Apraksts

NOSAUKUMS Latvijas ārējie ekonomiskie sakari / Hilmārs Zīle.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Turība
2003
APJOMS 365 lpp.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogr.: 363.-365.lpp.
ORGANIZĀCIJA Latvijas Banka
ISBN 998472820X
UDK INDEKSS 339.9

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 2 339.9 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Grāmata domāta visiem, kas darbojas starptautiskās ekonomikas nozarē, studē teorētiskos aspektus vai arī veic praktisku, organizatorisku darbu tautsaimniecības uzņēmējdarbībā, kā arī valsts pārvaldē.

Mācību palīglīdzeklī izskatīti preču un pakalpojumu eksporta un importa uzskaites metodikas jautājumi, maksājumu bilances aprēķināšanas un analīzes risinājumi, izvērtēti Latvijas ārējie ekonomiskie sakari laikā no 1990. gada līdz 2000. gadam.
Izvērtēta ārējo sakaru ietekme uz sociālajiem procesiem, izvērtēta Latvijas tautsaimniecības vidējā un ilgtermiņa prognoze.
Īpaša daļa veltīta pasaules, kā arī vairāku kaimiņvalstu - Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Krievijas ekonomikas un ārējo ekonomisko sakaru analīzei.

SATURS

I.Ievads
1. Kas ir Latvija
2. Kas ir ārējie ekonomiskie sakari
3. Kāpēc Latvijas ĀES, bet nevis vienkārši ĀES
4. ĀES būtība
5. Latvijas ĀES kurss balstās uz četriem pamatelementiem
6. Interešu grupas ĀES veidošanā
7. Saistība ar citiem studiju kursiem
8. Pasniedzējs un students, uzsākot Latvijas ĀES studēšanu
9. Skaitliskā materiāla pielietojuma principi
10. Šīs grāmatas mērķis
11. Satura izklāsts un loģika

I DAĻA. ĀES SATURS UN DARBĪBA

2. Preču eksporta un importa apjoma noteikšana
1. Vispārēja un speciāla metode
2. Spoguļa metode statistikā
3. Preču eksporta un importa apjoma aprēķini
4. Maksājumu bilance par preču eksportu un importu
5. Muitas kravas deklarācija
6. Inkoterms 2000
7. Preču apjoma noteikšana un vidējā cena
8. Muitas noliktava un muitas zona
9. Par muitas nodokli (tarifiem)
10. Tranzīts

3.Preču eksports
1. Preču eksporta būtība
2. Eksporta apjoma noteikšana statistikā
3. Latvijas eksporta vēsture XX gadsimtā
4. Latvijas preču eksporta apjomi, to vieta tautsaimniecībā (1990 - 2000)
5. Preču eksporta cenu izmaiņu aprēķināšana
6. Latvijas preču eksporta ģeogrāfija
7. Latvijas eksporta preču sastāvs
8. Latvijas preču eksporta izdevīguma aprēķini
9. VMK ietekme uz preču eksportu
10. Valūtas efektīvā maiņas kursa indekss
11. Dati par lata reālā efektīvā kursa indeksiem
12. Darba ražīgums un eksporta izdevīgums

4. Preču imports
1. Preču importa būtība
2. Preču importa apjoma noteikšana
3. Latvijas preču importa vēsture XX gadsimtā
4. Importa preces Latvijas tautsaimniecībā (1990 - 2000)
5. Latvijas importa preču ģeogrāfija
6. Latvijas importa preču sastāvs
7. Latvijas importa preču sadalījums pa grupām
8. Preču importa cenu izmaiņas pasaules tirgū un Latvijā
9. Preču importa vienības vērtības indeksi (IVVI) Latvijā
10. Norēķinu valūtas preču apgrozījumā

5. Pakalpojumu eksports un imports
1. Pakalpojumu būtība
2. Pakalpojumu eksports un imports
3. Pakalpojumu nozares vieta Latvijas tautsaimniecībā un ĀES
4. Pārvadājumu eksports, imports un saldo
5. Ostu un transporta organizāciju darbs
6. Ceļojumi
7. Citi pakalpojumi
8. Pakalpojumu tarifi

6. Maksājumu bilance (MB)
1. Maksājumu bilances būtība
2. Maksājumu bilances sastāvs un dinamika Latvijā
3. Maksājumu bilances tekošais konts
4. Maksājumu bilances tekošais konts: ienākumi, kārtējie pārvedumi
5. Kapitāla un finanšu konts
6. Rezerves aktīvi
7. Pasaules maksājumu bilance

7. Starptautiskās investīcijas
1. Starptautisko investīciju būtība
2. Latvijas un pasaules starptautisko investīciju bilances
3. Starptautiskās investīciju bilances aktīvi
4. Starptautiskās investīciju bilances pasīvi
5. Latvijas kredītiestāžu darbība starptautisko investīciju jomā
6. Ārvalstu investīciju izdevīgums
7. Nefinansu investīcijas
8. Starptautiskā neatmaksājamā palīdzība
9. Valsts investīciju programma (VIP)
8. Iedzīvotāju migrācija un darba spēka kustība
1. Iedzīvotāju kustības būtība
2. Demogrāfiskie procesi Latvijā un pasaulē
3. Darba spēka starptautiskā kustība. Motivācija
4. Politiskie un etniskie faktori kā migrācijas stimuls
5. Darba iespējas Latvijā un ārvalstīs
6. Migrācija Latvijā

II DAĻA. ĀES VEIDOŠANAS PAMATNOSACĪJUMI
9.Faktori, kas ietekmē ĀES
1. Ārējie un iekšējie faktori
2. Ārējo un iekšējo faktoru sastāvs un to raksturojums
3. Paralēlais izvērtējums
4. Latvijas ĀES prognozēšana un mājas darbi
5. Zinātne un tehniskais progress
6. Tautsaimnieciskās darbības galarezultāti un atgriezeniskā saite

10. Preču cenas un pakalpojumu tarifi pasaules tirgū
1. Cenu un tarifu vieta tautsaimniecībā
2. Cenu sistēma
3. Preces iegādes cena, apgrozības izmaksas un peļņa, preces realizācijas cena
4. Eksporta - importa cenu diference un mazumtirdzniecības cenas
5. Preču cenas un to dinamika pasaules tirgū
6. Patēriņa cenu dinamika
7. IKP cenu indekss vai deflators
8. Maksas pakalpojumu tarifi
9. Patēriņa cenu un Latvijas ĀES savstarpējā saistība

11. Fiskālā politika
1. Fiskālās politikas mērķis un uzdevumi
2. Fiskālā politika pasaulē gadsimtu mijā un Latvijas ĀES
3. VB, nodokļi un IKP
4. Latvijas valsts budžeta ieņēmumu veidošana un ĀES
5. Latvijas budžets un ES
6. Latvijas VB izdevumi un ĀES
7. Latvijas VB fiskālais pārsniegums vai deficīts
8. Valsts un valdības parāds
9. Palīdzības fondi pasaulē

12. Nauda un monetārā politika
1. Monetārā politika
2. Monetārās politikas izpausmes Latvijā
3. Monetārās politikas mezglu punkti Latvijā
4. Baltijas valstu valūtu pieslēgšanās eiro sistēmai
5. Monetārā politika Čehijā, Ungārijā un Polijā
6. Monetārā politika un procentu likmes
7. Naudas daudzums apgrozībā un cenu stabilitāte
8. Ārvalstu valūta Latvijā un tās aktīvi ārvalstīs

III DAĻA. LATVIJAS IKP RAŽOŠANA, SADALE, IZLIETOJUMS UN ĀES
13. Latvijas tautsaimniecība un tās attīstības perspektīvas
1. Tautsaimniecības attīstības tipi
2. Valsts ekonomiskās atvērtības pakāpes
3. Latvijas un ārvalstu resursu lomas izvērtēšana
4. Kā vērtēt IKP - NKPā
5. Latvijas tautsaimniecības desmit gadi ceļā uz atvērtu tirgus ekonomiku
6. Latvijas tautsaimniecības attīstības vidēja termiņa prognozes
7. Latvijas ilgtermiņa attīstības prognoze līdz 2025. g. un ĀES
8. Latvijas ilgtermiņa attīstības prognozes līdz 2040. g. un ĀES
9. Latvijas nacionālais attīstības plāns (NAP)

14. ĀES un iedzīvotāju dzīves standarts
1. Dzīves standarta izvērtēšana
2. Iedzīvotāju demogrāfiskais un sociālais sadalījums valstī
3. Darba spēka izmaksas, darba samaksa un ģimenes budžets
4. Mājsaimniecību budžeti. Nabadzība un bagātība
5. Latvijas mājsaimniecību budžeti
6. Personīgā patēriņa fonds
7. Sabiedrisko pakalpojumu joma
8. Valsts infrastruktūra un labklājība
9. Kam ir izdevīgs preču eksports
10. Sociālie procesi, to prognozēšana un vadīšana

15. Uzņēmējdarbības izvērtēšana
1. Uzņēmējdarbība un tautsaimniecība
2. Saimnieciskās darbības būtība un intereses
3. Informācijas sistēmas pasaulē
4. Pasaules 500 lielāko korporāciju raksturojums
5. Baltijas valstu uzņēmumi
6. Latvijas uzņēmējdarbība un ĀES

IV DAĻA. PASAULES EKONOMIKA UN LATVIJA
16. Pasaules valstu ekonomika un ĀES
1. Metodoloģiskās pieejas izvērtēšanai
2. Pasaules valstu ekonomikas potenciāla raksturojums
3. Darba spēks, nodarbinātība, galarezultāti
4. Tautsaimnieciskās darbības galarezultāts pasaulē un ĀES
5. IKP uz vienu iedzīvotāju un ĀES
6. Ārējā tirdzniecība pasaules ekonomikā

17. Latvijas ilgtermiņa ekonomikas stratēģijas mērķis - sasniegt Somijas relatīvo līmeni
1. Somija, valsts, iedzīvotāji
2. Somijas IKP
3. Valūtas maiņas kurss un pirktspējas paritāte
4. Somijas IKP un patēriņš uz 1 iedzīvotāju
5. Somijas tautsaimniecības nozaru darbība
6. Somijas starptautiskās finanses
7. Somijas un Latvijas ekonomikas salīdzināšana un secinājumi

18. Baltijas valstu ĀES
1. Kopējais un atšķirīgais Baltijas valstu ekonomikā
2. Lietuvas sociālekonomiskā stāvokļa izvērtējums
3. Igaunijas sociālekonomiskā stāvokļa izvērtējums
4. Baltijas valstu sociālekonomiskā stāvokļa izvērtējums

19. Krievijas ekonomika, ĀES un Latvija
1. Kāda ir Krievija
2. Krievijas tautsaimniecība XX gadsimta 90. gados
3. Krievijas IKP izvērtējums
4. Krievijas ārējā tirdzniecība
5. Krievijas maksājumu bilance
6. Krievijas iedzīvotāju dzīves līmenis un pirktspēja
7. Krievija kā Latvijas ĀES partneris

V DAĻA. LATVIJAS VALSTS UN UZŅĒMUMU DARBĪBA ĀES JOMĀ
20. Latvijas ārējās tirdzniecības nacionālā programma un ārējās tirdzniecības politika
1. Nacionālās programmas
2. Ārējās tirdzniecības nacionālā programma
3. Latvijas tūrisma attīstības nacionālā programma
4. Transporta attīstības nacionālā programma
5. Latvijas ārējās tirdzniecības politika
6. Pasaules tirdzniecības organizācija (PTO)
7. Iekšējā tirgus aizsardzība
8. Brīvās tirdzniecības režīms
9. Vislielākās labvēlības režīms
10. Baltijas valstu ekonomiskā integrācija
11. Speciālās ekonomiskās zonas un brīvostas
12. Liepājas speciālā ekonomiskā zona (SEZ)
13. Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona
14. Rīgas brīvosta
15. Ventspils brīvosta

21. Starptautiskā mārketinga darbība
1. Latvijas ĀES un starptautiskais marketings
2. Starptautiskā marketinga daļas darbības saturs
3. Starptautiskā marketinga daļas veidošana
4. Uzņēmuma stratēģija un politika preču starptautiskā apgrozībā
5. Uzņēmuma cenu politika izejot pasaules tirgū
6. Realizācijas vietas izvēle
7. Realizācijas stimulēšanas pasākumi
8. Realizācijas virzienu (tirgu) izvēle
9. Starptautiskās marketinga darbības efektivitātes aprēķini
10. Valsts vadība un starptautiskais marketings
11. Latvijas iedzīvotāji un starptautiskais mārketings

22. Eksporta un importa plānošana un organizācija
1.Uzņēmuma ĀES plānošanas pamatjautājumi
2. Pirkšana ārvalstu tirgū
3. Pakalpojumu imports ārvalstīs
4. Lūgti un nelūgti importa pakalpojumi Latvijā
5. Preču pārdošana
6. Pakalpojumu eksports
7. ĀES kompleksa plānošana uzņēmumā
8. Pārdošanas līgums
Izmantotās literatūras un avotu saraksts

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites