Oписание

NOSAUKUMS Finansu pārskatu revīzija. Starptautiskie revīzijas standarti / Dagnija Daņēviča.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Turība
2003
APJOMS 123 lpp.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr.: 123.lpp.
ISBN 9984728528
UDK INDEKSS 657.6

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 657.6 На полке Можно заказать

Аннотация


Uzņēmējsabiedrību finansu pārskatos ietvertā informācija tiek izmantota saimniecisko lēmumu pieņemšanai. Tāpēc finansu pārskatu lietotājiem, akcionāriem, kreditoriem, potenciālajiem investoriem ir svarīgi iegūt kvalitatīvu finansu informāciju.

Grāmatas mērķis ir iepazīstināt lasītājus ar finansu pārskatu revīzijas veikšanu atbilstīgi Starptautiskajiem revīzijas standartiem.
Mācību līdzeklī aplūkoti finansu pārskatu revīzijas pamatprincipi, revīzijas plānošanas, revīzijas pierādījumu iegūšanas procedūras un revīzijas ziņojumu standarti.
Pielikumā doti revidenta darba dokumentu, tajā skaitā revīzijas ziņojumu noformēšanas paraugi.

SATURS
1. Revīzijas pakalpojumu tirgus Latvijā
1.1. Revīziju veidi
1.2. Likums Par zvērinātiem revidentiem
1.3. Latvijas zvērinātu revidentu asociācija

2. Finansu pārskatu revīzijas pamatprincipi
1.1. Revīzijas mērķis un vispārējie principi
1.2. Profesionālo grāmatvežu ētikas kodekss
1.3. Līgums par revīzijas pakalpojumu veikšanu
1.4. Revīzijas dokumentācija
1.5. Revīzijas kvalitātes kontrole
1.6. Revīzijas procesa vispārējā shēma

3. Revīzijas plānošana
3.1. Zināšanas par klienta uzņēmējdarbību
3.2. Revīzijas būtiskums
3.3. Revīzijas risks
3.4. Krāpšana un kļūdas
3.5. Atbilstība normatīvajiem aktiem
3.6. Uzņēmuma darbības turpināšanas pieņēmums
3.7. Iekšējās kontroles novērtēšana
3.8. Revīzijas stratēģiskais plāns
3.9. Revīzijas programma
3.10. Revīzijas budžets

4. Revīzijas pierādījumu iegūšana
4.1. Efektīva pierādījuma jēdziens
4.2. Pierādījuma iegūšanas procedūras
4.3. Revidenta piedalīšanās inventarizācijā
4.4. Analītiskās procedūras
4.5. Pirmo reizi veiktu revīziju īpatnības
4.6. Izlases metode revīzijā
4.7. Grāmatvedības novērtējumu revīzija
4.8. Saistīto personu identifikācija
4.9. Notikumu pēc bilances datuma revīzija
4.10. Darbības turpināšanas pieņēmuma pārbaude

5. Citu personu darba izmantošana
5.1. Cita revidenta darba izmantošana
5.2. Iekšējā revidenta darba izmantošana
5.3. Eksperta darba izmantošana

6. Revīzijas ziņojumu standarti
6.1. Revīzijas rezultātu kopsavilkums
6.2. Revidenta ziņojums vadībai, izsakot atzinumu par finansu pārskatiem
6.3. Revidenta ziņojums vadībai par konstatētajiem trūkumiem grāmatvedības un iekšējās kontroles sistēmā

7. Mazo uzņēmumu revīzijas īpatnības
8. Finansu pārskatu pārbaude
9. Revidentu un uzņēmumu vadības sadarbība
Nobeigums

Pielikumi
1. Revīzijas līguma paraugs
2. Debitoru parādu apstiprināšanas pieprasījums
3. Vadības apliecinājuma vēstules paraugs
4. Pirmā gada revīzijas ziņojuma paraugs
5. Nemodificēta ziņojuma paraugs
6. Paraugs modificētam revidenta ziņojumam ar apstākļu akcentēšanu
7. Ziņojums ar iebildēm, kas saistītas ar revīzijas darba apjoma ierobežojumu
8. Ziņojums ar iebildēm, kas saistītas ar revidenta un klienta domstarpībām uz lietoto grāmatvedības politiku
9. Paraugs ziņojumam ar atteikumu sniegt atzinumu
10. Paraugs ziņojumam par negatīvu atzinumu
11. Paraugs ziņojumam par saīsinātajiem finansu pārskatiem, kas sagatavoti, pamatojoties uz revidētajiem finansu pārskatiem, par kuriem revidents sniedzis nemodificētu ziņojumu vai ziņojumu ar apstākļu akcentēšanu
12. Paraugs ziņojumam par saīsinātajiem finansu pārskatiem, kas sagatavoti, pamatojoties uz revidētajiem finansu pārskatiem, par kuriem revidents sniedzis ziņojumu ar iebildēm
13. Ziņojuma vadībai par konstatētajiem trūkumiem grāmatvedības un iekšējās kontroles sistēmā iespējamā struktūra
14. Atsevišķu bilances posteņu pārbaudes programmas
15. Paraugs pārbaudes ziņojumam, kurā izteikta negatīva pārliecība

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки