Oписание

NOSAUKUMS Latvijas Universitātes raksti : Acta Universitatis Latviensis / Latvijas Universitāte ; galv. red.: Dr. hab. oec. prof. Ludmila Bandeviča. 721. sēj.. Vadības zinātne.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Latvijas Universitāte
2008
APJOMS 487 lpp.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr. rakstu beigās
ISBN 9789984450216
UDK INDEKSS 65

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


Satura rādītājs
Content

I Oriģinālraksti

Astra Auziņa
Latvijas tekošā konta deficīts globālā kontekstā
Latvia’s Current Account’s Deficit in Global Context


Ilze Balode
Pieprasījuma sistēmu salīdzinājums
A Comparison of Demand Systems


Eli Fel
Empirical Insights in Carrying out Effective Consumer Response (ECR) Evaluation in Latvia
Empīrisks ieskats efektīvā patērētāju vajadzību novērtēšanā (ECR) Latvijā


Andrejs Jaunzems
Saimniecisko vienību snieguma relatīvās efektivitātes vērtēšana
Valuation of the Relative Efficiency of Economic Units’ Performances


Andrejs Jaunzems, Toms Reiziņš
Pareto (µ, )-efektīvie lēmumu koka apakšzari
Pareto (µ, )-efficient Sub-branches of the Decision Tree


Laura Kalniņa
Elastdrošības aspekti Latvijas nodarbinātības vidē: kopīgais un atšķirīgais darba devēju un darbinieku viedokļos
Flexicurity Aspects of the Employment Environment in Latvia: Common and Different as Viewed by Employers and Employees


Ilze Lapa
Latvijas pārtikas ražošanas uzņēmumu konkurētspēju veidojošo faktoru analīze un novērtējums
An Analysis and Assessment of Factors Determining Competitiveness of Latvian Food Manufacturers


Nikolajs Nečvaļs, Māris Purgailis, Natalja Zolova
A New Information Criterion for Selecting Variables in Econometric Models
Jauns informācijas kritērijs mainīgo lielumu izlasē ekonometriskajos modeļos


Grigorijs Oļevskis
Patēriņa procesu būtība e-biznesā
The Changing Essence of Marketing and Consumption Brought about by Doing Business Electronically
 

Biruta Sloka, Iluta Skrūzkalne, Uģis Uškāns
Mājas lapas kvalitatīvs un kvantitatīvs pētījums
Qualitative and Quantitative Examination of the Effectiveness of the Web-page


Edvīns Vanags, Ilmārs Vanags, Inga Vilka
Demokrātija, efektivitāte un reformas pašvaldību vadītāju un ekspertu vērtējumā
The Performance of Democracy in Latvia, its Effectiveness and Reforms: an Evaluation by Leaders of Local Governments and Experts


Ilona Vorkale
Publisko iepirkumu procedūru kvalitatīvās atlases posma pilnveidošanas iespējas
Methods for Improving the Selection Criteria of Private Contractors and Suppliers to the State and Local Governments in Latvia


Agate Zaķe
Sieviešu vadītāju dzimumlīdztiesības pieredze pašvaldībās un ministrijās
The Situation of Women in Leadership Positions in Latvia: Gender Equality at the Local Government and at the Ministerial Level


II Problēmraksti

Veronika Bikse
Profesionālās intereses, to veidošanas problēmas globalizācijas apstākļos
Identifying “Vocational Interests” and Grooming Citizens for Entrepreneurship in a World Oriented toward Globalization


Jānis Briedis, Pēteris Lauriņš
E-pārvaldes attīstība Latvijā
Progress in Developing “E-government” in Latvia


Agnese Briška
Studiju programmu kvalitātes analīze un to ranžēšanas kritēriji
Study Program Quality Analyses: Ranking Criteria in the Higher Institutions of Learning in Latvia
 

Ivars Brīvers
Tautsaimniecisko aprēķinu iespējamība sociālisma ekonomikā – skats no tirgus ekonomikas
The Possibility of Carrying out Economic Assessments in a Socialist Economic System:
Viewing it from the Market Economy’s Vantage Point
 

Kārlis Dauge
Koksnes atjaunojamo enerģētisko resursu plūsmu vadības sistēmas modelēšana un ieteiktā likumdošana
Modelling of Wood Renewables Energy Resources’ Flow Management Systems and the Recommended Legislation to Establish Relevant Laws


Andris Deniņš
Intelektuālā darba vadīšanas efektivitātes paaugstināšana
Improving Work Efficiency in Intellectually Demanding Employment


Andris Deniņš, Silvija Salmane
Vadības pakalpojumu izmaksu noteikšana koncernā “Latvijas dzelzceļš”
Setting of Rates for Services Rendered within the Organization of „Latvijas dzelzceļš” (The Railroad of Latvia)
 

Vizma Niedrīte
Stratēģisko pārmaiņu vadīšana augstskolā kā studiju kvalitātes nodrošināšanas sistēma
Managing Strategic Changes at the University in Order to Assure Enhanced Quality in the System


Jānis Ēriks Niedrītis
Valsts varas aparāta reformēšanas nepieciešamība Latvijā
The Necessity to Reform the State Authority Apparatus in Latvia


Kristīne Pakalniete, Jānis Malzubris
Ieguvumu pārneses metodes izmantošana ūdeņu ekosistēmu ekonomiskā novērtēšanā
Using the Benefits of the Transfer Method for Economic Valuation of Aquatic Ecosystems


Ramona Rupeika-Apoga
Jauna ēra vērtspapīru biržu darbībā
New Era in the Operating Methods of World’s Stock Exchanges


Inesa Vorončuka, Andris Sarnovičs
Personāla mērķtiecīgas izaugsmes loma Latvijas publiskā sektora organizāciju līdzsvarotā attīstībā
Role of Targeted Personnel Development in Balanced Development of Public Sector Organizations of Latvia


Walter Ruda, Thomas A. Martin, Benjamin Danko
Essential Attitudes in Founding of New Ventures and Cultivating Entrepreneurship among Students: the German Experience
Jaunu uzņēmumu dibināšanai un studentu radošu ideju veicināšanai nepieciešamā domāšana: Vācijas pieredze


III Apskata raksti

Irina Arhipova, Ilva Rudusa
Kompetences centru stratēģija veiksmīgai uzņēmumu klasteru attīstībai
The Competence Center Strategies for a Successful Development of Enterprise Clusters


Dace Kalsone
Payment Market Development: Payments, Services and Market Expectations
Maksājumu tirgus attīstība: maksājumi, pakalpojumi un tirgus gaidas


Pēteris Klišs
Mūsdienu reģionālie aspekti Latvijas sadarbības vadības pastiprināšanai Baltijas jūras reģiona starpvalstu organizācijās 2004.–2008. g.
Today’s Regional Considerations in Strengthening of Latvia’s Role in Cooperation Management in the Cross Border Organizations of the Baltic Sea region: Historical Review of Years 2004–2008


Inta Kulberga
Tirgvedības profesionālā izglītība Latvijas uzņēmējdarbības vidē
Professional Education in Marketing in the Business Environment in Latvia


Linda Lotiņa
Kategorizācijas praktiskā izmantojuma iespējas tūrisma mārketingā
Possibilities for an Efficient Application of Categorisation to the Marketing of Tourism


Diāna Ļubimova
Transfer Pricing under Duopolistic Competition
Transferta cenu veidošanās duopolistiskās konkurences apstākļos


Inese Mavļutova
Biznesa restrukturizācija kā uzņēmuma finanšu pārvaldīšanas instruments
Restructuring of Business as a Tool of Financial Management


Ligita Melece
Vadības sistēmas ilgtspējīgas un kvalitatīvas pārtikas aprites nodrošināšanai Latvijā
Management Systems for the Assurance of Sustainable and Qualitative Food Chain in Latvia


Ilmārs Puriņš
Mazo un vidējo uzņēmumu zināšanu vadīšanas stratēģija
Knowledge Management strategy of Small and Medium-Sized Enterprises

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки