Apraksts

NOSAUKUMS Finansu un grāmatvedības kontrole firmā : (praktiskas rekomendācijas uzņēmējiem) / Marina Januška.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Merkūrijs LAT
2004
APJOMS 143 lpp.
ISBN 9984640183
UDK INDEKSS 657
658.1

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 658.1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


SATURS
Priekšvārds
1. Vadītāja atbildība par firmas finansiālo stāvokli un grāmatvedības kārtošanu
2. Ko atspoguļo firmas bilance un kā to lasīt
3. Grāmatvedības informācija un finanses: vispārīgs apskats
3.1. Naudas līdzekļu un norēķinu uzskaite
3.1.1. Kases operācijas
3.1.2. Bankas operācijas
3.1.3. Norēķini ar norēķina personām
3.1.4. Norēķini ar debitoriem un kreditoriem
3.2. Krājumu uzskaite
3.3. Ilgtermiņa ieguldījumi
3.3.1. Nemateriālo ieguldījumu uzskaite
3.3.2. Pamatlīdzekļu uzskaite
3.3.3. Finansu ieguldījumu uzskaite
3.4. Finansu pārvaldība
4. Kā organizēt grāmatvedību
4.1. Grāmatvedības organizatoriskās formas
4.2. Firmas grāmatvedības organizācijas dokumenti
4.3. Firmas uzskaites politika
5. Nodokļu likumdošana un tās piemērošanas pamati
6. Pašu kapitāls un aizņemtais kapitāls
6.1. Pašu kapitāla veidošana
6.1.1. Pamatkapitāls (statūtu kapitāls)
6.1.2. Papildkapitāls
6.1.3. Rezerves
6.1.4. Nesadalītā pelņa
6.2. Aizņemtais kapitāls
6.2.1. Kārtējie parādi kreditoriem
7. Firmas ienākumi un izdevumi
7.1. Ienākumu uzskaite
7.2. Izdevumu uzskaite
7.3. Ar nodokļiem apliekamā ienākuma veidošana
8. Grāmatvedības (finansu) pārskati
9. Firmas finansiālā un ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika
9.1. Grāmatvedības bilances sastāva un struktūras novērtējums
9.2. Firmas finansiālās stabilitātes analīze
9.3. Firmas likviditātes un maksātspējas analīze
9.4. Firmas rentabilitātes novērtējums
9.5. Firmas komercaktivitātes novērtējums
Pielikumi
1. pielikums - bilance
2. pielikums - peļņas vai zaudējumu aprēķins

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites