Oписание

Januška, Marina.  Finanšu un grāmatvedības kontrole firmā : (praktiskas rekomendācijas uzņēmējiem) / Marina Januška. - Rīga : Merkūrijs Info, 2010. - 112 lpp. : il. - (Grāmatvedība, finanses, nodokļi ; 2).
        ISBN 9789984863047.
        Uzņēmējsabiedrības - Finanses. Grāmatvedība. Finanšu pārskati, konsolidētie.

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 На полке Можно заказать

Аннотация


SATURS

Priekšvārds
1. Vadītāja atbildība par firmas finansiālo stāvokli un grāmatvedības kārtošanu.

2. Ko atspoguļo firmas bilance un kā to lasīt.

3. Grāmatvedības informācija un finanses: vispārīgs apskats.
3.1. Naudas līdzekļu un norēķinu uzskaite.
3.1.1. Kases operācijas.
3.1.2. Bankas operācijas.
3.1.3. Norēķini ar norēķina personām.
3.1.4. Norēķini ar debitoriem un kreditoriem.
3.2. Krājumu uzskaite.
3.3. Ilgtermiņa ieguldījumi.
3.3.1. Nemateriālo ieguldījumu uzskaite.
3.3.2. Pamatlīdzekļu uzskaite.
3.3.3. Finanšu ieguldījumu uzskaite.
3.4. Finanšu pārvaldība.

4. Kā organizēt grāmatvedību.
4.1. Grāmatvedības organizatoriskās formas.
4.2. Firmas grāmatvedības organizācijas dokumenti.
4.3. Firmas uzskaites politika.

5. Nodokļu likumdošana un tās piemērošanas pamati.

6. Pašu kapitāls un aizņemtais kapitāls.
6.1. Pašu kapitāla veidošana.
6.1.1. Pamatkapitāls (statūtu kapitāls).
6.1.2. Papildkapitāls.
6.1.3. Rezerves.
6.1.4. Nesadalītā peļņa
6.2. Aizņemtais kapitāls.
6.2.1. Kārtējie parādi kreditoriem.

7. Firmas ienākumi un izdevumi.
7.1. Ienākumu uzskaite.
7.2. Izdevumu uzskaite.
7.3. Ar nodokļiem apliekamā ienākuma veidošana.

8. Grāmatvedības (finanšu) pārskati.

9. Firmas finansiālā un ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika.
9.1. Grāmatvedības bilances sastāva un struktūras novērtējums
9.2. Firmas finansiālās stabilitātes analīze.
9.3. Firmas likviditātes un maksātspējas analīze.
9.4. Firmas rentabilitātes novērtējums.
9.5. Firmas komercaktivitātes novērtējums.

Pielikumi:
1. pielikums bilance.
2. pielikums peļņas vai zaudējumu aprēķins.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки