Apraksts

Kalve, Ieva.  Apseglot pārmaiņu vējus : stratēģiskā un pārmaiņu vadība / Ieva Kalve. - Rīga : Turība, 2005. - 295 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 45). - Bibliogr.: 283.-289. lpp.
        ISBN 9984766608.
        Stratēģija. Vadīšana.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 658 Trūkstošās
1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam. Tā būs labs palīgs gan tiem, kuriem nepieciešamas pamatzināšanas par stratēģisko un pārmaiņu vadību, gan tiem, kuri vēlas aktualizēt savas zināšanas un salīdzināt mūsdienu vadzinības teorētiķu atziņas ar savu pieredzi. Grāmatā sniegts gan analītisks plašāk pazīstamo teorētisko atziņu pārskats, gan doti aktuāli Latvijas piemēri, tā mudinot lasītāju teorijas sasaistei ar praksi.
Paplašiniet savas zināšanas, apgūstot jauno un atsvaidziniet jau iegūtās zināšanas!

Saturs
Ievads
1. nodaļa Pārmaiņu laiks, problēmas un to risināšana
Mainīgie apstākļi
Makropārmaiņas
Problēmas
Sistēmpieeja
2. nodaļa Cilvēks un organizācija
Cilvēks kā sociālās sistēmas daļa
Organizācija kā sociāla sistēma
Saistība starp organizācijas darbību un tās tipa izvēli
Prioritāšu evolūcija
Mācīties spējīga organizācija
Organizācijas labsajūta un kultūra
Komanda un līdervadība
Ieinteresētās grupas
3. nodaļa Stratēģiju izveides teorijas
Stratēģijas nepieciešamība
Pieeju un definīciju daudzveidība
Stratēģisko virzienu iedalījums
Dizaina jeb modelēšanas skola
Plānošanas skola
Pozicionēšanas skola
Vispārējās stratēģijas
Bostonas matrica
Pieredzes līkne
Makkinseja jeb General Electric matrica
Portera piecu konkurences spēku modelis
Portera vērtības veidošanas ķēde
Spēļu teorija
Uzņēmējdarbības jeb biznesa skola
Kognitīvā jeb izziņas skola
Izaugsmes jeb mācīšanās skola
Varas jeb spēka skola
Kultūras skola
Vides skola
Konfigurācijas jeb mainības skola
4. nodaļa Stratēģiju izveide
Stratēģijas tipa izvēle un izstrādes posmi
Organizācijas darbības pamatojums – misija, vīzija, mērķi
Organizācijas iekšējā un ārējā vide, tās analīzes metodes
PEST analīze
SVID analīze
Dažādas citas organizāciju darbības analīzes metodes
Stratēģijas novērtēšana
Stratēģijai pakārtotie uzdevumi – tās ieviešana un pārraudzība
Plānošana
Organizēšana
Ietekmēšana
Kontrole un atgriezeniskā saite
Nobeigums un vēl papildus – divi virziena rādītāji
Kā izdzīvot mainībā
Līdzsvarotās vadības karte
Literatūras un citu avotu saraksts

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites