Oписание

NOSAUKUMS Latvijas Universitātes raksti : Scientific papers University of Latvia= Acta Universitatis Latviensis / Galv. red.: Prof. Dr. oec. Elena Dubra. 737. sēj.. Ekonomika, VII.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Latvijas Universitāte
2008
APJOMS 439 lpp.
ISSN 9789-984450223
UDK INDEKSS 33

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


Satura rādītājs
Content

Lilija Ābika
Nodokļi un to ietekme uz ekonomikas attīstību Latvijā
Taxes and Their Influence on the Economic Development of Latvia 9

Ilze Āboliņa
Pievienotās vērtības nodoklis vizuālās mākslas jomā
Value Added Tax in Accounting for Visual Arts 15

Daira Barānova
Studiju programmu atbilstības izvērtēšana Latvijas tautsaimniecības attīstībai
Evaluation of Study Programmes in the Light of the Development of the Economy of Latvia 24

Jānis Bruņenieks, Rūta Kesnere, Guntis Pilsētnieks, Ralfs Spāde
Attīstības procesu uzraudzības un novērtēšanas nozīme politikas plānošanā un lēmumu pieņemšanā
The Importance of Monitoring and Evaluation of Development Processes for Policy Planning and Decision Making 38

Inta Ciemiņa
Latvijas iedzīvotāju dzīves līmenis sociālās statistikas skatījumā
The Living Standard of the Population of Latvia in Social Statistics 49

Andris Deniņš, Jānis Zakovics
Inovatīvās darbības vadības problēmas Latvijā
Management Problems of Innovation Activity in Latvia 64

Andris Deniņš, Kaspars Mucenieks
Uzņēmumu reorganizācijas efektivitāte un to noteicošie faktori Latvijā
Company Reorganization Efficiency and Factors Influencing It in Latvia 75

Arta Deniņa
Atjaunojamo energoresursu izmantošanas atbalsta shēmas Eiropā un to ekonomiskā efektivitāte
Support Schemes for Renewable Energy in Europe and Their Economic Efficiency 88

Elena Dubra
Sociālie un metodoloģiskie aspekti Latvijas darba tirgus pētījumos
Social and Methodological Aspects of Latvian Labour Market Research 100

Rasma Garleja, Ella Skvorcova
Patērētāju uzvedības izglītošanas psiholoģiskie un metodoloģiskie aspekti
Psychological and Methodological Aspects of Consumer Behavior Education 112

Zigrīda Goša
Vīriešu un sieviešu mirstības diferenciācija Latvijas reģionos: tendences un faktori
Male and Female Mortality Differentiation in Regions of Latvia: Trends and Factors 121

Anita Gulbe
Darba tirgus tirgvedībā
Labour Market in Marketing 140

Edīte Igaune
Aglomerācija un Rīgas aglomerācijas raksturojums
Agglomeration and the Characteristics of Rīga Agglomeration 152

Justīne Jaunzeme
Uzkrājumi un to novērtēšana
Provisions and Their Valuation 163

Andrejs Jaunzems
Investīciju un finansēšanas programmas analīze
Analysis of the Investment and Financing Programme 181

Viesturs Pauls Karnups
Padomju ekonomikas statistika CIP skatījumā
Soviet Economic Statistics from the Point of View of the CIA 196

Silvija Kristapsone
Noziedzības situācijas raksturojums Latvijā 2000.–2006. gadā
Statistical Characterization of the Crime Situation in Latvia, 2000–2006 204

Ausma Krūmiņa, Ieva Rudzīte
Loģistikas un mārketinga funkcijas pakalpojumu sfērā
Functions of Logistics and Marketing in the Service Sector 220

Ilona Lejniece
Kredītattiecību modeļi
Credit Relation Models 232

Eva Liepiņa
Latvijas farmaceitisko produktu cenu regulēšana un zāļu kompensācija
Regulation of the Prices of Pharmaceuticals in Latvia and Pharmaceutical Reimbursement 241

Jānis Ēriks Niedrītis
Mārketinga zināšanu loma darba ražīguma paaugstināšanā
Importance of Marketing Knowledge for Increasing of Labour Productivity 253

Dainis Ozoliņš
Autoceļu transporta nozīme Latvijas ekonomikas attīstībā
The Role of Road Transport in the Development of the Economy of Latvia 264

Ramona Rupeika-Apoga
A New Look at Financial Globalisation
Jauns skatījums uz finanšu globalizāciju  272

Svetlana Saksonova
Rentabilitātes rādītāju izmantošanas un interpretācijas aspekti praktiskajā uzņēmējdarbības analīzē
Aspects of Using and Interpreting Profitability Indicators in Practical Business Analysis 283

Jānis Sproģis
Meža nozīme Latvijas tautsaimniecībā
The Value of Forests in the Latvian Economy 290

Andris Sproģis, Jānis Sproģis, Ilze Sproģe
Latvijas tautsaimniecības attīstības problēmas 21. gadsimtā
Development of the Economy of Latvia at the Beginning of the 21st Century 303

Ilze Sproģe
Latvijas nodokļu politikas nākotnes virzieni
Future Directions of Tax Policy in Latvia 319

Антанас Светикас
Развитие маркетинга Литвы
Tirgzinības attīstība Lietuvā
Development of Marketing in Lithuania 329

Ieva Šnīdere
Inflācijas ietekmes novērtēšana uz studiju maksas lielumu
Estimation of Influence of Inflation on Tuition Fees 338

Nataļja Točelovska
Latvijas parāda vērtspapīru tirgus: 14 gadu pieredze un nākotnes tendences
Latvia’s Debt Market: 14 Years of Experience and Future Development 345

Einārs Ulnicāns
Latvijas darbaspēka galveno attīstības tendenču analīze
Analysis of the Main Tendencies of Latvia’s Labour Force Development 354

Gunārs Vaskis
Inflācijas reālekonomiskie aspekti Latvijā
The Real Economic View of the Inflation in Latvia 368

Inesa Vorončuka, Iveta Magone
Anketēšanas nozīme funkcionālo auditu veikšanā
The Importance of Surveying Functional Audits  387

Jekaterina Vozņuka
Latgales reģiona iedzīvotāju dzīves vietas izvēles faktoru analīze
Analysis of Residence Choice Factors of the Latgale Region Population 399

Elmārs Zakulis
Finanšu sistēmu stresa testēšana: teorija un pasaules prakse
Stress Testing of Financial Systems: Theory and Global Practice 413

Irina Zujeva
Sociālekonomisko faktoru un psihosociālās slodzes ietekme uz Latvijas iedzīvotāju veselību
Impact of Socioeconomic Factors and Psychosocial Burden on the Health of the Population in Latvia 422

Jānis Zvanītājs, Viktorija Stavecka
Uzņēmuma aktīvu izmantošanas plānošana un analīze
Planning and Analysis of Operation with Organization Assets 431

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки