Apraksts

 Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti / redkolēģija: Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c. Jānis Stradiņš (priekšsēdētājs), Dr.habil.philol. Viktors Hausmanis, Dr.habil.philol. Ilga Jansone [un vēl 5 redaktori] ; literārās redaktores: Gita Bērziņa, Sanda Rapa, Anita Rudziša [un vēl 2 literārās redaktores] ; tulkotāja Dace Strelēvica-Ošiņa ; bibliogrāfes: Dagnija Ivbule, Lolita Lāce, Inguna Mīlgrāve ; māksliniece Ināra Jēgere ; karšu grafiskais dizains: Guntis Ulmanis ; ievads: profesors Jānis Stradiņš ; recenzenti: Dr.arch. Evita Alle, Dr.art. Elita Ansone, Dr.art. Kristiāna Ābele [un vēl 31 recenzents]. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 735, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: [806.]-863. lpp. - "Latvija 100"--Priekštitullapā. . - Literārās redaktores arī: Ināra Stašulāne, Jana Taperte. . - Redaktori arī: Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.habil.hist. Andrejs Vasks, Dr.hist. Guntis Zemītis. . - Recenzenti arī: Dr.hist. Daina Bleiere, Dr.hist. Ilze Boldāne, Dr.phil. Ella Buceniece, Dr.oec. Zane Cunska, Dr.philol. Ingūna Daukste-Silasproģe, Dr.arch. Kristīne Dreija, Dr.oec. Margarita Dunska, Dr.oec. Andrejs Geske, Dr.paed. Antra Gulbe, Dr.habil.philol. Viktors Hausmanis, Dr.paed. Ilze Ivanova, Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, Dr.oec. Silvija Kristapsone, Dr.art. Jānis Kudiņš, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.art. Daina Lāce, Dr.art. Ilze Šarkovska-Liepiņa, Dr.art. Nadežda Pazuhina, Dr.habil.art. Silvija Radzobe, PhD Sebastian Rimestad, Dr.paed. Andris Rudzītis, Dr.philol. Elita Saliņa, Dr.habil.phys. Andrejs Siliņš, Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.h.c.hist. Jānis Stradiņš, Dr.hist. Helēna Šimkuva, Dr.oec. Ērika Šumilo, Dr.habil.philol. Jānis Valdmanis, Dr.art. Guna Zeltiņa, Mg.hist. Artūrs Žvinklis. . - Ziņas par autoriem: rakstu beigās.
        II [2.] sējums.
        III daļa. Latvieši no senlaikiem līdz valsts izveidošanai; IV daļa. Latvieši un Latvijas valsts (1918-1990).
        . - ISBN 9789934851599(atcelts).
        Demokrātija - Latvija. Baltijas valstu sadarbība - Vēsture. Vācbaltieši - Latvija. Vācbaltieši - Eiropa. Minoritātes - Latvija - Vēsture. Konstitūcijas - Latvija. Izglītība - Latvija. Zinātne - Latvija. Latviešu literatūra - Vēsture un kritika. Latviešu literatūra - Ārvalstis - Vēsture un kritika. Mūzika - Latvija - Vēsture un kritika. Dziesmu svētki, latviešu - Vēsture. Teātris - Latvija - Vēsture. Kinofilmas - Latvija - Vēsture. Māksla - Latvija - Vēsture. Arhitektūra - Latvija - Vēsture. Arhitektūra - Latvija - Vēsture - Rīga. Sports - Latvija - Vēsture.
        Latvija - Ekonomiskais stāvoklis - 1991-. Latvija - Vēsture. Latvija - Kultūras vēsture. Latvija - Politika un pārvalde. Latvija.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 94 Plauktā Var pasūtīt

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites