Oписание

 Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti / redkolēģija: Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c. Jānis Stradiņš (priekšsēdētājs), Dr.habil.philol. Viktors Hausmanis, Dr.habil.philol. Ilga Jansone [un vēl 5 redaktori] ; literārās redaktores: Gita Bērziņa, Sanda Rapa, Anita Rudziša [un vēl 2 literārās redaktores] ; tulkotāja Dace Strelēvica-Ošiņa ; bibliogrāfes: Dagnija Ivbule, Lolita Lāce, Inguna Mīlgrāve ; māksliniece Ināra Jēgere ; karšu grafiskais dizains: Guntis Ulmanis ; ievads: profesors Jānis Stradiņš ; recenzenti: Dr.arch. Evita Alle, Dr.art. Elita Ansone, Dr.art. Kristiāna Ābele [un vēl 31 recenzents]. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 863, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: [806.]-863. lpp. - Akadēmiskajā krājumā iekļauti 44 raksti, no tiem 23 raksti veido 1. sējumu, bet 21 raksts - 2. sējumu. 1. sējuma raksti sagrupēti divās daļās: 1. daļā raksturota Latvija un latvieši mūsdienu pasaulē, pievēršoties Latvijas konstitucionālajiem pamatiem un demogrāfijai, tautsaimniecībai, iedzīvotājiem, valodai, izglītībai un zinātnei, Latvijas kultūrainavai un Baltijas valstu sadarbībai; 2. daļā apskatīta Latvijas kultūra mūsdienās ar atskatu vēsturē, pievēršoties literatūrai, mūzikai un dziedāšanai, teātrim, kino un vizuālajai mākslai, arhitektūrai, sportam, reliģijām, kā arī minoritāšu kultūrai Latvijā. Rakstu autori ir Latvijā atzīti speciālisti attiecīgajās jomās. Krājums atspoguļo mūsdienu zinātnieku un zinātnes skatījumu uz rakstos skartajām problēmām. Tas domāts lasītājiem Latvijā un ārzemēs. - "Latvija 100"--Priekštitullapā. . - Literārās redaktores arī: Ināra Stašulāne, Jana Taperte. . - Redaktori arī: Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.habil.hist. Andrejs Vasks, Dr.hist. Guntis Zemītis. . - Recenzenti arī: Dr.hist. Daina Bleiere, Dr.hist. Ilze Boldāne, Dr.phil. Ella Buceniece, Dr.oec. Zane Cunska, Dr.philol. Ingūna Daukste-Silasproģe, Dr.arch. Kristīne Dreija, Dr.oec. Margarita Dunska, Dr.oec. Andrejs Geske, Dr.paed. Antra Gulbe, Dr.habil.philol. Viktors Hausmanis, Dr.paed. Ilze Ivanova, Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, Dr.oec. Silvija Kristapsone, Dr.art. Jānis Kudiņš, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.art. Daina Lāce, Dr.art. Ilze Šarkovska-Liepiņa, Dr.art. Nadežda Pazuhina, Dr.habil.art. Silvija Radzobe, PhD Sebastian Rimestad, Dr.paed. Andris Rudzītis, Dr.philol. Elita Saliņa, Dr.habil.phys. Andrejs Siliņš, Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.h.c.hist. Jānis Stradiņš, Dr.hist. Helēna Šimkuva, Dr.oec. Ērika Šumilo, Dr.habil.philol. Jānis Valdmanis, Dr.art. Guna Zeltiņa, Mg.hist. Artūrs Žvinklis. . - Ziņas par autoriem: rakstu beigās.
        I [1.] sējums.
        I daļa. LATVIJA UN LATVIEŠI MŪSDIENU PASAULĒ. Latvija un latvieši - globalizācijas laikmeta eiropieši / Vaira Vīķe-Freiberga. Latvijas neatkarības atgūšana / Tālavs Jundzis. Latvijas valsts konstitucionālie pamati / Jānis Pleps. Demokrātija Latvijā / Ivars Ījabs. Latvijas tautsaimniecība pēc neatkarības atjaunošanas / Raita Karnīte. Latvijas iedzīvotāji / Pēteris Zvidriņš. Latviešu valoda 21. gadsimtā / Ina Druviete, Andrejs Veisbergs. Izglītība Latvijā / Andris Kangro. Zinātne Latvijā / Jānis Stradiņš. Latvijas kultūrainava / Māra Urtāne, Juris Urtāns. Baltijas valstu sadarbība (1988-2015) / Marika Laizāne-Jurkāne. II daļa. LATVIJAS KULTŪRA (mūsdienās ar atskatu vēsturē). Vērtības Latvijā (eiropeisko un vispārcilvēcisko vērtību horizontā) / Maija Kūle. Latviešu literatūras devums pasaules kultūrā / Anita Rožkalne. Latviešu mūzika pasaulē / Arnolds Klotiņš. Koru dziedāšana un dziesmu svētki Latvijā / Ilma Grauzdiņa, Ilze Šarkovska-Liepiņa. Latvijas teātris Eiropas kontekstā / Viktors Hausmanis. Latvija un latvieši pasaules kinomākslā / Inga Pērkone. Latvijas vizuālās mākslas ieguldījums pasaules kultūrā / Stella Pelše. Latvijas un Rīgas arhitektūra / Jānis Krastiņš. Reliģijas Latvijā / Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Agita Misāne. Latvijas sports un sportisti pasaules kontekstā / Uldis Grāvītis. Vācbaltieši Latvijas un Eiropas kultūrā / Māra Grudule. Nacionālo minoritāšu kultūra Latvijā / Leo Dribins, Juris Goldmanis.
        . - ISBN 9789934851599(atcelts).
        Demokrātija - Latvija. Baltijas valstu sadarbība - Vēsture. Vācbaltieši - Latvija. Vācbaltieši - Eiropa. Minoritātes - Latvija - Vēsture. Konstitūcijas - Latvija. Izglītība - Latvija. Zinātne - Latvija. Latviešu literatūra - Vēsture un kritika. Latviešu literatūra - Ārvalstis - Vēsture un kritika. Mūzika - Latvija - Vēsture un kritika. Dziesmu svētki, latviešu - Vēsture. Teātris - Latvija - Vēsture. Kinofilmas - Latvija - Vēsture. Māksla - Latvija - Vēsture. Arhitektūra - Latvija - Vēsture. Arhitektūra - Latvija - Vēsture - Rīga. Sports - Latvija - Vēsture.
        Latvija - Ekonomiskais stāvoklis - 1991-. Latvija - Vēsture. Latvija - Kultūras vēsture. Latvija - Politika un pārvalde. Latvija.

Экземпляры

Фонд Адрес Кол-во Полка Статус
Bibliotēka 01.2 1 94 На полке Можно заказать

Аннотация


Akadēmisko rakstu krājums divos sējumos “Latvija un latvieši” ir būtiski pārstrādāts, mainīts un papildināts izdevums līdzīgam krājumam, kas iznāca 2013.gadā tikai latviešu valodā. Šis krājums vienlaikus izdots arī angļu un krievu valodās un lielākā mērā saturiski piemērots ārzemju lasītājam. 
Pirmajā sējumā analizēta situācija mūsdienu Latvijā un to ievada akadēmiķes Vairas Vīķes–Freibergas raksts par Latviju globalizētajā pasaulē. No citiem rakstiem gūstam priekšstatu par Latvijas konstitucionālajiem pamatiem, tautsaimniecību, demogrāfiju, valodu, izglītību un zinātni, kultūrainavu, kā arī dažādiem kultūras aspektiem un sportu. Otrais sējums veltīts latviešu etnosam kopš senlaikiem līdz neatkarīgas valsts izveidošanai, kā arī Latvijas valstij laikā no 1918.gada līdz 1991.gadam, t.sk. pievēršoties tās attīstības problēmām un divu okupāciju nodarītajam ļaunumam. 
Pavisam jaunajā krājumā kopumā iekļauti 44 raksti (to 49 autori – atzīti savu jomu speciālisti). Krājumu papildina 540 fotogrāfijas, 90 diagrammas un tabulas, 30 kartes, personu rādītājs ar 3240 personām. Visi raksti ir autoru oriģināldarbi, kas balstīti uz daudzu arhīvu un krātuvju materiāliem, kā arī uz citu, t.sk. ārzemju autoru publikācijām. 
Māksliniece Ināra Jēgere.

Контактная информация

Есть вопросы? Пишите нам

Помощь

Следи за нами

Ссылки