Description

TITLE Finanšu un grāmatvedības kontrole firmā : (praktiskas rekomendācijas uzņēmējiem) / Marina Januška.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Merkūrijs Info
2010
PHYSICAL DESCRIPTION - 112 lpp. : il.
ISBN 9789984863047
UDC NUMBER 657

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


SATURS

Priekšvārds
1. Vadītāja atbildība par firmas finansiālo stāvokli un grāmatvedības kārtošanu.

2. Ko atspoguļo firmas bilance un kā to lasīt.

3. Grāmatvedības informācija un finanses: vispārīgs apskats.
3.1. Naudas līdzekļu un norēķinu uzskaite.
3.1.1. Kases operācijas.
3.1.2. Bankas operācijas.
3.1.3. Norēķini ar norēķina personām.
3.1.4. Norēķini ar debitoriem un kreditoriem.
3.2. Krājumu uzskaite.
3.3. Ilgtermiņa ieguldījumi.
3.3.1. Nemateriālo ieguldījumu uzskaite.
3.3.2. Pamatlīdzekļu uzskaite.
3.3.3. Finanšu ieguldījumu uzskaite.
3.4. Finanšu pārvaldība.

4. Kā organizēt grāmatvedību.
4.1. Grāmatvedības organizatoriskās formas.
4.2. Firmas grāmatvedības organizācijas dokumenti.
4.3. Firmas uzskaites politika.

5. Nodokļu likumdošana un tās piemērošanas pamati.

6. Pašu kapitāls un aizņemtais kapitāls.
6.1. Pašu kapitāla veidošana.
6.1.1. Pamatkapitāls (statūtu kapitāls).
6.1.2. Papildkapitāls.
6.1.3. Rezerves.
6.1.4. Nesadalītā peļņa
6.2. Aizņemtais kapitāls.
6.2.1. Kārtējie parādi kreditoriem.

7. Firmas ienākumi un izdevumi.
7.1. Ienākumu uzskaite.
7.2. Izdevumu uzskaite.
7.3. Ar nodokļiem apliekamā ienākuma veidošana.

8. Grāmatvedības (finanšu) pārskati.

9. Firmas finansiālā un ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika.
9.1. Grāmatvedības bilances sastāva un struktūras novērtējums
9.2. Firmas finansiālās stabilitātes analīze.
9.3. Firmas likviditātes un maksātspējas analīze.
9.4. Firmas rentabilitātes novērtējums.
9.5. Firmas komercaktivitātes novērtējums.

Pielikumi:
1. pielikums bilance.
2. pielikums peļņas vai zaudējumu aprēķins.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links