Apraksts

Mieriņa, Aiga, 1972-.  Starptautiskās privāttiesības: ģenēze un sistēma : Private international law: genesis and system / Aiga Mieriņa ; [zinātniskie recenzenti: Juris Bojārs, Valdis Blūzma ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; vāka noformējums: Baiba Lazdiņa]. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2015 (Latgales druka). - 302 lpp. : tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 285.-300. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984459806.
        Kolīzijas tiesības - Vēsture.

Eksemplāri

Fonds Adrese Skaits Plaukts Pieejamība
Bibliotēka 01.2 1 Plauktā Var pasūtīt

Anotācija


Grāmata sniedz lasītājiem ieskatu starptautisko privāttiesību izveidē un attīstībā no to pirmsākumiem līdz mūsdienām. Autore rūpīgi – soli pa solim ir pētījusi šīs disciplīnas vēsturi, kolīziju normu uzbūvi un kvalifikācijas problēmas. Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam. Studentiem atvieglo starptautisko privāttiesību studijas, praktiķiem dod citu skatījumu uz pārrobežu privāttiesisku strīdu risināšanu.

Kontaktinformācija

Ir jautājumi? Rakstiet mums

Palīdzība

Seko mums

Saites