Oписание

NOSAUKUMS Latvijas Universitātes raksti : Acta Universitatis Latviensis / Latvijas Universitāte ; galv. red.: Ismena Revina, Edvīns Vanags. 711. sēj.. Ekonomika un vadības zinātne.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Latvijas Universitāte
2007
APJOMS 178 lpp.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr. rakstu beigās
ISBN 9789984802886
UDK INDEKSS 33

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


Saturs
Contents

Olga Ertuganova
Kreditēšanas attīstība un tās ietekme uz makroekonomisko situāciju Latvijā
Lending Development and Its Impact on the Macroeconomic Situation in Latvia


Anna Zasova
Latvijas darba tirgus kā makroekonomisko šoku absorbēšanas mehānisms
Latvian Labour Market as a Macroeconomic Shock Absorption Mechanism


Einārs Ulnicāns
Darba ražīgums Latvijā pa ekonomiskās darbības veidiem 1996.–2005. gadā
Labour Productivity in Latvia by the Kind of Economic Activity in 1996–2005


Jānis Priede
ISO 9000 standarta ieviešanas tendences pasaulē un Latvijā
Trends of ISO 9000 Standard Implementation in World and Latvia


Inese Kalnmeiere
Vidusslāņa noteikšanas kritēriju īpatnības un problemātika Latvijā
Problems and Features of Middle-class Identification Criteria in Latvia


Zane Medne
Administratīvā sloga noteikšanas metode Eiropas Savienībā
Measurement of Administrative Burden in the European Union


Edgars Voļskis
Challenging Trends in the Global Pension Systems
Globālās izmaiņas pasaules pensiju sistēmās


Liene Freivalde
Lidostu darbības pilnveidošana kā gaisa transporta tirgus attīstības nosacījums
Airport Operation Improvement as a Condition for Air Transport Market Development


Vadims Umanovs
Valsts nodevas funkcijas un mērķi
State Duty's Functions and Purposes


Kārlis Dauge
Ārpus meža zemes augošu koku, krūmu un atgūtās koksnes kā alternatīvo enerģijas avotu vadība
The Management of the Utilization of Non-forest Land Trees, Bushes and Recovered Wood as a Resources for Alternative Energy


Kārlis Birznieks
Mājokļu cenu dinamika un tās tendences Rīgā un tai tuvākajās pilsētās
Housing Price Dynamics in Riga and Surrounding Cities


Elmārs Zakulis
Latvijas banku stresa testēšana
Stress Testing of Latvia's Banks


Olga Sergejeva
Starptautiskā revīzijas kvalitātes kontroles standarta izmantošanas iespējas Latvijā
Possibilities of Applying International Standards of QualityControl for Firms That Perform Audits in Latvia


Evija Kopeika, Anna Vintere
Informācijas tehnoloģijas veselības aprūpē
ICT in the Health Care


Aleksandrs Rozenblūms
Инфляция и влияние на валютный курс
Inflācija un ietekme uz valūtu kursu
Inflation and its Iinfluence on the Exchange Rate


Māris Krievs, Ilze Sproģe
Būvniecības nozares attīstība nekustamā īpašuma tirgus kontekstā
Development of Construction Industry in Context of the Real Estate Market


Inta Jaunzeme, Zane Cunska
Inženierzinātņu, veselības aprūpes un izglītības darbinieku profesionālās darbības atbilstība iegūtai kvalifikācijai
Compliance of the Professional Engineers, Health Care and Education Professionals' Performance with the Acquired Qualifications


Jānis Sproģis
Latvijas tautsaimniecība līdz 2006. gadam
Latvia's National Economy up to 2006

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки