Description

TITLE Latvijas Universitātes raksti : Acta Universitatis Latviensis / Latvijas Universitāte ; galv. red. Ludmila Frolova. 690. sēj.. Vadības zinātne = Management.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Latvijas Universitāte
2005
PHYSICAL DESCRIPTION 488 lpp.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr. rakstu beigās
ISBN 9984783138
ISSN 1407-2157
UDC NUMBER 65

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 65 On a shelf Available to order

Annotation


Saturs
Contents

I Oriģinālraksti

Irina Arhipova, Ilva Rudusa
Uzņēmumu tīkla modelis reģionu attīstībā
Entrepreneurial Network Model in Regional Development


Juris Binde
Mobilo telekomunikāciju tirgus parametru analīze un prognozēšanas iespējas
Analysis and Forecasting of Mobile Telecommunication Market Parameters


Visvaldis Briedis
A New Approach to the Research of GDP and Income Inequality Based on the "Old" and Enlarged EU with a Comparative Analysis of the USA Data
Jauna pieeja nevienlīdzības pētīšanai GDP un ienākumu jomā (piemēri par "veco" un jauno Eiropas Savienību salīdzinājumā ar ASV)


Andrejs Cekuls
Sistēmas pieejas modelis uzņēmējdarbības informācijas izlūkošanai Latvijas uzņēmumos
The System Approach Model for Competitive Intelligence in Latvian Companies


Ludmila Frolova
Korporatīvā sektora attīstība Latvijā un to ietekmējošie faktori
Corporate Sector Development in Latvia and its Influencing Factors


Dainora Grundey
Marketing and Logistics Interface: Functional Discrepancies in Lithuanian Enterprises
Tirgvedības un loģistikas saskarsme: funkcionālās pretrunas Lietuvas uzņēmumos


Danute Jasjko, Guna Salputra
Latvijas lauksaimniecības sektora tiešmaksājumu reformas kvantitatīvais novērtējums
Quantitative Assessment of Direct Support Reform in Latvian Agricultural Sector


Konstantins Kozlovskis, Natalja Lace, Vladimirs Jansons
Estimation of Financial Instruments and Their Management in the Latvian Equity Market
Finanšu instrumentu novērtēšana un vadīšana Latvijas vērtspapīru tirgū


Kristīne Rozīte, Nikolajs Nečvaļs, Edgars Vasermanis
Optimizācijas modeļi aviolīniju vietu krājumu kontrolē
Optimization Models in Airline Seat Inventory Control


Daina Šķiltere, Mārtiņš Danusēvičs
Mazumtirdzniecības uzņēmumu atrašanās vietas izvēles metodes
Selection Methods of Retail Store Location


Mārtiņš Valters
Intelektuālas organizācijas juridiskais statuss un organizācijas struktūras tips
The Legal Status of the Intellectual Organisation and the Type of the Structure


II Problēmraksti

Irina Arhipova, Signe Bāliņa, Ilva Rudusa
Latvijas reģionu attīstības rādītāju kvantitatīvā analīze
The Quantitative Analysis of Latvia Regions Development Criteria


Veronika Bikse
Ekonomikas attīstības problēmas mūsdienās
Contemporary Problems of Economic Development


Anita Dūdiņa
E-demokrātijas ideja kā pārmaiņas rosinošs faktors parlamenta darbā
E-Democracy as a Change Agent in Parliamentary Work


Ludmila Frolova, Agnese Briška
Studiju programmas kvalitātes novērtēšanas kritēriji un metodes augstskolās
Methods and Criteria for Evaluating Quality of Study Program in Higher Education Institutions


Benita Judrupa, Ojārs Judrups
Pedagoģiskā darba analīze Latvijas Universitātē
Analysis of Pedagogical Work in University of Latvia


Nataļja Lāce, Zoja Sundukova
Vadības pārskatu loma lēmumu pieņemšanā
The Role of Managerial Reports in Decision-Making


Vizma Niedrīte
Kvalitāte kā galvenais augstākās izglītības sistēmas pilnveidošanas kritērijs
Quality as Main Criteria of Improvement of University Education System


Jānis Ēriks Niedrītis
Organizāciju stratēģiju izpildes nodrošināšanas sistēma
Securing System of the Implementation of Strategies of the Organizations


Grigorijs Oļevskis, Ainārs Roze
Latvijas uzņēmējdarbības veidošanās problēmas
Problems of the Formation of Latvian Entrepreneurship


Ramona Rupeika-Apoga
Krievijas komercbanku darbības analīze Sanktpēterburgā
Analysis of Russia's Commercial Banks Activities in St. Petersburg


Svetlana Saksonova
Komercķīlu riski un to novēršanas problēmas
Risks of Registered Pledges and the Problems of their Prevention


Мария Володина
Конкурентоспособность и проблемы качества товара
Preces konkurētspēja un kvalitātes problēmas
Competitiveness and Quality Problems of Commodity


Kristīne Zaksa, Mārtiņš Knite
Latvijas tūrisma nozares izaugsmes prognozes
Tourism Industry Growth Forecasts for Latvia


III Apskata raksti

Lilita Ābele
Ilgtspējas pamatnostādnes un virzības vērtēšanas problēmas
Approaches to Sustainability and Reporting on the Progress


Brigita Baltača
Pilsoniskās līdzdalības veicināšana pašvaldībās
Promotion of Civic Participation in Communities


Remigijus Čiegis, Dainora Grundey
Sustainable Agriculture in Lithuania: Economic and Managerial Issues
Ilgtspējīga Lietuvas lauksaimniecība: ekoloģisko problēmu ekonomiskie un vadības aspekti


Dace Kaužēna
Neliela apjoma maksāšanas līdzekļu struktūra un norēķinu efektivitāte Latvijā
Profile and Settlement Efficiency of Latvian Retail Payment Instruments


Jānis Krūmiņš
Mobilā tīmekļa funkcionālie risinājumi un to potenciāli efektīvie pielietojumi
Mobile Web: Functional Solutions and Their Potentially Efficient Applications


Ilze Lapa
Sociālo un apkārtējās vides faktoru ietekme uz biznesa lēmumu pieņemšanu starptautiskā uzņēmumā
Influence of Social and Environmental Factors on Business Decisions in an International Enterprise


Diāna Ļubimova
Measurement of Performance Using Transfer Pricing
Transferta cenu izmantošana darbības rezultātu vērtēšanā


Anatolijs Magidenko, Elīna Gaile-Sarkane
Informācija kā produkcijas konkurētspējas paaugstināšanas avots un līdzeklis
The Information as a Source and Instrument in Rising of Production Competitiveness


Roberts Škapars, Uldis Duka
Latvijas Radio vīzija un misija – sabiedriskā radio vadības instrumenti
Vision and Mission of Latvian Radio as Management


Sigitas Urbonavicius
Managerial and Marketing Aspects of ISO System Implementation in Latvian and Lithuanian Companies
ISO sistēmu vadīšanas un tirgvedības aspektu īstenošana Latvijas un Lietuvas kompānijās


Edvīns Vanags
Pašvaldību lēmējvaras attīstība pasaulē un Latvijā
The Development of Legislature of Local Governments in the World and Latvia


Edvīns Vanags, Inga Vilka
Pašvaldību reformu problēmas Eiropā un Latvijā
Problems of Local Government Reforms in Europe and Latvia


Aija Zigure
Focusing on Non-professional Statistical Data Users
Neprofesionālo statistisko datu lietotāju interešu analīze

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links