarding Senior Officials in Public Administration in Latvia

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки