Apraksts

Leader00000nam a2200253 i 4500
0011013407
003LB
00520111130140650.0
008111129s2011 lv 000 u lav d
020 a: 9789984828589
040 a: LB
041 a: lav
080##a: 65
1001 a: Lehtonens, Jāko
2451 a: Riska un krīzes komunikācijab: monogrāfija par pamatprincipiem ar labās un sliktās prakses piemēriemc: Jāko Lehtonens, Ruta Siliņa, Baiba Ābelniece
260 a: Rīgab: Turībac: 2011
300 a: 198 lpp
4900#a: Sabiedrisko attiecību bibliotēka
695##a: Krīze
695##a: Organizācija
695##a: Menedžments
990##a: 65

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Izdota lasītājam uz mājām Izsniegts līdz 25.03.2016

Anotācija


Biznesa augstskolas Turība Izdevniecība sērijā “Sabiedriskās attiecī-bas” laidusi klajā jaunu grāmatu “Riska un krīzes komunikācija”. Rokasgrāmatas autors ir Juveskiles Universitātes emeritētais profesors un Tamperes Universitātes docents Jāko Lehtonens. Latviešu valodas versijas līdzautores ir Biznesa augstskola Turība lektore Baiba Ābelniece un Rīgas Stradiņa universitātes lektore Ruta Siliņa.

Grā­ma­tā ie­tver­ta in­for­mā­ci­ja par ris­kiem, ar ko jā­sas­ka­ras or­ga­ni­zā­ci­jām: par pa­tē­rē­tā­ju rī­cī­bu ār­kār­tas si­tu­āci­jās; uz­ņē­mu­ma re­pu­tā­ci­jas aiz­sar­gā­ša­nu no ārējās vides veiktajiem uzbrukumiem; pub­li­ci­tā­tes ris­kiem, strā­dā­jot starp­tau­tis­kā vi­dē, un in­ter­ne­tu kā krī­zes ko­mu­ni­kā­ci­jas ka­nā­lu. Grā­ma­tā ie­kļau­ti pie­mē­ri un ie­priekš ne­pub­li­cē­ti pa­do­mi par ris­ku pār­val­dī­bu un ār­kār­tas si­tu­āci­jā vei­ca­ma­jiem pa­sā­ku­miem.

Ja krī­zes si­tu­āci­ja ne­tiek ātr­i un pras­mī­gi va­dī­ta, il­glai­cī­gas tē­la vei­do­ša­nas kam­pa­ņas gai­tā ie­gū­tā uz­ti­ca­mī­ba var tikt sa­grau­ta. Uz­ti­ca­mī­ba, at­klā­tī­ba, go­dī­gums un at­bil­dī­ba ie­ņem ar­vien no­zī­mī­gā­ku lo­mu uz­ņē­mu­ma at­tie­cī­bās ar pa­tē­rē­tā­jiem, īpaš­nie­kiem un me­di­jiem.

Krī­zes ko­mu­ni­kā­ci­ja ir pla­ši ap­rak­stī­ta Rie­tum­ei­ro­pā un Zie­meļ­ame­ri­kā, to­mēr lat­vie­šu va­lo­dā šāds iz­de­vums ir pir­mais. Au­to­ri vie­nu­viet apko­po­ju­ši vi­sā pa­sau­lē zi­nā­mus un spil­gtus pie­mē­rus no Lat­vi­jas un So­mi­jas. Tā­pēc ce­ram, ka tas būs no­de­rīgs ma­te­ri­āls gan stu­den­tiem, gan prak­ti­ķiem .

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites