Description

TITLE Ietekmes uz vidi novērtējums / Magnuss Vircavs.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Turība
2001
PHYSICAL DESCRIPTION 125 lpp.
BIBLIOGRAPHY Bibliogr.: 115.-120.lpp.
ISBN 9984609219
UDC NUMBER 574

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 5 On a shelf Available to order

Annotation


Grāmatas mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar IVN (Ietekme uz vidi novērtējums), tā būtību, nepieciešamību un nozīmīgumu vides aizsardzības sistēmā.

Galvenā uzmanība ir pievērsta abu jēdzienu "vide" un "ietekme uz vidi" izpratnei, kuri veido ietekmes uz vidi novērtējuma saturu, starptautisko un Latvijas IVN normatīvo aktu analīzei un savstarpējam salīdzinājumam, kā arī IVN procesa veidošanas un lietošanas principiem. Priekšlikumi, kā Latvijā veidot juridiski pamatotu IVN procesu un kā uzlabot tā kvalitāti.

Saturs

Skaidrojošā vārdnīca
Ievads
1. nodaļa. Jēdziens «vide»

2. nodaļa. Jēdziens «ietekme»
2.1. letekmes vispārīgs raksturojums
2.2. letekmju savstarpējā saistība
2.3. letekmes uz vidi veidi
2.3.1. Negatīva un pozitīva ietekme
2.3.2. Primārā un sekundārā ietekme
2.3.3. Īslaicīga un ilgstoša ietekme
2.3.4. Kumulatīva ietekme

3. nodaļa. letekmes uz vidi novērtējuma izpratne

4. nodaļa. letekmes uz vidi novērtējuma veidošanas vēsturisks pārskats

5. nodaļa. Starptautiskie tiesību akti ietekmes uz vidi novērtējuma kontekstā
5.1. Eiropas Kopienas Direktīva 85/337/EEC
5.2. Konvencija par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā
5.3. Pasaules Bankas ietekmes uz vidi novērtējuma tiesību akti

6. nodaļa. Valsts ekoloģiskā ekspertīze Latvijā

7. nodaļa. letekmes uz vidi novērtējuma normatīvie akti Latvijā

8. nodaļa. letekmes uz vidi novērtējuma procesa dalībnieki
8.1. Paredzētās darbības ierosinātājs
8.2. lesaistītās valsts vai pašvaldības institūcijas
8.3. Sabiedrība
8.4. IVN procesa profesionalitātes nodrošinātāji

9. nodaļa. letekmes uz vidi novērtējuma posmi un to raksturojums
9.1. Izsijāšanas (screening) procedūras divas pakāpes
9.2. letekmes uz vidi novērtējuma programma 89
9.3. Sabiedrības iesaistīšana ietekmes uz vidi novērtējuma procesā 95
9.4. Vidi atslogojošie pasākumi 99
9.5. Vides monitorings un ietekmes uz vidi novērtējuma audits 100
9.6. Vides stāvokļa apraksts 102
9.7. letekmes uz vidi novērtējuma veikšanas kārtība Latvijā 104

10. nodaļa. Kopīgais un atšķirīgais Valsts ekoloģiskās ekspertīzes un ietekmes uz vidi novērtējuma procesos

11. nodaļa. letekmes uz vidi novērtējuma ieviešanas galvenās problēmas Latvijā
un to iespējamais risinājums
Izmantotā literatūra 115
Papildu literatūra 120
Pielikums 121

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links