Description

AUTHOR Zariņa, Vita
TITLE Finanšu grāmatvedības uzdevumu krājums : (ar un bez atrisinājumiem) / Vita Zariņa.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Turība
2004
PHYSICAL DESCRIPTION 157 lpp.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr.: 142. lpp.
NOTES Pieejams arī internetā. URL
ISBN 9984766470
UDC NUMBER 657

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 657 On a shelf Available to order

Annotation


Mācību grāmata ir praktisks palīglīdzeklis studentiem studiju kursā “Finanšu grāmatvedībaā. Grāmata veidota tā, lai studenti pēc teorētiskā materiāla apgūšanas varētu iepazīties ar praktiskiem risinājumiem un paši atrisināt uzdevumus, kas paredzēti praktiskam darbam. Tāpat arī katras nodaļas beigās doti jautājumi paškontrolei, lai studentiem būtu iespēja pārliecināties, ka teorija ir apgūta.

SATURS
Priekš­vārds

I no­da­ļa. Grā­mat­ve­dī­bas te­ori­ja

1.1. Grā­mat­ve­dī­ba tās no­zī­me un uz­de­vu­mi
1.2. Bi­lan­ce
1.3. Bi­lan­ces vie­nā­do­jums
1.4. Saim­nie­cis­kās ope­rā­ci­jas

II no­da­ļa. Fi­nan­šu grā­mat­ve­dī­ba – uz­ņē­mu­ma lī­dzek­ļu uz­skai­te

2.1. Il­gter­mi­ņa ie­gul­dī­ju­mi
2.1.1. Ne­ma­te­ri­ālie ak­tī­vi
2.1.2. Pa­mat­lī­dzek­ļi
2.1.3. Il­gter­mi­ņa fi­nan­šu ie­gul­dī­ju­mi
2.2. Ap­gro­zā­mie lī­dzek­ļi
2.2.1. Krā­ju­mi
2.2.2. No­rē­ķi­ni ar de­bi­to­riem
2.2.3. Nā­ka­mo pe­ri­odu iz­de­vu­mi
2.2.4. Vērtspapīri apgrozāmo līdzekļu sastāvā un īstermiņa līdzdalība

2.2.5. Nau­das lī­dzek­ļi

II­I no­da­ļa. Fi­nan­šu grā­mat­ve­dī­ba – uz­ņē­mu­ma lī­dzek­ļu fi­nan­sē­ša­nas avo­ti

3.1. Pa­šu ka­pi­tāls, uz­krā­ju­mi un re­zer­ves
3.2. Kre­di­to­ru pa­rā­di
3.3. No­rē­ķi­ni par dar­ba sa­mak­su un ie­tu­rē­ju­miem

IV no­da­ļa. Ope­rā­ci­ju kon­ti

V no­da­ļa. Ga­da pār­skats

VI no­da­ļa. Uz­de­vu­mi stu­di­ju kur­sam “Starp­tau­tis­kie fi­nan­šu pār­ska­tu stan­dar­tiā


6.1. Ne­ko­mer­ci­ālo sa­bied­rī­bu (klu­bu) lī­dzek­ļu uz­skai­te
6.2. Par­tner­sa­bied­rī­bas (uz­ņē­mēj­sa­bied­rī­bas)
6.3. De­bi­to­ru pa­rā­di
6.4. Krā­ju­mi
6.5. Dar­ba al­ga

Stu­di­jām iz­man­to­ja­mā li­te­ra­tū­ra
Pie­li­ku­mi

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links