Oписание

NOSAUKUMS Ekonomisko procesu matemātiskā modelēšana : teorija un prakse / Ludmila Frolova.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Turība
1999
APJOMS 310 lpp.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr. nodaļu beigās
ISBN 9984-609-03-0
UDK INDEKSS 330.1

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


Šajā grāmatā autore izklāsta matemātiskās modelēšanas metodes teorētiskos un praktiskos aspektus, parāda to izmantošanas iespējas vadības lēmumu pieņemšanā gan mikroekonomiskajā, gan makroekonomiskajā līmenī. Grāmatā stāstīts par dažādiem matemātisko modeļu tipiem, bet galvenā uzmanība pievērsta optimizācijas uzdevumu nostādnei un formalizācijai.

Saturs

Ievads
1. daļa. Matemātiska modelēšana - vadības lēmumu pieņemšanas metode ekonomikā
1. nodaļa. Modelēšanas teorijas pamati
Modelēšana ka īstenības izzināšanas metode
Modelēšana un modelis
Homomorfisma un izomorfisma jēdzieni
Modelēšanas nepieciešamības zinātne
Modelēšanas veidi
Materiāla modelēšana
Ideāla modelēšana
1. nodaļa ietvertas macibu vielas atkartojums
2. nodaļa. Matemātiska modelēšana un tās iespējas
Matemātiska modelēšana
Matemātiskas modelēšanas īpatnības
Matemātisko modeļu veidi
Matemātiskas modelēšanas etapi ekonomikā
Uzdevuma ekonomiskā nostādne
Matematiskā modeļa sastādīšana
Matematiskā modeļa pētīšana
Ieejas informācijas veidošana
Matemātiska modeļa realizācija, izmantojot personālos datorus
Iegūto rezultātu analīze un to praktiskā pielietošana
Ekonomiski matemātisko modeļu klasifikācija
EMM veidi pēc formalizējamā objekta rakstura
EMM veidi pēc to konstrukcijas rakstura
2. nodaļā ietvertās mācību vielas atkārtojums
3. nodaļa. Matemātiskās modelēšanas metodes evolūcija un attīstība
Matemātiskā modelēšana Rietumu valstu ekonomikas un vadībzinību zinātnes
Matematiskā skola politekonomijā
Statistiskais virziens
Ekonometrija
Ekonomiski matemātiskie pētīijumi Latvijā
Piecdesmito gadu beigas un sešdesmito gadu sākums
Sešdesmitie gadi un septiņdesmito gadu sākums
Septiņdesmitie gadi un astoņdesmito gadu beigas
Deviņdesmitie gadi
3. nodaļā ietvertās mācību vielas atkārtojums
2. daļa. Makroekonomiskās analīzes matemātiskie modeļi
4. nodaļa. Makroekonomiskie modeļi, to nozīme un loma analītiskajos aprēķinos
Pirmie makroekonomiskie modeļi
F.Kene «Ekonomiskā tabula»
K.Marksa paplašinātas atražošanas shēmas ekonomiski matematiskā analīze
V.Ļeontjeva «izlietojuma - izlaides» metodes izmantošana efektīvas ekonomikas struktūras veidošana
Dž.M.Keinss un viņa makroekonomiska līdzsvara teorijas matemātiski formalizētais instrumentārijs
Multiplikators
Akselerators
Makroekonomiska analīze Harroda-Doniara ekonomikas attīstības teorija
Tirgus ekonomika un makromodelešana
4. nodaļā ietvertās mācību vielas atkārtojums
5. nodaļa. Mūsdienu ārvalstu makroekonomiskie modeļi
Dažādas pieejas makromodelēšanai Rietumeiropas valstīs
AGE modeļi
Makroekonometriskie modeļi
Atseviško Rietumeiropas valstu pieredze makromodeļu kompleksu izmantošana
Vācija
Francija
Itālija
5. nodalā ietvertās mācību vielas atkārtojums
6. nodaļa. Makroekonomiskie modeļi Latvijā
Starpnozaru bilances matemātiskais modelis
Analītiska pieeja starpnozaru bilances sastādīšanai
Gada starpnozaru bilance
Latvijas ekonomikas attīstības ekonometriskais makromodelis
Ekonometriskā makromodeļa struktūra
Prognožu variantu aprēķinos iegūtie rezultāti
Makromodeļu komplekss Latvijas ekonomikas attīstības alternatīvo variantu izstrādāšanai un prognozēšanai
Makromodeļu kompleksa sastāvs, to tipi un izmantošanas nolūks
Prognožu variantu aprēķinu veikšanas tehnoloģija
Imitējošas makromodeļu sistēmas izmantošana eksporta un importa analītiskajos aprēķinos
Statistiskie modeļi
Optimizācijas modelis
Bilanāu modeļi
6. nodaļā ietvertās mācību vielas atkārtojums
3. daļa. Matemātiskie modeļi rūpniecības nozarēs un uzņēmumos
7. nodaļa. Rūpniecī
bas nozaru attīstīibas un izvietojuma optimizācijas modeļi
Monoprodukta modeļi
Modelis ar lineāro mērķa funkciju
Modelis ar nelinearo mērķa funkciju
Daudzproduktu modeļi
Modelis stratēģiskajai un ilgtermiņa plānošanai
Modelis vidēja termiņa un īstermiņa plānošanai
Daudzetapu modeļi
Monoprodukta modelis
Daudzproduktu modelis
7. nodaļa ietvērtas mācību vielas atkārtojums
8. nodaļa. Rūpniecības uzņēmumu attīstīibas matemātiskie modeļi
L. Kantorovica ražošanas plānošanas pamatuzdevums
Uzdevuma nostādne
Matemātiskais modelis un tā praktiska ilustrācija
Rūpniecības uzņēmuma matricveida modelis
Matricveida modeļa sastādīšanas principi
Bilanāu sakarību formalizācija
lekārtu nomaiņas modeļi
Pirmās grupas iekārtu nomaiņas modelēšana
Otrās grupas iekārtu nomaiņas modelēšana
Kalendārās plānošanas optimizācijas uzdevums
Divoperāciju optimizācijas uzdevums
Trīsoperāciju optimizācijas uzdevums
8. nodaļā ietvertās mācību vielas atkārtojums
4. daļa. Lauksaimniecības attīstības matemātiskie modeļi
9. nodaļa. Pamatīgie optimizācijas modeļi
Lauksaimniecības uzņēmumu specializācijas optimālas plānošanas matemātiskais modelis
Bāzes matemātiskā modeļa sastādīšana un tā papildināšana ar resursu izmantošanas ierobežojumiem
Papildierobežojumi, ņemot vērā saražotās produkcijas daudzumu, un galīgā matematiskā modeļa sastādīšana
Lauksaimnieciskās ražošanas attīistības un izvietojuma optimizācijas matemātiskais modelis
Vispārēja matematiskā modeļa sastādīšana
Galīgās produkcijas un lopbarības transportēšanas izmaksu ievērošana
9. nodaļā ietvertās mācību vielas atkārtojums
10. nodaļa. Analītiskie aprēķini nozares limenī
Valsts investīciju izlietošanas optimizācijas matemātiskais modelis
Minerālmēslu lietošanas optimizācijas matemātiskais modelis
Lauksaimnieciskās ražošanas struktūras optimizācijas matemātiskais modelis
Uzdevuma ekonomiskā nostādne
Matematiskā modeļa sastādīšana
Lauksaimniecības attīstības ekonometriskais modelis
Sakarības starp modeļa parametriem
Modeļa struktūra
10. nodaļā ietvertās mācīibu vielas atkārtojums
5. daļa. Transporta darbības optimizācijas matemātiskie modeļi
11. nodaļa. Klasiska transporta uzdevuma un tā modifikāciju lietošana
Klasiskais transporta uzdevums
Ekonomiskā nostādne
Matemātiskie modeļi
Transporta uzdevuma modifikācijas
Matricveida transporta uzdevumi
Tīklveida transporta uzdevumi
11. nodaļā ietvertās mācību vielas atkārtojums
12. nodaļa. Optimizācijas modeļi dažādiem transporta veidiem
Dzelzceļa pārvadājumu un automobļu transporta darbības optimāla plānošana
Optimalitātes kritērija izvēle
Piegādātājpunktu un paterētājpunktu noteikšana
Pamatīgie matemātiskie modeļi
Ūdenstransporta lietošanas un gaisa transporta pārvadājumu optimāla plānošana
Sadalīšanas uzdevumi
Citi optimizācijas modeļi
12. nodaļā ietvertās mācību vielas atkārtojums
6. daļa. Tirdzniecības optimālas plānošanas matemātiskie modeļi
13. nodaļa. Matemātiskie modeļi tirdzniecības uzņēmumos
Mazumtirdzniecības uzņēmumu attīistības un izvietojuma optimizācijas matemātiskais modelis
Uzdevuma ekonomiskā nostādne
Uzdevuma formalizācija
Tirdzniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības optimālas plānošanas matemātiskie modeļi
Mēneša optimālā plāna noteikšana
Preāu rezerves veidošanas nepieciešamības ievērošana
13. nodaļā ietvertās mācību vielas atkārtojums
14. nodaļa. Pircēju uzvedīibas analīzes matemātiskie modeļi
Lēmumu pieņemšana noteiktības apstākļos
Lēmumu pieņemšana riska apstākļos
Lēmuma pieņemšana nenoteiktības apstākļos
14. nodaļā ietvertās mācību vielas atkārtojums

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки