Description

TITLE Latvijas ekonomikas pārstrukturizācijas problēmas : monogrāfija / R. Škapara un Ē. Šumilo red. ; Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte.
PUBLISHER/YEAR Rīga
LU Akadēmiskais apgāds
2005
PHYSICAL DESCRIPTION 396 lpp.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr.: 390.-396. lpp.
GEOGRAPH. SUBJECT Latvija
SUBJECT Latvija
ADDED NAME Škapars, Roberts red.
Šumilo, Ērika red.
ISBN 9984770621
UDC NUMBER 332

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 332 On a shelf Available to order

Annotation


Zinātniskā monogrāfija „Latvijas ekonomikas pārstrukturizācijas problēmas jaunās ekonomikas apstākļos” (Restructuring Problems of Latvia’s Economy in Conditions of New Economy) tika sagatavota Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes LU zinātniskā projekta LU – 23 ietvaros.

Projekta mērķis bija izpētīt Latvijas ekonomikas pārstrukturizācijas virzienus un iespējas jaunās ekonomikas apstākļos sabiedrības sociāli-ekonomiskajai attīstībai svarīgās jomās. Projekta uzdevumi bija izpētīt jaunās ekonomikas iezīmes un attīstības iespējas Latvijas sabiedrībā un tautsaimniecībā, akcentējot to sekmīgas darbības mehānismu, priekšnoteikumus un izstrādājot attīstības risinājumus ar jauno ekonomiku ciešāk saistītajās un Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgākajās nozarēs, raksturot situāciju darba tirgū Latvijā 1992.-2003. gadā un prognozēt darba tirgus attīstības virzienus, analizēt esošos nosacījumus biznesa ideju un zināšanu attīstībai Latvija, lai nodrošinātu sabiedrības cilvēkkapitāla iespējami efektīvu izmantošanu, kā arī izstrādāt priekšlikumus situācijas uzlabošanai, vispusīgi aplūkot Latvijas finanšu sektora uzņēmumu attīstības raksturīgās problēmas jaunās ekonomikas apstākļos, akcentējot sektora stabilitātes un konkurētspējas nodrošināšanai aktuālākos risinājumus, analizēt telekomunikāciju sektora radiosakaru un mobilo komunikāciju (elektroniskās komunikācijas) attīstības tendences jaunās ekonomikas ietekmē, papildus izvērtējot tarifu līdzsvarošanas nosacījumu piemērošanu saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām, analizēt sabiedrisko radiokanālu darbības problēmas jaukta sabiedriskās apraides finansējuma apstākļos, analizēt veselības aprūpes nozares galvenās attīstības tendences jaunās ekonomikas apstākļos, izstrādāt priekšlikumus Latvijas ekonomikas pārstrukturizācijai jaunās ekonomikas apstākļos.

Projektā piedalās sekojoši maģistranti un doktoranti L. Neiders, S. Eglīte, U. Ozoliņa, K. Purmalis, R. Rastaks, I. Sloka, S. Sūnīte, J. Priede, U. Duka, V. Vītola, K. Bērziņa, V. Kaže, A. Fomins, A. Šenkmans

Piedāvātās tēmas manuskriptā izskatīta trīs pamatnodaļās:

1. Jaunās ekonomikas būtība un Latvijas tautsaimniecības attīstība jaunās ekonomikas apstākļos (L. Neiders un S. Eglīte)

Pēdējo gadu Latvijas ekonomikas attīstības tempi ir strauji, taču pastāv bažas, ka tie nebūs ilgtspējīgi. Kā pozitīvs faktors minams, ka arvien lielāku lomu ražošanas un pakalpojumu sfērā ieņem jaunas tehnoloģijas un jauna pieeja, ko definē kā jauno ekonomiku. Sadaļā dotas vairākas jaunās ekonomikas definīcijas un aprakstītas vairākas šo ekonomiku aprakstošās rādītāju kopas. Analizēta līdzšinējā Latvijas ekonomikas attīstība un piedāvāts Latvijas jauno ekonomiku raksturojošo rādītāju salīdzinājums ar Eiropas Savienības dalībvalstīm.

2. Darba tirgus un cilvēkkapitāla analīze Latvijā jaunās ekonomikas apstākļos doktoranti (U. Ozoliņa, K. Purmalis, R. Rastaks, I. Sloka, S. Sūnīte)

Nodaļā analizēti jaunās ekonomikas laikmetam raksturīgākie rādītāji darbaspēka un cilvēkkapiāla jomā. Ieteikta virkne pasākumu, kas uzlabotu izglītības, jo īpaši augstākās izglītības pieejamību un kvalitāti. Aprakstīta veselības sistēma un izstrādāti vairāki priekšlikumi tās pilnveidošanai. Bez tam raksturota e-resursu un inovāciju attīstība. Veikta arī darbaspēka tirgus piedāvājuma analīze un detalizēta raksturota darbaspēka situācija Latvijas pierobežā.

3. Prioritāro nozaru problēmas un perspektīvas jaunās ekonomikas apstākļos Latvijā (J. Priede, U. Duka, V. Vītola, K. Bērziņa, V. Kaže, A. Fomins, A. Šenkmans)

Nodaļā aplūkotas Latvijai nozīmīgu nozaru, kā arī to uzņēmumu attīstībai raksturīgās problēmas un prioritātes jaunās ekonomikas apstākļos, akcentējot attīstības perspektīvas un sekmīgas izaugsmes un konkurētspējas nodrošināšanas priekšnoteikumus. Nodaļā raksturota tādu pakalpojumu kā sabiedriskā radio, tūrisma, banku pakalpojumu attīstības perspektīvas jaunās ekonomikas kontekstā, kā arī tādu jautājumu risināšanas iespējas kā kvalitātes nodrošināšana un rūpniecības uzņēmumu sistēmreforma.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links