Description

TITLE Latvijas Universitātes raksti : Acta Universitatis Latviensis / Latvijas Universitāte ; galv. red.: Dr. hab. oec. prof. Ludmila Frolova. 717. sēj.. Vadības zinātne.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Latvijas Universitāte
2007
PHYSICAL DESCRIPTION 474 lpp.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr. rakstu beigās
ISBN 9789984825168
UDC NUMBER 33

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Saturs
Contents

I Oriģinālraksti


Ilze Balode
Gandrīz ideālas pieprasījuma sistēmas skaitliska simulācija
Numerical Simulation of Almost Ideal Demand System


Juris Binde
Tirgus regulēšanas procesu ietekme uz konkurenci EKT nozarē
Influence of Market Regulation Processes on Competition within ECT Industry


Ludmila Frolova, Valērija Sevostjanova
Investīciju pievilcīguma novērtēšanas metodes
Investments Attractiveness Evaluation Methods


Inguna Ieviņa, Jekaterina Meļņikova, Kristīne Rozīte
Dinamiskais optimizācijas modelis Latvijas darba tirgus ilgtermiņa līdzsvarošanās prognozēšanai
Dynamic Optimisation Model for the Long Term Labour Market Balancing in Latvia


Andrejs Jaunzems
Piedāvājuma-importa-izlietojuma matemātiskais modelis ar linearitātes aksiomu
Supply-Import-Use Mathematical Model Under Linearity Assumptions


Evija Kopeika, Irina Arhipova
Latvijas darba tirgus attīstības statistiskā modelēšana un prognozēšana
The Statistical Modelling and Prognosing of the Latvia Labour Market Development


Juris Paiders
IKP uz vienu iedzīvotāju aizvietošana ar citu parametru reģionālās attīstības līmeņa mērījumos Latvijā
The Replacement of GDP per Capita with a Different Parameter in Regional Development Level Measurements in Latvia


II Problēmraksti

Anita Balode, Juris Brencis
Drošības faktoru loma tūrisma uzņēmējdarbībā
The Role of Safety Factors in Businesses Cnnected to Tourism


Veronika Bikse
Knowledge-based Economy and Developing of Entrepreneurship Competence in the Education System
Uz zināšanām balstīta ekonomika un uzņēmējspējas (uzņēmīguma) kompetences attīstīšana izglītības sistēmā


Edvīns Vanags
Pilsētas – nākotnes bāka
Cities – Beacon of the Future


Edvīns Vanags, Inga Vilka
Publiskās pārvaldes reformu vērtējums un tālākā attīstība
Evaluation and Further Development of Public Administration Reforms


Ilona Vorkale
Publisko iepirkumu riski un tos ietekmējošie faktori
Risks Involved in the Public Procurement and Factors Influencing them


Gunārs Zaķis
Ūdenssaimniecības pārvalde Latvijā: integratīvā pieeja
Water Management in Latvia:Integrated Approach


III Apskata raksti

Anda Batraga, Nora Kalniņa
Latvijas uzņēmumu integrēto mārketinga komunikāciju stratēģiju īpatnības
The Specific Character of Integrated Marketing Communications Strategies in Latvia's Enterprieces


Juris Benders
Ekodizaina attīstība vides pārvaldības studijās
Ecodesign Development in Environmental Management Studies


Kārlis Dauge
Ārpus meža zemes augošu koku, krūmu un zaru kā alternatīvo enerģijas avotu vadība
The Management of the Flows of Non-forest Land Trees, Bushes and Prongs as Alternative Resources for Energy


Aija Graudiņa
Graudaugu sējumu apdrošināšanas piedāvājuma un pieprasījuma situācija Latvijā
Terms of Demand and Supply of Cereal Crop Insurance in Latvia


Inta Kovaļevska
Muitas dienesta reformas un attīstības tendences Latvijā
Customs Reforms and Tendencies of Development in Latvia


Ilze Lapa
Jauni uzņēmuma modeļu risinājumi uz zināšanām balstītas ekonomikas apstākļos
Solutions for New Forms of Organisation in Knowledge-based Economics


Ilze Medne
Klientu apmierinātības novērtēšanas metožu attīstība un lietošanas iespējas tūrisma uzņēmumos
Development and Application Possibilities of Evaluation Methods of Customer Satisfaction in Tourism Enterprises


Claudio Andrés Rivera
Developmental Needs of Senior Executives in Latvia's Private Sector
Latvijas privātsektora augstākā līmeņa vadītāju attīstāmās kompetences


Māris Strazds
Naudas līdzekļu konsolidēšanas pakalpojumi
Cash Pooling Services


Daina Šķiltere, Jeļena Averina
Uzņēmuma vērtību noteikšanas metožu lietojuma izvērtējums
Appreciation of How the Business Valuation Methods are Used


Nellija Titova
Intelektuālā kapitāla pārvaldē izmantojamo modeļu analīze
The Overview of the Intellectual Capital Management Models: New Trends


Jānis Vitkovskis
Organizācijas kultūras pilnveide pašvaldības uzņēmumā
Improvement of the Organizational Culture within Various Municipality Departments


Aigars Vītols
Informācijas sabiedrība: vīzija vai realitāte?
Information Society: Vision or Reality?

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links