Apraksts

Avotiņš, Ivars, 1979-.  Valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanas iespējas Latvijā : monogrāfija / Ivars Avotiņš, Rosita Zvirgzdiņa ; zinātniskie recenzenti: Ph.D Maria Kovāčova, Dr.oec. Iveta Liniņa. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2020. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. , ©2020. - 253 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 74). - Bibliogrāfija: 237.-247. lpp. - Monogrāfijā detalizēti analizēts oriģināls pētījums par valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanas iespējām Latvijā. Darbā iekļautas I. Avotiņa, R. Zvirgzdiņas promocijas darba teorētiskās atziņas un izstrādātie priekšlikumi Latvijas valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanai. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934543258.
        Valsts vērtspapīri - Latvija. Valsts vērtspapīri - Ārvalstis.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 336.76 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Promocijas darba mērķis ir izpētīt Latvijas valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības rezultātus un attīstības tendences, analītiski izvērtēt ārvalstu pieredzi šajā jomā un, balstoties uz pētījumu rezultātiem, identificēt nozīmīgākās iespējas vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanai. Promocijas darbā aplūkotā tēma ir valsts parāda vērtspapīru
plūsmas vadības teorētiskie aspekti. Darbā ir izstrādāti priekšlikumi vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidei. Lai pārliecinātos par priekšlikumu nozīmību Latvijas tautsaimniecībai, tika izmantotas šādas pētījuma metodes: ekspertu aptauja, mājsaimniecību aptauja, klāsteranalīze, iekšgrupu un starpgrupu dispersiju kvadrātu salīdzinājums un citas metodes.

 

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites