Apraksts

NOSAUKUMS Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: Kristīne Mārtinsone, Dr.psych., Sandra Mihailova, Dr.psych. ; recenzentes: Maija Zakriževska, Dr.psych., Liāna Deklava, Dr.med. ; literārā redaktore Regīna Jozauska ; Rīgas Stradiņa Universitāte.
IZDEVĒJS/GADS Rīga
Rīgas Stradiņa universitāte
c2017
APJOMS - 422 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogrāfija rakstu beigās un autoru rādītājs: 421.-422. lpp.
SATURS 1. daļa. SUPERVĪZIJA UN SUPERVIZORS. Supervīzija mūsdienās, tās mērķi un kvalitātes kritēriji / Inese Stankus-Viša. Supervīzijas vēsture un teorijas / Sandra Mihailova, Zane Kronberga, Dzintra Zariņa. Supervīzijas process / Evija Apine. Individuālā supervīzija / Anda Upmale. Supervīzija grupā / Velga Sudraba. Komandas un organizācijas supervīzija / Evija Apine. Pieaugušo izglītošanās process supervīzijā / Kārlis Viša. Supervizora personības kvalitātes / Ilona Zariņa. Lomas supervīzijā / Anna Šteina. Supervīzijas tiesiskie aspekti / Ivans Jānis Mihailovs. Ētikas jautājumi supervīzijā / Indra Majore-Dūšele, Zane Kronberga. 2. daļa. SUPERVĪZIJAS IZGLĪTĪBA UN PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS SPECIFIKA DAŽĀDĀS DARBĪBAS VIDĒS. Supervīzijas izglītība Latvijā / Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs. Supervīzijas dažādība Latvijā / Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs. Supervīzija sociālajā darbā / Ivita Puķīte, Iveta Sietiņsone, Evija Apine. Supervīzija psihoterapijā / Ginta Ratniece. Supervīzija psihologu darbā / Inga Skreitule-Pikše. Supervīzija mākslu terapijā / Ilze Dreifelde, Anda Upmale. Supervīzija karjeras atbalsta speciālistiem / Jānis Pāvulēns. Supervīzija māsu praksē / Kristaps Circenis. Supervīzija pedagogu darbā / Olga Blauzde, Marika Grohjacka. Supervīzija juridiskajām profesijām / Inese Avota, Arita Featherstone. Supervīzija uzņēmējdarbībā / Natālija Dieviņa. Garīguma un reliģiozitātes komponenti ietveroša supervīzija (kristīgās tradīcijas kontekstā) / Gatis Līdums. 3. daļa. SPECIFISKIE JAUTĀJUMI SUPERVĪZIJĀ. Refleksija supervīzijā / Inta Poudžiunas, Ieva Antonsone, Inga Kartupele, Zanda Lauva. Supervīzija dažādos psihoterapijas virzienos / Ginta Ratniece. Psihodinamiskie koncepti supervīzijā / Velga Sudraba. Objektu attiecības supervīzijā / Ineta Heinsberga, Velga Sudraba.
Piesaiste un attiecības supervīzijā / Inga Kartupele, Velga Sudraba. Psihes aizsardzības mehānismi supervīzijā / Dzintra Zariņa, Velga Sudraba. Projektīvā identifikācija supervīzijā / Anita Pīlēna, Velga Sudraba. Transference supervīzijā / Ineta Heinsberga, Velga Sudraba. Kontrtransference supervīzijā / Jeļena Skripka, Velga Sudraba. Māksla, metaforas un simboli supervīzijā / Edīte Krevica. Mūzikas metožu izmantojums supervīzijā / Inese Paiča. Ķermeņa un kustības izmantojums supervīzijā / Simona Orinska. Robežu jautājumi supervīzijā / Inese Paiča. Empātijas nozīme supervīzijā / Inta Poudžiunas. Varas un kontroles aspekti supervīzijā / Sandra Aleksandra Hartmane, Kristīne Mārtinsone. Varas un kontroles aspekti supervīzijā / Sandra Aleksandra Hartmane, Kristīne Mārtinsone. Kauna izjūta supervīzijā / Sandra Aleksandra Hartmane, Velga Sudraba. Atgriezeniskā saite supervīzijā / Sandra Barsineviča. Multikulturālisms supervīzijā / Anita Pīlēna, Indra Majore-Dūšele. 4. daļa. PĒTIJUMI SUPERVĪZIJĀ. Praktizējošo supervizoru vērtības / Sandra Aleksandra Hartmane, Kristīne Mārtinsone, Jeļena Ļevina. Supervizora profesionālā identitāte / Līga Vaivade-Kalnmeiere, Kristīne Mārtinsone. Supervizora profesionālā kompetence / Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Baiba Pumpiņa, Ilona Talente, Inga Rancāne, Natālija Dieviņa. 5. daļa. PRAKTISKĀ DARBA METODES SUPERVĪZIJĀ. Supervīzijā izmantojamo metožu piemēri / Aelita Vagale, Mirdza Paipare. Metaforiski asociatīvo kāršu lietošana supervīzijās / Agita Šmitiņa.
PIEZĪMES Ziņas par autoriem: 407.-420. lpp.
CITI AUTORI Mārtinsone, Kristīne 1970- com Sastādītājs
Mihailova, Sandra 1969- com Sastādītājs
Zakriževska, Maija 1972- opn Recenzents
Deklava, Liāna 1959- opn
Jozauska, Regīna red Tehniskais redaktors
Stankus-Viša, Inese aut Autors Supervīzija mūsdienās, tās mērķi un kvalitātes kritēriji.
Mihailova, Sandra 1969- aut Autors Supervīzijas vēsture un teorijas.
Apine, Evija aut Autors Supervīzijas process.
Upmale, Anda 1968- aut Autors Individuālā supervīzija.
Sudraba, Velga 1961- aut Autors Supervīzija grupā.
Apine, Evija aut Autors Komandas un organizācijas supervīzija.
Viša, Kārlis aut Autors Pieaugušo izglītošanās process supervīzija.
Zariņa, Ilona 1969- aut Autors Supervizora personības kvalitātes.
Šteina, Anna 1973- aut Autors Lomas supervīzijā
Mihailovs, Ivans Jānis 1979- aut Autors Supervīzijas tiesiskie aspekti
Majore-Dūšele, Indra 1973- aut Autors Ētikas jautājumi supervīzijā
Mārtinsone, Kristīne 1970- aut Autors Supervīzijas izglītība Latvijā
Mihailovs, Ivans Jānis 1979- aut Autors Supervīzijas izglītība Latvijā
Mārtinsone, Kristīne 1970- aut Autors Supervīzijas dažādība Latvijā
Mihailovs, Ivans Jānis 1979- aut Autors Supervīzijas dažādība Latvijā
Apine, Evija aut Autors Supervīzija sociālajā darbā
Ratniece, Ginta 1967- aut Autors Supervīzija psihoterapijā
Skreitule-Pikše, Inga 1976- aut Autors Supervīzija psihologu darbā
Dreifelde-Gabruševa, Ilze 1972- aut Autors Supervīzija mākslu terapijā
Upmale, Anda 1968- aut Autors Supervīzija mākslu terapijā
Circenis, Kristaps 1978- aut Autors Supervīzija māsu praksē
Blauzde, Olga 1956- aut Autors Supervīzija pedagogu darbā
Līdums, Gatis 1965- aut Autors Garīguma un reliģiozitātes komponenti ietveroša supervīzija (kristīgās tradīcijas kontekstā).
Poudžiunas, Inta 1958- aut Autors Refleksija supervīzijā
Antonsone, Ieva 1976- aut Autors Refleksija supervīzijā
Ratniece, Ginta 1967- aut Autors Supervīzija dažādos psihoterapijas virzienos
Sudraba, Velga 1961- aut Autors Psihodinamiskie koncepti supervīzijā
Heinsberga, Ineta 1963- aut Autors Objektu attiecības supervīzijā
Sudraba, Velga 1961- aut Autors Objektu attiecības supervīzijā
Sudraba, Velga 1961- aut Autors Piesaiste un attiecības supervīzijā
Sudraba, Velga 1961- aut Autors Psihes aizsardzības mehānismi supervīzijā
Pīlēna, Anita 1956- aut Autors Projektīvā identifikācija supervīzijā
Sudraba, Velga 1961- aut Autors Projektīvā identifikācija supervīzijā
Heinsberga, Ineta 1963- aut Autors Transference supervīzijā
Sudraba, Velga 1961- aut Autors Transference supervīzijā
Sudraba, Velga 1961- aut Autors Kontrtransference supervīzijā
Krevica, Edīte aut Autors Māksla, metaforas un simboli supervīzijā
Paiča, Inese 1978- aut Autors Mūzikas metožu izmantojums supervīzijā
Orinska, Simona 1978- aut Autors Ķermeņa un kustības izmantojums supervīzijā
Paiča, Inese 1978- aut Autors Robežu jautājumi supervīzijā
Poudžiunas, Inta 1958- aut Autors Empātijas nozīme supervīzijā
Hartmane, Sandra 1969- aut Autors Varas un kontroles aspekti supervīzijā
Mārtinsone, Kristīne 1970- aut Autors Varas un kontroles aspekti supervīzijā
Hartmane, Sandra 1969- aut Autors Kauna izjūta supervīzijā
Sudraba, Velga 1961- aut Autors Kauna izjūta supervīzijā
Barsineviča, Sandra 1968- aut Autors Atgriezeniskā saite supervīzijā
Pīlēna, Anita 1956- aut Autors Multikulturālisms supervīzijā
Majore-Dūšele, Indra 1973- aut Autors Multikulturālisms supervīzijā
Hartmane, Sandra 1969- aut Autors Praktizējošo supervizoru vērtības
Mārtinsone, Kristīne 1970- aut Autors Praktizējošo supervizoru vērtības
Ļevina, Jeļena 1976- aut Autors Praktizējošo supervizoru vērtības
Mārtinsone, Kristīne 1970- aut Autors Supervizora profesionālā identitāte
Ļevina, Jeļena 1976- aut Autors Supervizora profesionālā kompetence
Mārtinsone, Kristīne 1970- aut Autors Supervizora profesionālā kompetence
Vagale, Aelita 1964- aut Autors Supervīzijā izmantojamo metožu piemēri
Paipare, Mirdza 1953- aut Autors Supervīzijā izmantojamo metožu piemēri
Šmitiņa, Agita aut Autors Metaforiski asociatīvo kāršu lietošana supervīzijās
Rīgas Stradiņa universitāte pbl pbd
ISBN 9789984793986
UDK INDEKSS 005.584

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Rakstu krājumā Supervīzija: Teorija. Pētījumi. Prakse (sast. Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova), pamatojoties gan uz vēsturisko perspektīvu, gan mūsdienu praksi un pētījumiem, ir aplūkoti supervīzijas pamatjautājumi. Šī krājuma mērķis ir raksturot supervīziju no dažādiem skatupunktiem, parādot tās daudzveidīgo potenciālu.
Rakstu krājums veidots piecās daļās. Pirmā daļa veltīta vispārīgiem supervīzijas jautājumiem, tās vēsturei un mūsdienu raksturojumam, teorijām, procesa aprakstam, ētiskiem un tiesiskiem aspektiem, ar izglītību saistītiem un citiem jautājumiem. Otrā daļa veltīta supervīzijas raksturojumam dažādās profesionālās darbības vidēs. Trešās nodaļas saturu veido specifiskie jautājumi, piemēram, refleksija, psihodinamiskie koncepti un mākslas lietojums supervīzijā. Ceturtajā daļā aprakstīti praktiskie pētījumi supervīzijā, savukārt piektajā piedāvātas praktiskā darba metodes supervīzijā.
Rakstu krājums būs noderīgs studentiem un viņu prakses vadītājiem, visiem tiem, kuri strādā ar cilvēkiem, jo īpaši palīdzošo profesiju pārstāvjiem sociālajā un veselības aprūpē, pedagogiem, uzņēmējiem, konsultantiem u. c., kā arī tiem, kurus interesē personīgā profesionālā izaugsme.
Grāmatas tapšanā piedalījās RSU Izdevniecības un poligrāfijas daļas (IPD) vadītājs Tenis Nigulis, IPD vecākā redaktore Aija Lapsa, redaktore Regīna Jozauska, korektores Alise Šnēbaha un Indra Orleja, kā arī tehniskā redaktore, maketētāja Ilze Reitere.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites