Oписание

Leader11992nam a2201849 i 4500
0011015089
003LB
00520180705162349.0
008180705s2018 lv a 001 0dlav
020 z: 9789934851599
035 a: (LV-RiVB) LNC04-000891335
040 a: LV-RiVBb: lave: rdad: LV-RiLUAd: LV-RiLUBd: LV-RiTUZd: LV-RiLKAd: LB
080 a: 94
24500a: Latvija un latviešib: akadēmiskie rakstin: I [1.] sējumsc: redkolēģija: Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c. Jānis Stradiņš (priekšsēdētājs), Dr.habil.philol. Viktors Hausmanis, Dr.habil.philol. Ilga Jansone [un vēl 5 redaktori] ; literārās redaktores: Gita Bērziņa, Sanda Rapa, Anita Rudziša [un vēl 2 literārās redaktores] ; tulkotāja Dace Strelēvica-Ošiņa ; bibliogrāfes: Dagnija Ivbule, Lolita Lāce, Inguna Mīlgrāve ; māksliniece Ināra Jēgere ; karšu grafiskais dizains: Guntis Ulmanis ; ievads: profesors Jānis Stradiņš ; recenzenti: Dr.arch. Evita Alle, Dr.art. Elita Ansone, Dr.art. Kristiāna Ābele [un vēl 31 recenzents].
264 1a: Rīgab: Latvijas Zinātņu akadēmijac: [2018]
264 3a: [Jelgava]b: Jelgavas tipogrāfija
264 4c: ©2018
300 a: 863, [1] lpp.b: diagrammas, faksimili, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulasc: 25 cm
336 a: tekstsb: txt
336 a: attēlsb: sti
337 a: tiešuztveres videb: n
338 a: sējumsb: nc
500 a: "Latvija 100"--Priekštitullapā.
500 a: Literārās redaktores arī: Ināra Stašulāne, Jana Taperte
500 a: Redaktori arī: Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.habil.hist. Andrejs Vasks, Dr.hist. Guntis Zemītis.
500 a: Recenzenti arī: Dr.hist. Daina Bleiere, Dr.hist. Ilze Boldāne, Dr.phil. Ella Buceniece, Dr.oec. Zane Cunska, Dr.philol. Ingūna Daukste-Silasproģe, Dr.arch. Kristīne Dreija, Dr.oec. Margarita Dunska, Dr.oec. Andrejs Geske, Dr.paed. Antra Gulbe, Dr.habil.philol. Viktors Hausmanis, Dr.paed. Ilze Ivanova, Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, Dr.oec. Silvija Kristapsone, Dr.art. Jānis Kudiņš, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.art. Daina Lāce, Dr.art. Ilze Šarkovska-Liepiņa, Dr.art. Nadežda Pazuhina, Dr.habil.art. Silvija Radzobe, PhD Sebastian Rimestad, Dr.paed. Andris Rudzītis, Dr.philol. Elita Saliņa, Dr.habil.phys. Andrejs Siliņš, Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.h.c.hist. Jānis Stradiņš, Dr.hist. Helēna Šimkuva, Dr.oec. Ērika Šumilo, Dr.habil.philol. Jānis Valdmanis, Dr.art. Guna Zeltiņa, Mg.hist. Artūrs Žvinklis.
500 a: Ziņas par autoriem: rakstu beigās
504 a: Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: [806.]-863. lpp.
5050 a: I daļa. LATVIJA UN LATVIEŠI MŪSDIENU PASAULĒ. Latvija un latvieši - globalizācijas laikmeta eiropieši / Vaira Vīķe-Freiberga. Latvijas neatkarības atgūšana / Tālavs Jundzis. Latvijas valsts konstitucionālie pamati / Jānis Pleps. Demokrātija Latvijā / Ivars Ījabs. Latvijas tautsaimniecība pēc neatkarības atjaunošanas / Raita Karnīte. Latvijas iedzīvotāji / Pēteris Zvidriņš. Latviešu valoda 21. gadsimtā / Ina Druviete, Andrejs Veisbergs. Izglītība Latvijā / Andris Kangro. Zinātne Latvijā / Jānis Stradiņš. Latvijas kultūrainava / Māra Urtāne, Juris Urtāns. Baltijas valstu sadarbība (1988-2015) / Marika Laizāne-Jurkāne. II daļa. LATVIJAS KULTŪRA (mūsdienās ar atskatu vēsturē). Vērtības Latvijā (eiropeisko un vispārcilvēcisko vērtību horizontā) / Maija Kūle. Latviešu literatūras devums pasaules kultūrā / Anita Rožkalne. Latviešu mūzika pasaulē / Arnolds Klotiņš. Koru dziedāšana un dziesmu svētki Latvijā / Ilma Grauzdiņa, Ilze Šarkovska-Liepiņa. Latvijas teātris Eiropas kontekstā / Viktors Hausmanis. Latvija un latvieši pasaules kinomākslā / Inga Pērkone. Latvijas vizuālās mākslas ieguldījums pasaules kultūrā / Stella Pelše. Latvijas un Rīgas arhitektūra / Jānis Krastiņš. Reliģijas Latvijā / Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Agita Misāne. Latvijas sports un sportisti pasaules kontekstā / Uldis Grāvītis. Vācbaltieši Latvijas un Eiropas kultūrā / Māra Grudule. Nacionālo minoritāšu kultūra Latvijā / Leo Dribins, Juris Goldmanis.
520 a: Akadēmiskajā krājumā iekļauti 44 raksti, no tiem 23 raksti veido 1. sējumu, bet 21 raksts - 2. sējumu. 1. sējuma raksti sagrupēti divās daļās: 1. daļā raksturota Latvija un latvieši mūsdienu pasaulē, pievēršoties Latvijas konstitucionālajiem pamatiem un demogrāfijai, tautsaimniecībai, iedzīvotājiem, valodai, izglītībai un zinātnei, Latvijas kultūrainavai un Baltijas valstu sadarbībai; 2. daļā apskatīta Latvijas kultūra mūsdienās ar atskatu vēsturē, pievēršoties literatūrai, mūzikai un dziedāšanai, teātrim, kino un vizuālajai mākslai, arhitektūrai, sportam, reliģijām, kā arī minoritāšu kultūrai Latvijā. Rakstu autori ir Latvijā atzīti speciālisti attiecīgajās jomās. Krājums atspoguļo mūsdienu zinātnieku un zinātnes skatījumu uz rakstos skartajām problēmām. Tas domāts lasītājiem Latvijā un ārzemēs.
563 a: Iesiets izdevums
650 4a: Demokrātijaz: Latvija
650 4a: Baltijas valstu sadarbībax: Vēsture
650 4a: Vācbaltiešiz: Latvija
650 4a: Vācbaltiešiz: Eiropa
650 4a: Minoritātesz: Latvijax: Vēsture
650 4a: Konstitūcijasz: Latvija
650 4a: Izglītībaz: Latvija
650 4a: Zinātnez: Latvija
650 4a: Latviešu literatūrax: Vēsture un kritika
650 4a: Latviešu literatūraz: Ārvalstisx: Vēsture un kritika
650 4a: Mūzikaz: Latvijax: Vēsture un kritika
650 4a: Dziesmu svētki, latviešux: Vēsture
650 4a: Teātrisz: Latvijax: Vēsture
650 4a: Kinofilmasz: Latvijax: Vēsture
650 4a: Mākslaz: Latvijax: Vēsture
650 4a: Arhitektūraz: Latvijax: Vēsture
650 4a: Arhitektūraz: Latvijaz: Rīgax: Vēsture
650 4a: Sportsz: Latvijax: Vēsture
651 4a: Latvijax: Ekonomiskais stāvoklisy: 1991-
651 4a: Latvijax: Vēsture
651 4a: Latvijax: Kultūras vēsture
651 4a: Latvijax: Politika un pārvalde
651 4a: Latvija
7001 a: Stradiņš, Jānisd: 1933-4: edt4: aui4: csle: Redaktorse: Ievada u.tml. autorse: Konsultants
7001 a: Hausmanis, Viktorsd: 1931-4: edt4: csle: Redaktorse: Konsultants
7001 a: Jansone, Ilgad: 1958-4: edte: Redaktors
7001 a: Jundzis, Tālavsd: 1951-4: edt4: csle: Redaktorse: Konsultants
7001 a: Kūle, Maijad: 1951-4: edt4: csle: Redaktorse: Konsultants
7001 a: Spārītis, Ojārsd: 1955-4: edt4: csle: Redaktorse: Konsultants
7001 a: Vasks, Andrejsd: 1947-4: edte: Redaktors
7001 a: Zemītis, Guntisd: 1955-4: edte: Redaktors
7001 a: Bērziņa, Gitad: 1974-4: edte: Redaktors
7001 a: Rapa, Sandad: 1975-4: edte: Redaktors
7001 a: Rudziša, Anitad: 1960-4: edte: Redaktors
7001 a: Stašulāne, Ināra4: edte: Redaktors
7001 a: Taperte, Janad: 1986-4: edte: Redaktors
7001 a: Strelēvica-Ošiņa, Daced: 1976-4: trle: Tulkotājs
7001 a: Ivbule, Dagnijad: 1953-4: clbe: Līdzstrādnieks
7001 a: Lāce, Lolitad: 1955-4: clbe: Līdzstrādnieks
7001 a: Mīlgrāve, Ingunad: 1962-4: clbe: Līdzstrādnieks
7001 a: Jēgere, Inārad: 1956-20164: bkde: Grāmatas dizaina autors
7201 a: Ulmanis, Guntis4: bkd
7001 a: Alle, Evita4: csle: Konsultants
7001 a: Ansone, Elitad: 1964-4: csle: Konsultants
7001 a: Ābele, Kristiānad: 1972-4: csle: Konsultants
7001 a: Bleiere, Dainad: 1949-4: csle: Konsultants
7001 a: Boldāne, Ilzed: 1977-4: csle: Konsultants
7001 a: Buceniece, Ellad: 1949-4: csle: Konsultants
7001 a: Cunska, Zaned: 1979-4: csle: Konsultants
7001 a: Daukste-Silasproģe, Ingunad: 1968-4: csle: Konsultants
7001 a: Dreija, Kristīne4: csle: Konsultants
7001 a: Dunska, Margaritad: 1963-4: csle: Konsultants
7001 a: Geske, Andrejsd: 1954-4: csle: Konsultants
7001 a: Gulbe, Antra4: csle: Konsultants
7001 a: Ivanova, Ilzed: 1949-4: csle: Konsultants
7001 a: Jēkabsons, Ēriksd: 1965-4: csle: Konsultants
7001 a: Kristapsone, Silvijad: 1959-4: csle: Konsultants
7001 a: Kudiņš, Jānisd: 1974-4: csle: Konsultants
7001 a: Priedola-Lāce, Dainad: 1970-4: csle: Konsultants
7001 a: Šarkovska-Liepiņa, Ilzed: 1962-4: csle: Konsultants
7001 a: Пазухина, Надеждаd: 1976-4: csle: Konsultants
7001 a: Radzobe, Silvijad: 1950-4: csle: Konsultants
7001 a: Rimestad, Sebastiand: 1981-4: csle: Konsultants
7001 a: Rudzītis, Andrisd: 1950-4: csle: Konsultants
7001 a: Saliņa, Elitad: 1971-4: csle: Konsultants
7001 a: Siliņš, Andrejsd: 1940-4: csle: Konsultants
7001 a: Šimkuva, Helēna4: csle: Konsultants
7001 a: Šumilo, Ērikad: 1958-4: csle: Konsultants
7001 a: Valdmanis, Jānisd: 1948-4: csle: Konsultants
7001 a: Zeltiņa, Gunad: 1950-4: csle: Konsultants
7001 a: Žvinklis, Artursd: 1964-4: csle: Konsultants
70012a: Vīķe-Freiberga, Vairad: 1937-4: aute: Autorst: Latvija un latvieši - globalizācijas laikmeta eiropieši.
70012a: Jundzis, Tālavsd: 1951-4: aute: Autorst: Latvijas neatkarības atgūšana.
70012a: Pleps, Jānisd: 1982-4: aute: Autorst: Latvijas valsts konstitucionālie pamati.
70012a: Ījabs, Ivarsd: 1972-4: aute: Autorst: Demokrātija Latvijā.
70012a: Karnīte, Raitad: 1949-4: aute: Autorst: Latvijas tautsaimniecība pēc neatkarības atjaunošanas.
70012a: Zvidriņš, Pēterisd: 1943-4: aute: Autorst: Latvijas iedzīvotāji.
70012a: Druviete, Inad: 1958-4: aute: Autorst: Latviešu valoda 21. gadsimtā
70012a: Veisbergs, Andrejsd: 1960-4: aute: Autorst: Latviešu valoda 21. gadsimtā
70012a: Kangro, Andrisd: 1947-4: aute: Autorst: Izglītība Latvijā.
70012a: Stradiņš, Jānisd: 1933-4: aute: Autorst: Zinātne Latvijā.
70012a: Urtāne, Mārad: 1951-4: aute: Autorst: Latvijas kultūrainava
70012a: Urtāns, Juris Tālivaldisd: 1952-4: aute: Autorst: Latvijas kultūrainava
70012a: Laizāne-Jurkāne, Marikad: 1977-4: aute: Autorst: Baltijas valstu sadarbība (1988-2015)
70012a: Kūle, Maijad: 1951-4: aute: Autorst: Vērtības Latvijā (eiropeisko un vispārcilvēcisko vērtību horizontā)
70012a: Rožkalne, Anitad: 1956-4: aute: Autorst: Latviešu literatūras devums pasaules kultūrā
70012a: Klotiņš, Arnoldsd: 1934-4: aute: Autorst: Latviešu mūzika pasaulē
70012a: Grauzdiņa, Ilmad: 1948-20164: aute: Autorst: Koru dziedāšana un dziesmu svētki Latvijā
70012a: Šarkovska-Liepiņa, Ilzed: 1962-4: aute: Autorst: Koru dziedāšana un dziesmu svētki Latvijā
70012a: Hausmanis, Viktorsd: 1931-4: aute: Autorst: Latvijas teātris Eiropas kontekstā
70012a: Pērkone, Ingad: 1966-4: aute: Autorst: Latvija un latvieši pasaules kinomākslā
70012a: Pelše, Stellad: 1972-4: aute: Autorst: Latvijas vizuālās mākslas ieguldījums pasaules kultūrā
70012a: Krastiņš, Jānisd: 1943-4: aute: Autorst: Latvijas un Rīgas arhitektūra
70012a: Krūmiņa-Koņkova, Solveigad: 1960-4: aute: Autorst: Reliģijas Latvijā
70012a: Misāne, Agitad: 1965-4: aute: Autorst: Reliģijas Latvijā
70012a: Grāvītis, Uldisd: 1942-4: aute: Autorst: Latvijas sports un sportisti pasaules kontekstā
70012a: Grudule, Mārad: 1963-4: aute: Autorst: Vācbaltieši Latvijas un Eiropas kultūrā
70012a: Dribins, Leod: 1931-4: aute: Autorst: Nacionālo minoritāšu kultūra Latvijā
70012a: Goldmanis, Jurisd: 1952-4: aute: Autorst: Nacionālo minoritāšu kultūra Latvijā
7102 a: Latvijas Zinātņu akadēmija4: pbl
904 a: 2018b: 05c: Mf: 05-2
996##a: BL

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 94 На полке Можно заказать

Аннотация


Akadēmisko rakstu krājums divos sējumos “Latvija un latvieši” ir būtiski pārstrādāts, mainīts un papildināts izdevums līdzīgam krājumam, kas iznāca 2013.gadā tikai latviešu valodā. Šis krājums vienlaikus izdots arī angļu un krievu valodās un lielākā mērā saturiski piemērots ārzemju lasītājam. 
Pirmajā sējumā analizēta situācija mūsdienu Latvijā un to ievada akadēmiķes Vairas Vīķes–Freibergas raksts par Latviju globalizētajā pasaulē. No citiem rakstiem gūstam priekšstatu par Latvijas konstitucionālajiem pamatiem, tautsaimniecību, demogrāfiju, valodu, izglītību un zinātni, kultūrainavu, kā arī dažādiem kultūras aspektiem un sportu. Otrais sējums veltīts latviešu etnosam kopš senlaikiem līdz neatkarīgas valsts izveidošanai, kā arī Latvijas valstij laikā no 1918.gada līdz 1991.gadam, t.sk. pievēršoties tās attīstības problēmām un divu okupāciju nodarītajam ļaunumam. 
Pavisam jaunajā krājumā kopumā iekļauti 44 raksti (to 49 autori – atzīti savu jomu speciālisti). Krājumu papildina 540 fotogrāfijas, 90 diagrammas un tabulas, 30 kartes, personu rādītājs ar 3240 personām. Visi raksti ir autoru oriģināldarbi, kas balstīti uz daudzu arhīvu un krātuvju materiāliem, kā arī uz citu, t.sk. ārzemju autoru publikācijām. 
Māksliniece Ināra Jēgere.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки