Oписание

Lehtonens, Jāko.  Riska un krīzes komunikācija : monogrāfija par pamatprincipiem ar labās un sliktās prakses piemēriem / Jāko Lehtonens, Ruta Siliņa, Baiba Ābelniece. - Rīga : Turība, 2011. - 198 lpp. - (Sabiedrisko attiecību bibliotēka).
        ISBN 9789984828589.
        Krīze. Organizācija. Menedžments.

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 Выдана читателю на дом Выдано до 25.03.2016

Аннотация


Biznesa augstskolas Turība Izdevniecība sērijā “Sabiedriskās attiecī-bas” laidusi klajā jaunu grāmatu “Riska un krīzes komunikācija”. Rokasgrāmatas autors ir Juveskiles Universitātes emeritētais profesors un Tamperes Universitātes docents Jāko Lehtonens. Latviešu valodas versijas līdzautores ir Biznesa augstskola Turība lektore Baiba Ābelniece un Rīgas Stradiņa universitātes lektore Ruta Siliņa.

Grā­ma­tā ie­tver­ta in­for­mā­ci­ja par ris­kiem, ar ko jā­sas­ka­ras or­ga­ni­zā­ci­jām: par pa­tē­rē­tā­ju rī­cī­bu ār­kār­tas si­tu­āci­jās; uz­ņē­mu­ma re­pu­tā­ci­jas aiz­sar­gā­ša­nu no ārējās vides veiktajiem uzbrukumiem; pub­li­ci­tā­tes ris­kiem, strā­dā­jot starp­tau­tis­kā vi­dē, un in­ter­ne­tu kā krī­zes ko­mu­ni­kā­ci­jas ka­nā­lu. Grā­ma­tā ie­kļau­ti pie­mē­ri un ie­priekš ne­pub­li­cē­ti pa­do­mi par ris­ku pār­val­dī­bu un ār­kār­tas si­tu­āci­jā vei­ca­ma­jiem pa­sā­ku­miem.

Ja krī­zes si­tu­āci­ja ne­tiek ātr­i un pras­mī­gi va­dī­ta, il­glai­cī­gas tē­la vei­do­ša­nas kam­pa­ņas gai­tā ie­gū­tā uz­ti­ca­mī­ba var tikt sa­grau­ta. Uz­ti­ca­mī­ba, at­klā­tī­ba, go­dī­gums un at­bil­dī­ba ie­ņem ar­vien no­zī­mī­gā­ku lo­mu uz­ņē­mu­ma at­tie­cī­bās ar pa­tē­rē­tā­jiem, īpaš­nie­kiem un me­di­jiem.

Krī­zes ko­mu­ni­kā­ci­ja ir pla­ši ap­rak­stī­ta Rie­tum­ei­ro­pā un Zie­meļ­ame­ri­kā, to­mēr lat­vie­šu va­lo­dā šāds iz­de­vums ir pir­mais. Au­to­ri vie­nu­viet apko­po­ju­ši vi­sā pa­sau­lē zi­nā­mus un spil­gtus pie­mē­rus no Lat­vi­jas un So­mi­jas. Tā­pēc ce­ram, ka tas būs no­de­rīgs ma­te­ri­āls gan stu­den­tiem, gan prak­ti­ķiem .

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки