Oписание

Leader00804nam a22002767i 4500
0011010931
003LB
00520140217160227.0
008080303s2007 lv lav
020##a: 9789984825151
040 a: LBd: LB
041 a: lav
080 a: 33
24510a: Latvijas Universitātes rakstin: 718. sēj.p: Ekonomika, VIb: Acta Universitatis Latviensisc: Latvijas Universitāte ; galv. red.: Dr. oec., prof. Elena Dubra
24610a: Acta Universitatis Latviensis
260 a: Rīgab: Latvijas Universitātec: 2007
300 a: 493 lpp.
504 a: Bibliogr. rakstu beigās
695 a: Ekonomika
695 a: Menedžments
8564#u: http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/lu-raksti-pdf/718-sejums/
941 b: 2007-12-14T14:36:40c: 1
990 a: 33
996 a: BL

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


Saturs
Contents

Ирина Арлюкова

Макроэкономический риск – менеджмент в условиях открытой экономики
Makroekonomiskais riska menedžments atklātās ekonomikas apstākļos
Macroeconomic Risk-Management in the Open Market Economy


Ilze Balode
Mājsaimniecību patēriņa izdevumu groza atkarība no ienākumiem
Dependence of Households Consumption Expenditure Basket on Income


Daira Barānova
Latvijas nodarbinātības attīstības analīze
An Analyses of the Development of Employment in Latvia


Kārlis Birznieks
Latvijas mājokļu tirgus stabilitāte
Stability of Latvian Housing Market


Kārlis Dauge
Atgūtās koksnes – alternatīvo bioenerģijas avotu plūsmu vadība
The Management of the Flows of Recovered Wood as Alternative Resource for Bioenerg


Kārlis Dauge, Arnis Treimanis
Mežizstrādes atlieku un kokrūpniecības blakusproduktu plūsmu vadība – viens no sabiedrības ilgtspējīgas attīstības nosacījumiem
Wood Residues Flows and Wood Industry By-product Management – One of the Sustainable Social Development Conditions


Elena Dubra
Latvijas darba tirgus un tā tendences un prognozes mūsdienu ekonomikas apstākļos
Latvian Labor Market and It’s Trends and Forecasts in Today’s Economics


Rasma Garleja, Anita Gulbe
Tirgvedības profesionālās darbības ilgtspējīgas attīstības virzieni
Directions of Sustainable Development in Professional Marketing Activity


Rasma Garleja, Ella Skvorcova
Studiju priekšmetu integrācijas iespējas kompetences veidošanā
Study Subject Integration Possibilities for Competence Development


Zigrīda Goša
Profesionālās izglītības attīstība un atbilstība darba tirgus prasībām Latvijā
Development of Vocational Education and Its Compliance with Labour Market Requirements in Latvia


Žaneta Ilmete
Projektu vadīšanas kompetences līmeņa izvērtējums Latvijā
Project Management Competence Evaluation In Latvia


Edgars Kasalis, Kārlis Purmalis
Darba devēju apsekojumu rezultātu interpretācijas aspekti
Interpretation Aspects of Employers’ Surveys Results


Jānis Kasalis, Maiga Kasale
Aizdevumu apkalpošanas un naudas plūsmas rādītāju analīze: teorētiskās nostādnes
An Analysis of Loan Servicing and Cash Flow Indicators: Theoretical Approach


Edgars Kasalis, Irīna Skribāne
Maksājumu bilances tekošā konta deficīta analīzes teorētiskie aspekti
Theoretical Approaches for Analyzing the Current Account Imbalances of the Balance of Payments


Terēza Korsaka
Banku darbību regulējošās prasības, to nozīme un klasifikācija
Role and Classification of Requirements Regulating the Operations of Credit Institutions in Latvia


Silvija Kristapsone
Iedzīvotāju mirstības ārējo nāves cēloņu raksturojums Latvijas reģionos 1996.–2005. gadā
Population Mortality: Characterization of External Causes of Death in Latvia’s Regions 1995–2005


Ausma Krūmiņa
Mazumtirdzniecības uzņēmumi kā loģistikas ķēžu dalībnieki
Retailers as Elements in the Supply Chains


Raivo Linnas
General Theoretical Approach and Practical Aspects of Innovation Policy Planning: Based on the Example of Estonia

Aleksandrs Makijenko
Ieguldījumu pakalpojumu tirgus un tā attīstības tendences Latvijā
Analysis of Investment Services Market and Its Main Trends in Latvia


Aleksejs Meļihovs
Tehnoloģiskais progress Latvijā: Koba-Duglasa ražošanas funkcijas lineārā un nelineārā modelēšana
Technology Progress in Latvia: Estimation of Linear and Non-Linear Cobb-Douglas Production Function


Inta Millere
Grāmatveža profesijas attīstība Latvijā
The Development of Accountants in Latvia


Unda Ozoliņa
Latvijas cilvēkkapitāls: attīstība un strukturālās īpatnības
Human Capital of Latvia: Development and Structural Peculiarities


Daina Paula
Konverģences procesa ietekme uz ekonomikas ārējās konkurētspējas pārmaiņām
Impact of Convergence Process on the External Competitiveness of Economy


Andrejs Ponomarjovs
Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika: apmācības metodes
Professional Ethics for Accountants and Auditors: Methods of Education


Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska
Interaktīvā mārketinga attīstība mūsdienās
The Development of Interactive Marketing at the Present State of Affairs


Jānis Priede, Roberts Škapars
ISO standartu ieviešanas tendences pasaulē un Latvijā
Trends of ISO Standards’ Implementation in the World and in Latvia


Gaļina Rešina
Budžeta izlīdzināšanas jautājumi Latvijas Republikā
Issues of Fiscal Equalization in the Republic of Latvija


Ramona Rupeika-Apoga
Financial Sector Globalisation
Finanšu sektora globalizācija


Svetlana Saksonova
Apgrozāmā kapitāla pārvaldīšanas laika aspekts kā peļņas pieauguma pamats
The Time Aspect of Working Capital Management as the Foundation of Profit Growth


Olga Sergejeva
Revīzijas riska noteikšanas prakse Latvijā
Practice of Audit Risk Identification in Latvia


Valērijs Skribans
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjunktūra Latvijā
Salary Calculations of Economic and Management Professions Experts in Latvia


Ruta Šneidere
Uzņēmuma maksātnespēja un iespējamie risinājumi tās novēršanai
Insolvency of Enterprise and Possible Solutions


Ieva Šnīdere
Inflācijas ietekme uz tautsaimniecību un valdības politika inflācijas korekcijai
The Inflation Impact on the National Economy and Government Policy for the Inflation Correction


Ilze Sproģe
Inflāciju raksturojošie rādītāji Latvijā un Eiropas Savienībā
Inflation Indices in Latvia and in the European Union


Антанас Светикас
Влияние оценки имущества на инновационные процессы и иностранные инвестиции в Литве
The Influence of Property Assessment on Innovative Processes and on Foreign Investments in Lithuania
Īpašuma vērtēšanas ietekme uz inovācijas procesiem Lietuvā un ārvalstu investīcijām


Deniss Titarenko
Investīciju akselerācijas princips Latvijas apstākļos
Investment Acceleration Principle under Conditions in Latvian


Charles Woolfson, Dace Calite, Epp Kallaste
Labour Conditions and Working Environment in the Post-Enlargement Baltic States: Problems and Prospects for Harmonization
Darba apstākļi un darba vide Baltijas valstīs pēc pievienošanās Eiropas Savienībai: problēmas un līdzsvarošanās perspektīvas


Uģis Zālītis
Komercbanku tirgus vērtības noteikšanu ietekmējošie faktori
Factors Influencing the Determination of the Market Value of Commercial Banks

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки