Apraksts

Januška, Marina.  Ienākumi un izdevumi grāmatvedībā : uzņēmuma grāmatvedības politikas veidošana un atjaunošana / M. Januška. - Rīga : Merkūrijs Info, 2010. - 136 lpp. - (Grāmatvedība, finanses, nodokļi ; 1).
        ISBN 9789984863009. . - ISBN 9789984863023.
        Grāmatvedība. Uzņēmējsabiedrības - Finanses.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


SATURS

Priekšvārds
1. Ienākumu un izdevumu veidošanas nosacījumi.
1.1. Grāmatvedības konceptuālie principi.
1.2. Ienākumu un izdevumu uzskaites saistība ar nodokļu likumdošanu.
1.3. Ienākumu un izdevumu uzskaites veidošana atbilstoši peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmām.
1.4. Kontu noteikšana ienākumu un izdevumu uzskaitei darba plānā.

2. Ieņēmumu atzīšana un atspoguļošana grāmatvedībā.
2.1. Ieņēmumu atzīšana.
2.2. Ieņēmumu klasifikācija un uzskaite grāmatojumos.
2.3. Ieņēmumu atzīšana - praktiski piemēri.

3. Par izdevumiem atzīstamo izmaksu dokumentārais apstiprinājums.
3.1. Kārtējo izdevumu klasifikācija.
3.2. Izdevumu praktiskais saturs un noformēšana.

4. Izmaksu kapitalizācija.
4.1. Kapitālās izmaksas kā ieguldījums ilgtermiņa aktīvos.
4.2. Kapitalizēto izmaksu norakstīšana.

5.Nākamo periodu ieņēmumi un izmaksas.
5.1. Atliktie ieņēmumi.

6. Finanšu pārskatos ietvertā informācija par ienākumiem un izdevumiem.
6.1. Kārtējie ieņēmumi un izmaksas - peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
6.2. Atliktie ieņēmumi un izmaksas - grāmatvedības bilancē.

7. Nestandarta situāciju risināšana ienākumu un izdevumu uzskaites praksē.

8.Jautājumi un atbildes.
- Uzņēmuma grāmatvedības politikas veidošana un atjaunošana
- Uzņēmuma grāmatvedības politikas normatīvais regulējums.
- Uzņēmuma grāmatvedības politikas veidošanas pamatprincipi.
- Uzņēmuma grāmatvedības politikas saturs.
- Grāmatvedības politikas atjaunošana un papildinājumu un grozījumu noformēšanas kārtība.
- Uzņēmuma grāmatvedības politikas paraugs.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites