Description

TITLE Bezdarba un sociālās atstumtības iemesli un ilgums / Autoru kolektīvs ; Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma "Darba tirgus pētījumi" ; Projekts "Labklājības ministrijas pētījumi" ; Socioloģisko pētījumu institūts ; LU Filozofijas un socioloģijas institūts.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Latvijas Universitāte
2007
PHYSICAL DESCRIPTION XVI, 472 lpp.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr.: 379.-386. lpp.
ISBN 9879984624501
UDC NUMBER 331.5

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 331.5 On a shelf Available to order

Annotation


Šī pētījuma tiešais mērķis ir analizēt bezdarba un sociālās atstumtības iemeslus un ilgumu, iekļaujot zemu izglītības līmeni kā vienu no sociālo atstumtību veicinošiem faktoriem un sniedzot priekšlikumus un risinājumus bezdarba un sociālās atstumtības mazināšanai. Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti šādi pētnieciskie uzdevumi:

 • iegūt informāciju par bezdarbu, īpaši ilgstošu bezdarbu, ietekmējošiem faktoriem, kā arī noteikt sakarības starp bezdarba risku un ilgumu un sociāldemogrāfiskiem rādītājiem (dzimumu, vecumu, izglītības līmeni, pieredzi, profesiju);
 • bezdarbnieku vidū novērtēt varbūtību cerību zudumam atrast darbu un palikt ārpus darbaspēka;
 • noskaidrot faktorus, kas nosaka sociālo atstumtību (zems izglītības līmenis, vecums, profesionālā sagatavotība un pieredze, zems ienākumu līmenis, invaliditāte, etniskā piederība, bezdarbs, t.sk. ilgstošais bezdarbs), analizēt šo faktoru savstarpējo saistību;
 • identificēt faktorus, kas veicina iekļaušanos darba tirgū (izglītība, profesionālās zināšanas un prasmes, sociālās prasmes un iemaņas u.c.);
 • noskaidrot ilgstošo bezdarbnieku sociālo portretu un analizēt šādus faktorus saistībā ar bezdarba ilgumu: pašidentifikācija; attieksme pret darba tirgu; gatavība strādāt; motivācija mācīties, pārkvalificēties, piedalīties Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) nodarbinātības veicināšanas pasākumos; izglītības līmenis, profesionālā sagatavotība; darba pieredze;
 • noskaidrot katras sociālās atstumtības riska grupas situāciju darba tirgū. Noskaidrot bezdarbu un sociālo atstumtību veicinošos faktorus, kā arī bezdarba un sociālās atstumtības samazināšanas iespējas atsevišķi katrai sociālās atstumtības riska grupai:

             - daudzbērnu un nepilnās ģimenes,
             - invalīdi un personas ar garīga rakstura traucējumiem,
             - personas, kas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas,
             - bezdarbnieki (t.sk. jaunieši, pirmspensijas vecuma), ilgstošie bezdarbnieki,
             - bezpajumtnieki,
             - etniskās minoritātes (piem., čigāni),
             - cilvēktirdzniecības upuri;

īpašu uzmanību pievērst invalīdu un personu ar garīga rakstura traucējumiem nodarbinātības iespējām, to vērtējumam no šo grupu pārstāvju un ekspertu – darba devēju, sociālās palīdzības sniedzēju u.c. puses;
 • noskaidrot motīvus un faktorus, kas nosaka ekonomiski neaktīvo darbspējas vecuma iedzīvotāju neiesaistīšanos darba tirgū;
 • analizēt būtiskākās izmaiņas Latvijas likumdošanā (3–5 gadu laikā) un to ietekmi uz bezdarba un sociālās atstumtības situāciju, salīdzināt ar Latvijai radniecīgu citu valstu pieredzi;
 • analizēt politikas dokumentus, kas tiek izmantoti valsts, reģionālajā un pašvaldību līmenī, kas vērsti uz nodarbinātības veicināšanu un sociālās atstumtības mazināšanu;
 • analizēt pašvaldību pieredzi un iespējas bezdarba un sociālās atstumtības mazināšanā;
 • analizēt bezdarbnieku pārkvalifikācijas un apmācības procesu, veikto pasākumu efektivitāti;
 • noskaidrot nevalstisko organizāciju darbības pieredzi un iespējas bezdarba un sociālās atstumtības mazināšanā;
 • noskaidrot bezdarba un sociālās atstumtības mazināšanā iesaistīto institūciju savstarpējo sadarbību politikas veidošanā un īstenošanā;
 • analizēt darba devēju viedokli par bezdarbnieku un sociāli atstumto iedzīvotāju grupu nodarbinātības iespējām.
 • Contact information

  Any questions? Write us

  Help

  Follow us

  Links