Apraksts

NOSAUKUMS Valoda: nozīme un forma : Language: Meaning and Form / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra ; [krājuma sastādītājas un atbildīgās redaktores Ilze Lokmane un Andra Kalnača].
IZDEVĒJS/GADS Rīga
LU Akadēmiskais apgāds
2013
APJOMS 3 sēj.
BIBLIOGRĀFIJA Bibliogrāfija rakstu beigās.
SATURS [1.] Plašsaziņas līdzekļu valoda = Mass media language -- 2. Gramatizēšanās un leksikalizēšanās latviešu valodas sistēmā = Grammaticalization and lexicalization in the system of Latvian -- 3. Teorija un metodoloğija latviešu valodniecībā = Theory and methodology in Latvian linguistics.
ISBN 9789984450797 ([1])
9789984455471 (2)
9789984456997 (3)
UDK INDEKSS 811

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Izdevniecības daļa (SAKP) 01.1 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Satura rādītājs / Contents

Priekšvārdi

Ilze Lokmane, Andra Kalnača
IEVADS. Paradigma morfoloģijā un sintaksē
The paradigm in morphology and syntax

Valts Ernštreits, Gunta Kļava
Dažas gramatiskas pārmaiņas lībiešu valodā latviešu valodas ietekmē
Some grammatical changes in Livonian triggered by language contact with Latvian

Anna Frīdenberga
Prefiksālie atvasinājumi ar negāciju ne-
Prefixed derivatives with the negation ne-

Juris Grigorjevs
Diftongiskie savienojumi
Diphthongical combinations

Daiki Horiguči (Daiki Horiguchi)
Priedēkļi kā internacionālismu „nacionalizācijas” līdzekļi
Prefixes as means of ”nationalization” of internationalisms

Andra Kalnača
Atgriezeniskuma formālie rādītāji latviešu valodā
Reflexivity markers in Latvian

Liene Kalviša
Partikula SAK un modalitāte
Particle SAK ‘that is to say’ and modality

Ieva Kuplā
Kustības verba celt daudznozīmība domu telpas teorijas aspektā
Verb of movement celt ‘to build’ polysemy and mental spaces theory

Ilze Lokmane
Paralēli teikuma locekļi sintaktisko sakaru aspektā
Parallel parts of sentence in the aspect of syntactic relations

Gunta Nešpore, Baiba Saulīte
Latviešu valodas verbu valences marķēšana
Annotation of verbal valency in Latvian

Inta Urbanoviča
Lietvārdu lokatīva formu desemantizēšanās lietišķajos rakstos
Desemantization of locative case forms in business writing

Aina Urdze
Par kļūdām jeb variācijām 2. personas daudzskaitļa paradigmā
About mistakes (or variations?) in the 2nd person plural paradigm

Līga Vogina
Objektu tipi latviešu valodā
Types of objects in Latvian

Evelīna Zilgalve
Partikulas gramatizēšanās aspektā
Particles in the aspect of grammaticalization

Egle Žilinskaite-Šinkūniene (Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė)
Prievārdu pētīšanas metodes
Methodology for describing prepositions

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites