Description

AUTHOR Gods, Uģis
TITLE Makroekonomika / Uģis Gods.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Turība
2002
PHYSICAL DESCRIPTION 351 lpp.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr.: 349.-351.lpp.
ISBN 9984728196
UDC NUMBER 330.101.541

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 2 330.101.541 On a shelf Available to order

Annotation


I nodaļa. Ievada vietā
5II nodaļa. Makroekonomikas pamatrādītāji. Nacionālo kontu sistēmā
20
2.1. Iekšzemes kopprodukts - tā aprēķināšana, sadale, izlietošana
20
2.2. Galvenās makroekonomiskās plūsmas un vienādības
35
2.3. Starptautiskā sektora ekonomika
39
Uzdevumi, testi
46III nodaļa. Nauda, naudas piedāvājuma regulēšana
54
3.1. Nauda - izpratne, agregāti
54
3.2. Naudas piedāvājuma analīze
60
3.3. Centrālā banka un tās loma naudas piedāvājuma regulēšanā
63
Uzdevumi, testi
74IV nodaļa. Naudas pieprasījums un monetārā doktrīna
81
4.1. Reālais naudas pieprasījums un likviditātes izvēle
81
4.2. Baumola - Tobina modelis
85
4.3. Naudas tirgus līdzsvars
90
4.4. Monetārisma doktrīna
97
Uzdevumi, testi
103V nodaļa. Preču tirgus: kopējā pieprasījuma - kopējā piedāvājuma līdzsvars
110
5.1. Kopējais pieprasījums - struktūra un faktori
111
5.2. Kopējais piedāvājums: keinsiāniskā un klasiskā pieeja
115
5.3. īslaicīgais un ilglaicīgais līdzsvars
121
5.4. Pieprasījuma un piedāvājuma šoki, to stabilizācija
124
Uzdevumi, testi
128VI nodaļa. Izdevumu - ienākumu modeļa komponentu analīze
136
6.1. Patēriņš, ietaupījumi, investīcijas
137
6.2. Izdevumu - ienākumu līdzsvars un multiplikācijas efekti
152
Uzdevumi un testi
163VII nodaļa. Makroekonomiskā nestabilitāte
176
7.1. Ekonomiskie cikli kā makroekonomiskās nestabilitātes izpausme
176
7.2. Inflācijas fenomens
182
7.3. Nodarbinātības problemātika
190
Uzdevumi, testi
200VIII nodaļa. Fiskalā politika
207
8.1. Valdības izdevumu struktūra
207
8.2. Nodokļi: funkcijas, principi
210
8.3. Nodokļu struktūranalīze Latvijā
213
8.4. Valsts budžets, tā deficīts un valsts parāds
217
8.5. Automātiskie stabilizatori un diskrecionārā fiskālā politika
223
Uzdevumi, testi
228IX nodaļa. IS - LM modelis: preču - naudas tirgus līdzsvars
234
9.1. Modeļa teorētiskā un grafiskā konstrukcija
234
9.2. IS - LM līdzsvara pielietojums
247
9.3. Fiskālā un monetārā politika IS -LM modelī
252
9.4. Monetāristu un keinsiānistu pieeja
256
9.5. IS - LM un AS - AD modeļu mijiedarbība
259
Uzdevumi, testi
264X nodaļa. Starptautiskā tirdzniecība
270
10.1. Starptautiskās tirdzniecības nepieciešamība un tās priekšrocības
270
10.2. Ieguvums no starptautiskās tirdzniecības
276
10.3. Tirdzniecības politika
278
10.4. Preču eksports - imports. Skats no Latvijas viedokļa
284
Uzdevumi, testi
289XI nodaļa. Valūtas attiecības, maksājumu bilance, ārējais un iekšējais ekonomikas līdzsvars
295
11.1. Valūtas kurss: nominālais un reālais, fiksētais un peldošais
295
11.2. Reālais valūtas kurss un makroekonomiskā politika
303
11.3. Lata valūtas kursa politika
306
11.4. Maksājumu bilance, tās loma ekonomikas ārējā līdzsvara nodrošināšanā
308
11.5. Ārējais un iekšējais ekonomikas līdzsvars
310
11.6. Iekšējā un ārējā ekonomiskā modeļa praktiskais pielietojums
317
Uzdevumi, testi
320XII nodaļa. Nobeiguma vietā: ekonomiskā izaugsme un integrācija
329
Uzdevumu, testu atbildes
345

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links