Oписание

NOSAUKUMS Latvijas Universitātes raksti : Acta Universitatis Latviensis / Latvijas Universitāte ; galv. red.: Dr. math. prof. Ismena Revina; Dr. habil.oec., prof. Edvīns Vanags. 726. sēj.. Ekonomika un vadības zinātne.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Latvijas Universitāte
2008
APJOMS 262 lpp.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr. rakstu beigās
ISBN 9789984450193
UDK INDEKSS 33

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


Satura rādītājs
Content

Ilze Āboliņa
Pievienotās vērtības nodoklis fizisko personu saimnieciskajā darbībā
Value Added Tax on Natural Persons’ Economic Activity
  7

Irīna Čurkina
Mazas valsts vieta pasaulē globalizācijas laikmetā
The Place of a Small State in a Globalized World
  15

Eli Fel
Efficient Consumer Response in Latvia
Efektīva patērētāju vajadzību novērtēšana
  26

Liene Freivalde
Mūsdienu lidosta un tās stratēģiskās vadīšanas īpatnības
Contemporary Airport and the Peculiarities of Strategic Management
  35

Juris Imaks
Rīgas siltumapgādes attīstības koncepcija 2006.–2016. gadam: situācijas analīze
The Concept of Heating Development of the City of Rīga 2006–2016: Analysis of the Situation
  44

Aina Joppe
Nodokļu administrētāju darba specifika un motivēšana Latvijā
Tax Administrators in Latvia: Work Specifics and Motivation
  48

Raja Kočanova
Stratēģiskās plānošanas satura izmaiņu nepieciešamība
The Necessity of Content Changes in Strategic Planning
  60

Jānis Krauklis
Tirgus pētījumi internetā – ierobežojumi un risinājumi
Online Market Research – Limitations and Solutions
  71

Ilze Lapa
Konkurences vides ietekme uz Latvijas pārtikas ražotāju konkurētspēju un iespējamie risinājumi konkurētspējas paaugstināšanai
The Impact of a Competitive Environment on the Competitiveness of Food Manufacturers in Latvia and Possible Solutions to Increase Competitiveness
  82

Ilona Lejniece, Andris Rigerts
Privātpersonas kredītspējas noteikšana
Assessment of Private Individual’s Creditworthiness
  97

Tatjana Loginova
Migrācijas procesi un iedzīvotāju nodarbinātība kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā
Migration Processes and Employment of Latvia’s Population since the Accession to the European Union
104

Anita Ozoliņa
Drošības faktoru loma tūrisma uzņēmuma komunikācijā ar klientu
The Role of Safety Factors in the Communication of Tourism Enterprises with the Clients
114

Kristīne Pakalniete
Reģionālo sabiedrības aptauju izmantošana ūdeņu ekosistēmu ekonomiskajā novērtēšanā
The Use of Regional Public Surveys for Economic Valuation of Aquatic Ecosystems
128

Vita Pilsuma
Centrālās bankas darbību raksturojošo rādītāju salīdzinājuma iespējas: Eiropas Centrālo banku sistēmas piemērs
The Possibilities of Comparison of Central Bank Performance Indicators: the Case of the European System of Central Banks
142

Astrīda Rijkure
Latvijas autoceļu uzturēšanas problēmas
Problems of Road Maintenance in Latvia
158

Antra Sakne
Veselības aprūpes organizāciju vadības modelis
Health Care Organization Management Model
168

Olga Sergejeva
Revīzijas būtiskuma prioritāte neatkarīgas revīzijas procesā
Priority of Auditing Materiality in Independent Auditing Procedure
175

Iluta Skrūzkalne
Mārketinga virzītājspēku ietekmes modelēšana uz patērētāju vērtīgumu
Modelling the Impact of Marketing Drivers on Customer Lifetime Value
184

Normunds Šlitke, Signe Bāliņa
Konverģences procesa un nekustamā īpašuma tirgus attīstības ietekme uz makroekonomiskajiem rādītājiem Latvijā
The Influence of Convergence Process and the Real Estate Market Development on the Macroeconomic Indicators of Latvia
199

Ieva Šnīdere
Inflācijas ietekme uz tautsaimniecību un inflāciju ierobežojošie pasākumi Latvijā
The Impact of Inflation on the National Economy of Latvia and Inflation Restriction Measures
213

Oļegs Tkačevs
Fiskālās politikas ilgtspējas jēdziens un novērtēšanas iespējas
The Sustainability of Fiscal Policy: Definition and Assessment
223

Kristīne Vītola
Latvijas dzīvojamā fonda modelēšana ar fundamentāliem rādītājiem
A Model of the Housing Fund of Latvia: A Fundamental Approach
234

Elmārs Zakulis
Latvijas banku sistēmas pakļautība procentu likmju riskam
Exposure of Latvian Banking System to Interest Rate Risk
244

Irina Zujeva
Ekonomisko faktoru tiešā un netiešā ietekme uz Latvijas iedzīvotāju veselību
The Direct and Indirect Impact of Economic Factors on the Health of the Population of Latvia
251

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки