Apraksts

 Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā / [zinātniskais redaktors Inesis Feldmanis ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Marita Freija]. - Rīga : Jumava, [2015-2016]. - sēj. <1-3 > : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju un personu rādītāju. - Akadēmiska rakstura grāmatā, kas sarakstīta, pamatojoties uz vairāku valstu arhīvos, presē un neskaitāmos dokumentu krājumos apzinātajiem materiāliem, kā arī speciālās literatūras klāstu, autori centušies iepējami objektīvāk atspoguļot un izvērtēt Latvijas ārpolitiku un tās diplomātijas darbību atšķirīgu starptautisko sistēmu ietvaros. Autori aplūko Latvijas ārpolitisko un diplomātisko darbību Baltijas reģiona un visas Eiropas starptautisko attiecību kontekstā. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "Latvijai 100"--Priekštitullapā.
        1. sēj. Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā / Inesis Feldmanis, Aivars Stranga, Jānis Taurēns, Antonijs Zunda -- 2. sēj. Baltijas jautājums, 1940-1988 / Antonijs Zunda, Inesis Feldmanis -- 3. sēj. Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā / Jānis Taurēns, Inesis Feldmanis.
        ISBN 9789934118609. . - ISBN 9789934119248. . - ISBN 9789934119958.
        Diplomātija.
        Latvija. Latvija - Starptautiskās attiecības - 20 gs - Historiogrāfija. Latvija - Starptautiskās attiecības - 20 gs.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


“Manevrēšana starp trim kaimiņiem, kas savā starpā raugās viens uz otru ar neuzticību, kopēja robeža ar PSRS, Vācijas pietuvošanās mūsu teritorijai uz ļoti niecīgu distanci, neskaidra politika ziemeļos, nestabila situācija dienvidos, vācu minori­tāte, naidīgo spēku propaganda un pretpropaganda — visi šie apstākļi kopā ņemot attaisno mūsu saucienu pēc stipriem nerviem, skaidra skata un droša prāta.”  
No Latvijas ārlietu ministra 
Vilhelma Muntera apkārtraksta 
Latvijas sūtņiem ārzemēs 
(1939. gada 26. aprīlis)  
Grāmata “Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā” ir tapusi, sadarbojoties četriem diplomētiem vēsturniekiem — I. Feldmanim, A. Strangam, J. Taurēnam un A. Zundam. Pirmajā sējumā, kas hronoloģiski aptver starpkaru periodu un Otrā pasaules kara sākuma posmu, autori apskata Latvijas ­ārpolitiku un tās diplomātisko darbību Baltijas reģiona un ­Eiropas starptautisko attiecību kontekstā. Izraudzītā pieeja nodrošina iespēju detalizēti izanalizēt Latvijas starptautisko stāvokli un sniegt atbildi uz jautājumu, cik atbilstoši bija Latvijas ārpolitiskās vadības pieņemtie lēmumi un tās rīcība attiecīgajā situācijā. Interesants ir mēģinājums Latvijas ārpolitiku pētīt no izvirzīto stratēģisko mērķu un alternatīvo risinājumu skat­punkta. Grāmatā vispusīgi izvērtētas gan Latvijas diplomātu veiksmes, gan arī neveiksmes.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites