Oписание

AUTORS Kalve, Ieva
NOSAUKUMS Jaunās paaudzes lietvedība / Ieva Kalve.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Turība
2002
APJOMS 231 lpp.
PIEZĪMES Bibliogr.: 195.-197.lpp.
ISBN 998472848X
UDK INDEKSS 651

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 651 На полке Можно заказать

Аннотация


Priekšvārds
3Lietotie termini
6Ievads
121.nodaļa. Lietvedības tiesiskā bāze
15
1.1. Lietvedības un dokumentēšanas loma un nozīme
16
1.2. Dokumenta juridiskā spēka jēdziens
18
1.3. Dokumenta oriģināls, paraksts un tā nozīme
20
1.4. Elektroniskie dokumenti un paraksti
23
1.5. Normatīvie akti, to iedalījums un hierarhija
27
1.6. Lietvedību tieši reglamentējošie normatīvie akti
30
1.7. Ar lietvedību saistītie (netieši reglamentējošie) normatīvie akti
322. nodaļa. Lietvedības pamatjēdzieni un būtiskie procesi
33
2.1. Lietvedība- dokumentu pārvaldība- datorizētā lietvedība
33
2.2. Pārvaldes dokumentu sistēma, dokumentu veidi
38
2.3. Lietvedības darba organizācija (dokumentu pārvaldības sistēma)
43
2.3.1. Normatīvo aktu prasības lietvedības darba organizācijai
44
2.3.2. Organizācijas dokumentu pārvaldības sistēmas veidošana
46
2.3.3. Organizācijas dokumentu pārvaldības sistēmas audits
48
2.3.4. Lietvedības procesa veidi
48
2.3.5. Dokumentu pārvaldības sistēmas apraksts
49
I Dokumentēšanas perioda noteikšana
52
II Lietvedības procesa veida izvēle
52
III Pilnvarojuma līmeņu definēšana
52
IV Organizācij ā letojamo dokumentu grupu un veidu noteikšana
53
V Dokumentu un informācijas pieejamības līmeņu norāde
54
VI Dokumentu noformēšanas prasības
56
VII Prasības un principi darbā ar elektroniskajiem un faksa dokumentiem
56
VIII Dokumentu nodošanas un pieņemšanas kārtība, mainoties darbiniekiem
57
IX Lietu veidošanas principu definēšana
57
X Lietu saraksta (nomenklatūras) veidošanas principu noteikšana
59
XI Reģistri un reģistrēšana
64
XII Dokumentu aprites shēmas izveide
65
XIII Atbildības un atbildīgā par lietvedību noteikšana
68
XIV Zīmogu, spiedogu lietošanas apraksts
68
XV Saistības noteikšana lietvedības un kvalitātes sistēmām
74
XVI Valsts un pašvaldību pasūtījumu dokumentācijas veidošana un darbības ar to
74
XVII Pamatprincipu noteikšana informācijas ievietošanai Internet mājaslapās
74
XVIII Kārtības noteikšana lietu nodošanai arhīvā
74
XIX Dokumentu iznīcināšanas kārtība
75
XX Sadarbība ar uzraudzības un kontroles institūcijām
75
XXI Organizācijas ekspertu komisijas kompetences noteikšana
763. nodaļa. Dokumentu noformēšana, prasību līmeņi
78
3.1. Tehniskās prasības, noformējot dokumentus
79
3.1.1. Papīrs, tā formāts un malas, aploksnes
79
3.1.2. Lapas un lappuses, to numurēšana
88
3.1.3. Krāsu un tehnisko līdzekļu lietojums, burtu veidi (fonti) un izcēlumi
90
3.1.4. Dokumenta teksta iedalījums
95
3.1.5. Kļūdas, to labošana
97
3.1.6. Valodu lietošana, personvārdi un nosaukumi
98
3.1.7. Saīsinājumi, to lietošana
103
3.2. Dokumenta funkcijas un to nozīme, rekvizīti
105
3.2.1. Informatīvā funkcija
106
3.2.2. Dokumenta juridiskais spēks, tā nodrošināšana noformējot dokumentu
106
3.2.3. Dokumentu rekvizīti, to lietošana
107
3.3. Dokumentu noformēšanas prasību līmeņi
108
3.3.1. Primitīvs dokuments
110
3.3.2. Normāls dokuments
111
3.3.3. Ideāls dokuments
111
3.4. Rekvizītu izvietojums un grupas
112
3.4.1. Dokumenta sastāvdaļu izvietojuma zonas, to nozīme
112
3.4.2. Obligātie rekvizīti (4+2+4)
116
3.4.3. Pārējie pārvaldes dokumentu rekvizīti
124
3.5. Dokumenta teksts
129
3.6. Dažādu dokumentu veidu noformēšanas īpatnības un paraugi
131
3.6.1. Organizatoriskie dokumenti
131
3.6.2. Rīkojuma dokumenti
133
3.6.3. Izziņu un pārskatu dokumenti
135
3.6.4. Sarakstes dokumenti
149
3.6.5. Personāla dokumenti
158
3.6.6. Dokumenta oriģināla atvasinājumu (kopijas, noraksti, izraksti, dublikāti) noformēšana
161
3.7. Speciālo dokumentu noformēšanas pamatprincipi
166
3.7.1. Grāmatvedības dokumenti
166
3.7.2. Līgumi
1694. nodaļa. Darbs ar dokumentiem
172
4.1. Ikdienas darbs
173
4.1.1. Dienesta atzīmes, to lietošana
173
4.1.2. Dokumentu uzskaite un reģistrēšana
177
4.1.3. Iekšējo dokumentu virzība
180
4.1.4. Darbs ar saņemtajiem dokumentiem
182
4.1.5. īpatnības darbā ar informāciju un dokumentiem valsts un pašvaldību iestādēs
183
4.2. Arhivēšana
189
4.2.1. Ārējie un iekšējie ārējie arhivēšanu reglamentējošie dokumenti
189
4.2.2. Veicamie darbi, to secība, optimizēšana
190
1) lietu kārtošana ikdienā
190
2) sagatavošanās lietu nodošanai arhīvā vai glabāšanai
190
3) lietu sagatavošana nodošanai arhīvā
191
4) dokumentu iznīcināšana beidzoties glabāšanas termiņam
194Avoti
195

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки