Apraksts

Leader15130nam a2202257 i 4500
0011015068
003LB
00520180425144007.0
008180425s2017 lv ad b 001 0dlav d
020 a: 9789984793986q: iesiets
035 a: (LV-RiAUB) LNC04-000853462
040 a: LV-RiAUBd: lavd: rdad: LV-RiVBd: LV-RiLUAd: LV-RiLUBd: LV-RiSEBd: LV-RiTUZd: LB
080 a: 005.584
24500a: Supervīzija: teorija, pētījumi, prakseb: rakstu krājumsc: sastādītājas: Kristīne Mārtinsone, Dr.psych., Sandra Mihailova, Dr.psych. ; recenzentes: Maija Zakriževska, Dr.psych., Liāna Deklava, Dr.med. ; literārā redaktore Regīna Jozauska ; Rīgas Stradiņa Universitāte.
260 a: Rīgab: Rīgas Stradiņa universitātec: c2017
300 a: 422 lpp.b: ilustrācijas, shēmas, tabulasc: 25 cm
336 a: tekstsb: txt
336 a: attēlsb: sti
337 a: tiešuztveres videb: n
338 a: sējumsb: nc
500 a: Ziņas par autoriem: 407.-420. lpp.
504 a: Bibliogrāfija rakstu beigās un autoru rādītājs: 421.-422. lpp.
5050 a: 1. daļa. SUPERVĪZIJA UN SUPERVIZORS. Supervīzija mūsdienās, tās mērķi un kvalitātes kritēriji / Inese Stankus-Viša. Supervīzijas vēsture un teorijas / Sandra Mihailova, Zane Kronberga, Dzintra Zariņa. Supervīzijas process / Evija Apine. Individuālā supervīzija / Anda Upmale. Supervīzija grupā / Velga Sudraba. Komandas un organizācijas supervīzija / Evija Apine. Pieaugušo izglītošanās process supervīzijā / Kārlis Viša. Supervizora personības kvalitātes / Ilona Zariņa. Lomas supervīzijā / Anna Šteina. Supervīzijas tiesiskie aspekti / Ivans Jānis Mihailovs. Ētikas jautājumi supervīzijā / Indra Majore-Dūšele, Zane Kronberga. 2. daļa. SUPERVĪZIJAS IZGLĪTĪBA UN PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS SPECIFIKA DAŽĀDĀS DARBĪBAS VIDĒS. Supervīzijas izglītība Latvijā / Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs. Supervīzijas dažādība Latvijā / Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs. Supervīzija sociālajā darbā / Ivita Puķīte, Iveta Sietiņsone, Evija Apine. Supervīzija psihoterapijā / Ginta Ratniece. Supervīzija psihologu darbā / Inga Skreitule-Pikše. Supervīzija mākslu terapijā / Ilze Dreifelde, Anda Upmale. Supervīzija karjeras atbalsta speciālistiem / Jānis Pāvulēns. Supervīzija māsu praksē / Kristaps Circenis. Supervīzija pedagogu darbā / Olga Blauzde, Marika Grohjacka. Supervīzija juridiskajām profesijām / Inese Avota, Arita Featherstone. Supervīzija uzņēmējdarbībā / Natālija Dieviņa. Garīguma un reliģiozitātes komponenti ietveroša supervīzija (kristīgās tradīcijas kontekstā) / Gatis Līdums. 3. daļa. SPECIFISKIE JAUTĀJUMI SUPERVĪZIJĀ. Refleksija supervīzijā / Inta Poudžiunas, Ieva Antonsone, Inga Kartupele, Zanda Lauva. Supervīzija dažādos psihoterapijas virzienos / Ginta Ratniece. Psihodinamiskie koncepti supervīzijā / Velga Sudraba. Objektu attiecības supervīzijā / Ineta Heinsberga, Velga Sudraba.
5058 a: Piesaiste un attiecības supervīzijā / Inga Kartupele, Velga Sudraba. Psihes aizsardzības mehānismi supervīzijā / Dzintra Zariņa, Velga Sudraba. Projektīvā identifikācija supervīzijā / Anita Pīlēna, Velga Sudraba. Transference supervīzijā / Ineta Heinsberga, Velga Sudraba. Kontrtransference supervīzijā / Jeļena Skripka, Velga Sudraba. Māksla, metaforas un simboli supervīzijā / Edīte Krevica. Mūzikas metožu izmantojums supervīzijā / Inese Paiča. Ķermeņa un kustības izmantojums supervīzijā / Simona Orinska. Robežu jautājumi supervīzijā / Inese Paiča. Empātijas nozīme supervīzijā / Inta Poudžiunas. Varas un kontroles aspekti supervīzijā / Sandra Aleksandra Hartmane, Kristīne Mārtinsone. Varas un kontroles aspekti supervīzijā / Sandra Aleksandra Hartmane, Kristīne Mārtinsone. Kauna izjūta supervīzijā / Sandra Aleksandra Hartmane, Velga Sudraba. Atgriezeniskā saite supervīzijā / Sandra Barsineviča. Multikulturālisms supervīzijā / Anita Pīlēna, Indra Majore-Dūšele. 4. daļa. PĒTIJUMI SUPERVĪZIJĀ. Praktizējošo supervizoru vērtības / Sandra Aleksandra Hartmane, Kristīne Mārtinsone, Jeļena Ļevina. Supervizora profesionālā identitāte / Līga Vaivade-Kalnmeiere, Kristīne Mārtinsone. Supervizora profesionālā kompetence / Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Baiba Pumpiņa, Ilona Talente, Inga Rancāne, Natālija Dieviņa. 5. daļa. PRAKTISKĀ DARBA METODES SUPERVĪZIJĀ. Supervīzijā izmantojamo metožu piemēri / Aelita Vagale, Mirdza Paipare. Metaforiski asociatīvo kāršu lietošana supervīzijās / Agita Šmitiņa.
520 a: Rakstu krājumā "Supervīzija: teorija un prakse", pamatojoties gan uz vēsturisko perspektīvu, gan mūsdienu praksi un pētījumiem, ir aplūkoti supervīzijas pamatjautājumi. Šī krājuma mērķis ir raksturot supervīziju no dažādiem skatupunktiem, parādot tās daudzveidīgo potenciālu. Rakstu krājums būs noderīgs studentiem un viņu prakses vadītājiem, visiem tiem, kuri strādā ar cilvēkiem, jo īpaši palīdzošo profesiju pārstāvjiem sociālajā un veselības aprūpē, pedagogiem, uzņēmējiem, konsultantiem utt., kā arī tiem, kurus interesē personīgā profesionālā izaugsme.
60014a: Antonsone, Ievad: 1976-
60014a: Apine, Evija
60014a: Avota, Inese
60014a: Barsineviča, Sandrad: 1968-
60014a: Blauzde, Olgad: 1956-
60014a: Dieviņa, Natālija
60014a: Dreifelde-Gabruševa, Ilzed: 1972-
60014a: Circenis, Kristapsd: 1978-
60014a: Featherstone, Arita
60014a: Grohjacka, Marika
60014a: Hartmane, Sandrad: 1969-
60014a: Heinsberga, Inetad: 1963-
60014a: Kartupele, Inga
60014a: Krevica, Edīte
60014a: Kronberga, Zane
60014a: Lauva, Zanda
60014a: Ļevina, Jeļenad: 1976-
60014a: Līdums, Gatisd: 1965-
60014a: Majore-Dūšele, Indrad: 1973-
60014a: Mārtinsone, Kristīned: 1970-
60014a: Mihailova, Sandrad: 1969-
60014a: Mihailovs, Ivans Jānisd: 1979-
60014a: Orinska, Simonad: 1978-
60014a: Paiča, Inesed: 1978-
60014a: Paipare, Mirdzad: 1953-
60014a: Pāvulēns, Jānis
60014a: Pīlēna, Anitad: 1956-
60014a: Poudžiunas, Intad: 1958-
60014a: Puķīte, Ivita
60014a: Pumpiņa, Baiba
60014a: Rancāne, Inga
60014a: Ratniece, Gintad: 1967-
60014a: Sietiņsone, Iveta
60014a: Skreitule-Pikše, Ingad: 1976-
60014a: Skripka, Jeļena
60014a: Stankus-Viša, Inese
60014a: Sudraba, Velgad: 1961-
60014a: Šmitiņa, Agita
60014a: Šteina, Annad: 1973-
60014a: Talente, Ilona
60014a: Upmale, Andad: 1968-
60014a: Vagale, Aelitad: 1964-
60014a: Vaivade-Kalnmeiere, Līga
60014a: Viša, Kārlis
60014a: Zariņa, Dzintra
60014a: Zariņa, Ilonad: 1969-
61024a: Association of National Organisations for Supervision
61024a: Latvijas Supervizoru apvienība
650 4a: Supervīzija
650 4a: Supervizori
650 4a: Supervizores
650 4a: Vadības koučings
650 4a: Darbinieku uzraudzība
650 4a: Skolu uzraudzība
650 4a: Sabiedrības veselības darbiniekix: Uzraudzība
650 4a: Psihiskās veselības aprūpes darbiniekix: Uzraudzība
650 4a: Psihiskās veselības konsultantix: Uzraudzība
7001 a: Mārtinsone, Kristīned: 1970-4: come: Sastādītājs
7001 a: Mihailova, Sandrad: 1969-4: come: Sastādītājs
7001 a: Zakriževska, Maijad: 1972-4: opne: Recenzents
7001 a: Deklava, Liānad: 1959-b: opn
7001 a: Jozauska, Regīna4: rede: Tehniskais redaktors
70012a: Stankus-Viša, Inese4: aute: Autorst: Supervīzija mūsdienās, tās mērķi un kvalitātes kritēriji.
70012a: Mihailova, Sandrad: 1969-4: aute: Autorst: Supervīzijas vēsture un teorijas.
72012a: Kronberga, Zane4: autt: Supervīzijas vēsture un teorijas.
72012a: Zariņa, Dzintra4: autt: Supervīzijas vēsture un teorijas.
70012a: Apine, Evija4: aute: Autorst: Supervīzijas process.
70012a: Upmale, Andad: 1968-4: aute: Autorst: Individuālā supervīzija.
70012a: Sudraba, Velgad: 1961-4: aute: Autorst: Supervīzija grupā.
70012a: Apine, Evija4: aute: Autorst: Komandas un organizācijas supervīzija.
70012a: Viša, Kārlis4: aute: Autorst: Pieaugušo izglītošanās process supervīzija.
70012a: Zariņa, Ilonad: 1969-4: aute: Autorst: Supervizora personības kvalitātes.
70012a: Šteina, Annad: 1973-4: aute: Autorst: Lomas supervīzijā
70012a: Mihailovs, Ivans Jānisd: 1979-4: aute: Autorst: Supervīzijas tiesiskie aspekti
70012a: Majore-Dūšele, Indrad: 1973-4: aute: Autorst: Ētikas jautājumi supervīzijā
72012a: Kronberga, Zane4: autt: Ētikas jautājumi supervīzijā
70012a: Mārtinsone, Kristīned: 1970-4: aute: Autorst: Supervīzijas izglītība Latvijā
7001 a: Mihailovs, Ivans Jānisd: 1979-4: aute: Autorst: Supervīzijas izglītība Latvijā
70012a: Mārtinsone, Kristīned: 1970-4: aute: Autorst: Supervīzijas dažādība Latvijā
70012a: Mihailovs, Ivans Jānisd: 1979-4: aute: Autorst: Supervīzijas dažādība Latvijā
72012a: Puķīte, Ivita4: autt: Supervīzija sociālajā darbā
72012a: Sietiņsone, Iveta4: autt: Supervīzija sociālajā darbā
70012a: Apine, Evija4: aute: Autorst: Supervīzija sociālajā darbā
70012a: Ratniece, Gintad: 1967-4: aute: Autorst: Supervīzija psihoterapijā
70012a: Skreitule-Pikše, Ingad: 1976-4: aute: Autorst: Supervīzija psihologu darbā
70012a: Dreifelde-Gabruševa, Ilzed: 1972-4: aute: Autorst: Supervīzija mākslu terapijā
70012a: Upmale, Andad: 1968-4: aute: Autorst: Supervīzija mākslu terapijā
7202 a: Pāvulēns, Jānis4: autt: Supervīzija karjeras atbalsta speciālistiem
70012a: Circenis, Kristapsd: 1978-4: aute: Autorst: Supervīzija māsu praksē
70012a: Blauzde, Olgad: 1956-4: aute: Autorst: Supervīzija pedagogu darbā
72012a: Grohjacka, Marika4: autt: Supervīzija pedagogu darbā
72012a: Avota, Inese4: autt: Supervīzija juridiskajām profesijām
72012a: Featherstone, Arita4: autt: Supervīzija juridiskajām profesijām
72012a: Dieviņa, Natālija4: autt: Supervīzija uzņēmējdarbībā
70012a: Līdums, Gatisd: 1965-4: aute: Autorst: Garīguma un reliģiozitātes komponenti ietveroša supervīzija (kristīgās tradīcijas kontekstā).
70012a: Poudžiunas, Intad: 1958-4: aute: Autorst: Refleksija supervīzijā
70012a: Antonsone, Ievad: 1976-4: aute: Autorst: Refleksija supervīzijā
72012a: Kartupele, Inga4: autt: Refleksija supervīzijā
72012a: Lauva, Zanda4: autt: Refleksija supervīzijā
70012a: Ratniece, Gintad: 1967-4: aute: Autorst: Supervīzija dažādos psihoterapijas virzienos
70012a: Sudraba, Velgad: 1961-4: aute: Autorst: Psihodinamiskie koncepti supervīzijā
70012a: Heinsberga, Inetad: 1963-4: aute: Autorst: Objektu attiecības supervīzijā
70012a: Sudraba, Velgad: 1961-4: aute: Autorst: Objektu attiecības supervīzijā
72012a: Kartupele, Inga4: autt: Piesaiste un attiecības supervīzijā
70012a: Sudraba, Velgad: 1961-4: aute: Autorst: Piesaiste un attiecības supervīzijā
72012a: Zariņa, Dzintra4: autt: Psihes aizsardzības mehānismi supervīzijā
70012a: Sudraba, Velgad: 1961-4: aute: Autorst: Psihes aizsardzības mehānismi supervīzijā
70012a: Pīlēna, Anitad: 1956-4: aute: Autorst: Projektīvā identifikācija supervīzijā
70012a: Sudraba, Velgad: 1961-4: aute: Autorst: Projektīvā identifikācija supervīzijā
70012a: Heinsberga, Inetad: 1963-4: aute: Autorst: Transference supervīzijā
70012a: Sudraba, Velgad: 1961-4: aute: Autorst: Transference supervīzijā
72012a: Skripka, Jeļena4: autt: Kontrtransference supervīzijā
70012a: Sudraba, Velgad: 1961-4: aute: Autorst: Kontrtransference supervīzijā
70012a: Krevica, Edīte4: aute: Autorst: Māksla, metaforas un simboli supervīzijā
70012a: Paiča, Inesed: 1978-4: aute: Autorst: Mūzikas metožu izmantojums supervīzijā
70012a: Orinska, Simonad: 1978-4: aute: Autorst: Ķermeņa un kustības izmantojums supervīzijā
70012a: Paiča, Inesed: 1978-4: aute: Autorst: Robežu jautājumi supervīzijā
70012a: Poudžiunas, Intad: 1958-4: aute: Autorst: Empātijas nozīme supervīzijā
70012a: Hartmane, Sandrad: 1969-4: aute: Autorst: Varas un kontroles aspekti supervīzijā
70012a: Mārtinsone, Kristīned: 1970-4: aute: Autorst: Varas un kontroles aspekti supervīzijā
70012a: Hartmane, Sandrad: 1969-4: aute: Autorst: Kauna izjūta supervīzijā
70012a: Sudraba, Velgad: 1961-4: aute: Autorst: Kauna izjūta supervīzijā
70012a: Barsineviča, Sandrad: 1968-4: aute: Autorst: Atgriezeniskā saite supervīzijā
70012a: Pīlēna, Anitad: 1956-4: aute: Autorst: Multikulturālisms supervīzijā
70012a: Majore-Dūšele, Indrad: 1973-4: aute: Autorst: Multikulturālisms supervīzijā
70012a: Hartmane, Sandrad: 1969-4: aute: Autorst: Praktizējošo supervizoru vērtības
70012a: Mārtinsone, Kristīned: 1970-4: aute: Autorst: Praktizējošo supervizoru vērtības
70012a: Ļevina, Jeļenad: 1976-4: aute: Autorst: Praktizējošo supervizoru vērtības
72012a: Vaivade-Kalnmeiere, Līga4: autt: Supervizora profesionālā identitāte
70012a: Mārtinsone, Kristīned: 1970-4: aute: Autorst: Supervizora profesionālā identitāte
70012a: Ļevina, Jeļenad: 1976-4: aute: Autorst: Supervizora profesionālā kompetence
70012a: Mārtinsone, Kristīned: 1970-4: aute: Autorst: Supervizora profesionālā kompetence
72012a: Pumpiņa, Baiba4: autt: Supervizora profesionālā kompetence
72012a: Talente, Ilona4: autt: Supervizora profesionālā kompetence
72012a: Rancāne, Inga4: autt: Supervizora profesionālā kompetence
72012a: Dieviņa, Natālija4: autt: Supervizora profesionālā kompetence
70012a: Vagale, Aelitad: 1964-4: aute: Autorst: Supervīzijā izmantojamo metožu piemēri
70012a: Paipare, Mirdzad: 1953-4: aute: Autorst: Supervīzijā izmantojamo metožu piemēri
70012a: Šmitiņa, Agita4: aute: Autorst: Metaforiski asociatīvo kāršu lietošana supervīzijās
7102 a: Rīgas Stradiņa universitāte4: pbl4: pbd
85642y: Satura rādītājsy: (PDF)4: N
904 a: 2017b: 06c: Mf: 06-2
996##a: BL

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Rakstu krājumā Supervīzija: Teorija. Pētījumi. Prakse (sast. Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova), pamatojoties gan uz vēsturisko perspektīvu, gan mūsdienu praksi un pētījumiem, ir aplūkoti supervīzijas pamatjautājumi. Šī krājuma mērķis ir raksturot supervīziju no dažādiem skatupunktiem, parādot tās daudzveidīgo potenciālu.
Rakstu krājums veidots piecās daļās. Pirmā daļa veltīta vispārīgiem supervīzijas jautājumiem, tās vēsturei un mūsdienu raksturojumam, teorijām, procesa aprakstam, ētiskiem un tiesiskiem aspektiem, ar izglītību saistītiem un citiem jautājumiem. Otrā daļa veltīta supervīzijas raksturojumam dažādās profesionālās darbības vidēs. Trešās nodaļas saturu veido specifiskie jautājumi, piemēram, refleksija, psihodinamiskie koncepti un mākslas lietojums supervīzijā. Ceturtajā daļā aprakstīti praktiskie pētījumi supervīzijā, savukārt piektajā piedāvātas praktiskā darba metodes supervīzijā.
Rakstu krājums būs noderīgs studentiem un viņu prakses vadītājiem, visiem tiem, kuri strādā ar cilvēkiem, jo īpaši palīdzošo profesiju pārstāvjiem sociālajā un veselības aprūpē, pedagogiem, uzņēmējiem, konsultantiem u. c., kā arī tiem, kurus interesē personīgā profesionālā izaugsme.
Grāmatas tapšanā piedalījās RSU Izdevniecības un poligrāfijas daļas (IPD) vadītājs Tenis Nigulis, IPD vecākā redaktore Aija Lapsa, redaktore Regīna Jozauska, korektores Alise Šnēbaha un Indra Orleja, kā arī tehniskā redaktore, maketētāja Ilze Reitere.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites