Apraksts

Zariņa, Vita.  Finanšu grāmatvedības uzdevumu krājums : (ar un bez atrisinājumiem) / Vita Zariņa. - Rīga : Turība, 2004. - 157 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 41). - Bibliogr.: 142. lpp. - Pieejams arī internetā. URL.
        ISBN 9984766470.
        Grāmatvedība.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 657 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Mācību grāmata ir praktisks palīglīdzeklis studentiem studiju kursā “Finanšu grāmatvedībaā. Grāmata veidota tā, lai studenti pēc teorētiskā materiāla apgūšanas varētu iepazīties ar praktiskiem risinājumiem un paši atrisināt uzdevumus, kas paredzēti praktiskam darbam. Tāpat arī katras nodaļas beigās doti jautājumi paškontrolei, lai studentiem būtu iespēja pārliecināties, ka teorija ir apgūta.

SATURS
Priekš­vārds

I no­da­ļa. Grā­mat­ve­dī­bas te­ori­ja

1.1. Grā­mat­ve­dī­ba tās no­zī­me un uz­de­vu­mi
1.2. Bi­lan­ce
1.3. Bi­lan­ces vie­nā­do­jums
1.4. Saim­nie­cis­kās ope­rā­ci­jas

II no­da­ļa. Fi­nan­šu grā­mat­ve­dī­ba – uz­ņē­mu­ma lī­dzek­ļu uz­skai­te

2.1. Il­gter­mi­ņa ie­gul­dī­ju­mi
2.1.1. Ne­ma­te­ri­ālie ak­tī­vi
2.1.2. Pa­mat­lī­dzek­ļi
2.1.3. Il­gter­mi­ņa fi­nan­šu ie­gul­dī­ju­mi
2.2. Ap­gro­zā­mie lī­dzek­ļi
2.2.1. Krā­ju­mi
2.2.2. No­rē­ķi­ni ar de­bi­to­riem
2.2.3. Nā­ka­mo pe­ri­odu iz­de­vu­mi
2.2.4. Vērtspapīri apgrozāmo līdzekļu sastāvā un īstermiņa līdzdalība

2.2.5. Nau­das lī­dzek­ļi

II­I no­da­ļa. Fi­nan­šu grā­mat­ve­dī­ba – uz­ņē­mu­ma lī­dzek­ļu fi­nan­sē­ša­nas avo­ti

3.1. Pa­šu ka­pi­tāls, uz­krā­ju­mi un re­zer­ves
3.2. Kre­di­to­ru pa­rā­di
3.3. No­rē­ķi­ni par dar­ba sa­mak­su un ie­tu­rē­ju­miem

IV no­da­ļa. Ope­rā­ci­ju kon­ti

V no­da­ļa. Ga­da pār­skats

VI no­da­ļa. Uz­de­vu­mi stu­di­ju kur­sam “Starp­tau­tis­kie fi­nan­šu pār­ska­tu stan­dar­tiā


6.1. Ne­ko­mer­ci­ālo sa­bied­rī­bu (klu­bu) lī­dzek­ļu uz­skai­te
6.2. Par­tner­sa­bied­rī­bas (uz­ņē­mēj­sa­bied­rī­bas)
6.3. De­bi­to­ru pa­rā­di
6.4. Krā­ju­mi
6.5. Dar­ba al­ga

Stu­di­jām iz­man­to­ja­mā li­te­ra­tū­ra
Pie­li­ku­mi

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites