Description

TITLE Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes : mācību līdzeklis ekonomikas profila bakalauru un profesionālo programmu studijām / R. Alsiņa, G. Gertners ; Rīgas Tehniskās universitātes Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra.
EDITION 2. pārstr. un papild. izd.
PUBLISHER/YEAR Rīga
RTU
2005
PHYSICAL DESCRIPTION 228 lpp.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr. nodaļu beigās
ADDED NAME Gertners, Gunārs
ISBN 9984323226
UDC NUMBER 658.5

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 658 On a shelf Available to order

Annotation


IEVADS
7I. PLĀNOŠANAS METODOLOĢIJA
111. Plānošana un prognozēšana
112. Plānošanas prmcipi
12
2.1. Nepārtrauktība
12
2.2. Dinamiskums (elastība)
13
2.3. Efektivitāte
13
2.4. Sabalansētība.
133. Plānošanā lietojamās metodes un to izmantošana
13
3.1. Analītiskās metodes
13
3.1.1. Salīdzināšanas metode
13
3.1.2. Faktoru noteikšanas (analīzes) metode
15
3.1.3. Detalizācijas metode
15
3.1.4. Vidējo lielumu metode
15
3.1.5. Relatīvo lielumu metode
16
3.1.6. Grafiskās metodes
16
3.2. Bilances metode
17
3.3. Mērķprogrammu metode
17
3.3.1. Mērķprogrammu metodes vispārīgs raksturojums
17
3.3.2. Mērķu koka izmantošana uzņēmējdarbības plānošanā
19
3.4. Ekonomiski matemātiskās un ekonomiski statistiskās metodes
21
3.4.1. Modelēšana plānošanā
21
3.4.2. Lineārā programmēšana
24
3.4.3. Tīklveida plānošana un vadīšana
30
3.4.4. Lietišķās spēles
31
3.4.5. Spēļu teorija
32
3.5. Ekspertu metode
33
3.6. Normatīvā metode
34
3.7. Direktīvā metode
34
3.8. Indikatīvā metode
354. Plānošanas un plānu veidi
355. Plānošanas secība
42
Kopsavilkums.
45
Terminu skaidrojošā vārdnīca
49
Pašpārbaudes jautājumi
51
Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
55
Uzdevumu atbildes
57
Ieteicamā literatūra1
59II. LĒMUMU PIEŅEMŠANA
616. Lēmumu pieņemšanas galvenie posmi.
617. Lēmumu pieņemšanas noteikumi
63
7.1. Lēmuma pieņemšana noteiktības apstākļos
63
7.2. Lēmuma pieņemšana nenoteiktības apstākļos
64
7.2.1. Maksimaksa noteikums
66
7.2.2. Maksimina noteikums
66
7.2.3. Minimaksa noteikums
66
7.2.4. Laplasa kritērijs
688. Hurviča kritērijs
689. Lēmuma pieņemšana varbūtības apstākļos
6910. Lēmumu koks
71
10.1. Vienpakāpes lēmumu koks
73
10.2. Vairākpakāpju lēmumu koks
74
Kopsavilkums
79
Terminu skaidrojošā vārdnīca
81
Pašpārbaudes jautājumi
83
Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
87
Uzdevumu atbildes
91
Ieteicamā literatūra
93III. TĪKLVEIDA PLĀNOŠANAS UN VADĪŠANAS SISTĒMA
9511. Tīklveida plānošanas un vadīšanas sistēmas raksturoj ums
9512. Tīkla grafika galvenie elementi
9613. Tīkla grafika izstrādāšanas galvenie noteikumi
9814. Tīkla grafika laika parametri un to aprēķināšana
101
Kopsavilkums
107
Terminu skaidrojošā vārdnīca
109
Pašpārbaudes jautājumi
111
Uzdevumi un to risinājumi
135
Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
123
Uzdevumu atbildes
125
Ieteicamā literatūra
127IV. BIZNESA PLĀNA RAKSTUROJUMS UN FUNKCIJAS
12915. Biznesa plāna vispārīgs raksturojums
12916. Biznesa plāna funkcijas
13217. Nosacījumi, kas jāievēro, izstrādājot biznesa plānu
133
Kopsavilkums
135
Terminu skaidrojošā vārdnīca
137
Pašpārbaudes uzdevumi un jautājumi
139
Ieteicamā literatūra
141V. BIZNESA PLĀNA IZSTRĀDĀŠANAS GAITA
14318. Biznesa plāna izstrādāšanas secība
14319. Lēmuma pieņemšana par biznesa plāna izstrādāšanu
14420. Idejas (projekta) formulēšana
14421. Informācijas vākšana, sistematizēšana un analīze
144
21.1. Mikrovides analīze
146
21.1.1. Uzņēmuma (ieceres, projekta) potenciāla analīze
146
21.1.2. Konkurentu darbības analīze
146
21.1.3. Sagādes tirgus analīze
147
21.1.4. Patēriņa tirgus analīze
148
21.2. Makrovides analīze
149
21.3. Pašreizējā stāvokļa novērtēšanas rezultātu apkopošana
14922. Uzņēmējdarbības misija, mērķi un galvenie uzdevumi
15123. Uzņēmuma atrašanās vietas izvēle
15224. Uzņēmuma juridiskās formas izvēle un firmas formulēšana
15525. Pārdošanas apjoma un apgrozījuma prognozēšana
15526. Ražošanas (pakalpojumu sniegšanas) plāna izstrādāšana
155
26.1. Pārdošanas un ražošanas apjoma plānošana
156
26.2. Nepieciešamo resursu plānošana
15627. Uzņēmuma organizatoriskās struktūras izstrādāšana
15728. Tirgzinības (mārketinga) rādītāju izstrādāšana
15729. Uzņēmējdarbības risku noteikšana
15730. Finanšu pjana izstrādāšana
15831. Biznesa plāna noformēšana
160
Kopsavilkums
161
Terminu skaidrojošā vārdnīca
163
Pašpārbaudes jautājumi un uzdevumi
165
Uzdevumu atbildes
168
Ieteicamā literatūra
169VI. BIZNESA PLĀNA SATURS
17132. Titullapa
17133. Saturs
17134. Kopsavilkums
17235. A sadaļa: Ieceres (uzņēmējdarbības, projekta) pamatojums
17236. B sadaļa; Finanšu aprēķini
17637. C sadaļa: Papildu dokumenti un informācija
18138. Biznesa plāna sadaļu apkopotais saraksts
18239. Biznesa plāna sadaļu izvērstais saraksts
183
Kopsavilkums
187
Terminu skaidrojošā vārdnīca
189
Pašpārbaudes jautājumi
191
Biznesa plāna piemērs
195
Uzdevums ar risinājumu
207
Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
209
Uzdevumu atbildes
217
Ieteicamā literatūra
221VIL NORĀDĪJUMI KURSA UN KONTROLDARBA VEIKŠANAI
22340. Kursa (studiju) darba saturs un apjoms
22341. Kursa darba noformēšanas noteikumi
225Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links