Description

TITLE Latvijas Universitātes raksti : Acta Universitatis Latviensis / Latvijas Universitāte ; galv. red.: Elena Dubra. 702.sēj.. Ekonomika V.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Latvijas Universitāte
2006
PHYSICAL DESCRIPTION 611 lpp.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr. rakstu beigās
ISBN 9984802282
ISSN 1407-2157
UDC NUMBER 33

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 33 On a shelf Available to order

Annotation


Saturs
Contents

Lilija Ābika
Pievienotās vērtības nodokļa administrēšana Latvijā un Eiropas Savienībā
Administration of Value Added Tax in Latvia and the European Union


Ilze Āboliņa
Mākslinieku intelektuālā īpašuma tiesiskais regulējums un tā ietekme uz uzskaiti Latvijā
Legal Framework for Artists’ Intellectual Property and its Impact on Accounting in Latvia


Abbas M. Allahverdiyev
The Role of Performance Audit from the Use of Public Resources
Efektivitātes audita loma valsts resursu izmantošanā


Daira Barānova
Nodarbinātības attīstības tendences un politika Latvijā
Development of Employment and Policy in Latvia


Edgars Brēķis
Vai ēnu ekonomikas apjomam jāsamazinās pēc Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai?
As Latvia has Joined the EU, Could It Be that the Underground Economy Decreases?


Lina Dagilienė
The Application of Financial Valuation Methods in Investment Decisions
Finanšu novērtēšanas metožu pielietojums investīciju lēmumu pieņemšanā


Elena Dubra
Latvijas sociāli ekonomiskās attīstības un darba tirgus pilnveidošanas stratēģiskie aspekti
Latvia’s Socioeconomic Development and Labor Market Improvement Strategic Aspects


Maija Dzelmīte
Konkurētspēja, to ietekmējošie faktori un paaugstināšanas iespējas uzņēmumos
Competitiveness, Factors, which Influence It, Levels and Raising Possibilities in an Enterprise


Rolands Feldmanis
Klientu apkalpošanas stratēģijas izvēle Latvijas komercbankās
The Choice of the Client Service Strategy in Latvian Banking


Rasma Garleja, Ella Skvorcova
Prasības docētāju profesionālajai kompetencei, gatavojot speciālistus darba tirgum
The Requirements of Lecturers’ Professional Competence in Preparing Specialists for the Labour Market


Надежда Иванова
Проблемы учета и оценки кредитной деятепьности банков в соответсвии с международными стандартами финансовой отчетности
The Problems of Accounting and Valuation of Credit Activity by Banks According to the IFRS


Rita Jankunaite
Assessing Audit Risk: General Issues
Galvenās problēmas audita riska vērtēšanā


Magdalena Janowicz
Business Combination of the Accounting Act and the International Financial Reporting Standards – Selected Problems
Komercdarbības apvienošana Grāmatvedības likumā un Starptautiskos Finanšu pārskatu standartos – atsevišķas problēmas


Andrejs Jaunzems
Valsts firmas nozīme oligopolijā
The Role of the State Firm in the Oligopoly


Laimdota Kaire, Ilmārs Kālis
Grāmatvedība Latvijā: grāmatvedības normatīvie akti un to atbilstība starptautiskiem grāmatvedības standartiem
Accounting in Latvia, Accounting Norms and Regulations, Their Compliance with International Accounting Standards


Inese Kalnmeiere
Urbanizācijas procesa ietekmes problēmas uz valsts ekonomisko attīstību
The Urbanization Process Impact Problems on the Development of the National Economy


Rasa Kanapickiene, Gailute Gipiene, Kristina Rudzioniene
Регламентирование бухгалтерского учета в Литве
Regulation of Accounting in Lithuania
Gāmatvedības regulēšana Lietuvā


Edgars Kasalis, Jānis Kasalis
Kokapstrādes apakšnozares uzņēmumu grupas finanšu pārskatu rādītāju salīdzinošā analīze
The Analysis of Financial Statements for Selected Enterprises from Wood Processing Branch


Lūcija Kavale
Nodokļu harmonizācija Eiropas Savienībā: problēmas un risinājumi
Tax Harmonization in the EU: Problems and Solutions


Staņislavs Keišs, Vita Zariņa
Izdevumu kapitalizācija ilgtermiņa materiālo aktīvu iegādē un remontos
Capitalization of Expenses in Long Term Tangible Assets Purchase and Repairs


Silvija Kristapsone
Iedzīvotāju mirstības ārējo nāves cēloņu izmaiņas 1990.–2004. gadā
Population Mortality: Changes in External Causes of Death, 1990–2004


Ausma Krūmiņa
Piegādes ķēdes un to vadīšana
Supply Chain and Its Management


Juris Krūmiņš, Lūcija Kavale, Sandra Eglīte, Zane Leduskrasta, Juris Pūce, Biruta Sloka, Jānis Stonis, Kristīne Zaksa, Baiba Rivža
Augstākās izglītības finansēšana un tās ietekme uz augstākās izglītības attīstību Latvijā
The Funding System and Its Effect on the Development of Higher Education in Latvia


Inta Kulberga
Profesionālās kompetences veidošanās studiju procesā
Establishment of Professional Competence During the Study Process


Irina Kuzmina
Концепция справедливой стоимости и Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)
The Concept of Fair Value and the International Financial Reporting Standards (IFRS)
Patiesās vērtības koncepcija un starptautiskie grāmatvedības standarti (SGS)


Iveta Mietule
Darba samaksas komponentu klasifikācijas īpatnības
Particularities of Wages Components’ Classification


Inta Millere
Vienkāršās un divkāršās ieraksta sistēmas lietošana Latvijas grāmatvedībā
Single and Double–Entry System Application in Latvian Accounting


A .Ф. Мусаев, Ф.Ф. Гараев
Имитационные модели безопасности налогооблагаемого бизнеса в условиях неблагоприятных оздействий
Imitating models of safety of tax business in conditions of adverse influences
Ar nodokļiem apliekamas uzņēmējdarbības drošības imitācijas modeļi nelabvēlīgos apstākļos


Grigorijs Oļevskis
Ekonomisko un politisko tirgu mijsakarība un nosacītība
Interrelation and Interconditionality Economic and Political the Markets


Dainis Ozoliņš, Kārlis Krūzs
Latvijas transporta nozares attīstība loģistikas sistēmā
Latvia’s Transport Sector Development in Logistics System


Iveta Pavlina
Ģimenes atbalsta politika un dzimstība Latvijā pēc 2000. gada
Family Policy and Fertility in Latvia since Year 2000


Andrejs Ponomarjovs
Revidenta profesija un sabiedrība: pārrāvums gaidās
The Auditing Profession and Society: the Gap in Expectations


Valērijs Praude
Tiešās mārketinga komunikācijas ar pircējiem
Direct-Response Marketing Communication


Valērijs Praude, Jekaterina Vozņuka
Teritoriālā mārketinga būtība un izmantošanas iespēju analīze
Essence of the Marketing Places and Analysis of Application Possibilities


Jānis Priede, Kārlis Krūzs
Kvalitātes balva un tās nozīme konkurētspējas paaugstināšanā
Quality Award and It’s Importance in Increasing Competitiveness


Artur Rieger
Die Hanseprinzipien – Ein Schlüssel zu wirtschaftlichem Erfolg?
Hanseatic principles – key to great economic success?
Hanzas principi – ekonomisko panākumu atslēga?


Andris Rigerts, Viesturs Brālis
Bāzeles kapitāla jaunā vienošanās kredītu pieejamības kontekstā
Basel New Capital Accord in Credit Availability Context


Valērijs Roldugins
Valsts un komercbanku sadarbības nepieciešamība kreditēšanā
State and Commercial Banks Collaboration Necessity in Crediting


Inna Romanova
Aizņēmēju kredītriska novērtēšanas pilnveidošana
Improvement of Credit Risk Assessment


Ludmila Rozgina
Jaunās pieejas kredītriska pārvaldīšanai komercbankās
New Approaches to Credit Risk Management in Commercial Banks


Kristina Rudzioniene, Rasa Kanapickiene, Gailute Gipiene
A Company’s Financial Accounting Policy-Making in Lithuania
Uzņēmumu finanšu grāmatvedības politikas veidošana Lietuvā


Svetlana Saksonova
Komercbanku un uzņēmumu finanšu riski, to pārvaldīšana
Commercial Banks’ and Firms’ Financial Risks and their Management


Ruta Šneidere
Finanšu pārskatu kvalitāte un grāmatvežu kvalifikācija Eiropas Savienības kontekstā
The Quality of Financial Reports and Accountant’s Qualifications in EU Context


Mart Sõrg, Janek Uiboupin
Payment and Settlement Systems in Estonia
Maksājumu un norēķinu sistēmas Igaunijā


Inese Spīča, Hermanis Fedjunovs
Inovāciju tirgvedības aktualitātes un problēmas Latvijā
Actualities and Problems of Innovation Marketing in Latvia


Jānis Sproģis
Koksnes krāja un tās izmaiņas Latvijā un ietekme uz tautsaimniecību
Wood Yield and its Chandes in Latvia and Influence on National Economy


Marius Strumickas, Loreta Valančienė
The Research of Activity Valuation in Lithuanian Banks
Pētījums par Lietuvas banku darbības novērtēšanu


Solvita Sūnīte, Kaspars Kroders
Latvijas iedzīvotāju veselības kvalitāte un tās uzlabošanas iespējamie virzieni valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai
The Health Quality of Latvia’s Population and Possible Improvements to Provide the Sustainable Development of the State


Maria Hass–Symotiuk, Przemysław Mućko
New Trends in Financial Reporting
Jaunas tendences finanšu pārskatu sniegšanā


Kamila Synak
True and Fair view Presentation in the Context of Balance Sheet Policy
Informācijas uzrādīšanas jēdziens “patiess un skaidrs priekšstats” bilanču politikas kontekstā


Deniss Titarenko
Ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz iekšējiem kapitāla veidošanas procesiem Baltijas valstīs
The Influence of Foreign Direct Investment on Domestic Capital Formation Processes in the Baltic States


Мария Володина
Конкуренция и роль инноваций в новой экономике
Competition and the role of innovation in the new economy
Konkurence un inovāciju loma jaunas ekonomikas apstākļos


Ērika Žubule
Pašvaldību finanšu stabilizācijas iespējas Latvijā
Possibilities for Stabilisation of Municipal Finance in Latvia


Jānis Zvanītājs, Jana Reķe
Tautsaimniecības nozaru efektivitātes novērtējums
Assessment of Efficiency of Economic Sectors

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links