Description

TITLE Iespējamie līgumu paraugi komercdarījumiem un darījumiem ar banku starpniecību : Примерные образцы договоров коммерческих сделок и сделок с участием банков / Sast.: V.Latiševs, M.Harons.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Merkūrijs LAT
b.g.
PHYSICAL DESCRIPTION 391 lpp.
ADDED NAME Latiševs, Valērijs sast.
Harons, Mihails sast.
ISBN 9984640124
UDC NUMBER 347.4
336.71

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 347.4 On a shelf Available to order

Annotation


Izdevumā ietverti dažādu līgumdokumentu piemēri, kurus bieži izmanto komercdarījumos Latvijas Republikā.

Viena no krājuma īpatnībām ir tā, ka autori līdztekus tradicionālajiem līgumdokumentu paraugiem tajā ietvēruši arī tādu līgumu paraugus, kuri reti sastopami līgumattiecībām veltītajā literatūrā, piemēram, preču novietošana noliktavās un to glabāšana, piegādātāja izejvielu apstrādāšana, pretenzijas, preču pārdošana ar pircēja noliktavas EX noteikumiem utt.

Vairumam grāmatā ietverto līgumu aprakstīta to piemērošanas situācija, kā arī izskaidroti attiecīgā darījuma līguma termini (finansu līzings, operatīvais līzings, faktorings, frančaizings utt.).

Krājumā liela uzmanība veltīta to komerclīgumu paraugiem, kuru nodrošināšanā nepieciešama bankas līdzdalība. Tajā sniegts arī plašs uzziņu materiāls par dažādiem līgumattiecību aspektiem.

Līgumdokumenti krājumā izstrādāti trīs valodās: LATVIEŠU, KRIEVU un ANGĻU, uzziņu materiāli - LATVIEŠU un KRIEVU valodā.

SATURS

I IESPĒJAMIE LĪGUMDOKUMENTU PARAUGI
1. Preces pārdošanas līgums
2. Pirkuma-pārdevuma līgums
3. Līgums (Latvijas pārdevējs pārdod preci ārzemju pircējam un nosūta preci uz trešajām valstīm)
4. Zivju produkcijas pirkuma-pārdevuma līgums (Anglijas pārdevējs un Krievijas pircējs)
5. Pielikums nr.1
6. Distribūcijas līgums
7. Konsignācijas līgums
8. Aģentvienošanās
9. Bartera līgums
10. Līgums (preces pārdošana ar atlikto maksājumu pret pircēja iesniegto ķīlu)
11. Ķīlas līgums (nodrošinājums, pārdodot ar atlikto maksājumu - līgumam 10)
12. Aģenta vienošanās (Latvijas rezidents pārstāv ārvalstnieka intereses LR teritorijā)
13. Frančaizinga līgums (par sadarbību, iekārtu pirkšanu-pārdošanu un tiesību nodošanu, izmantojot preču zīmi)
14. Finansu līzinga līgums
15. Atgriezeniskā līzinga līgums
16. Operatīvā līzinga līgums
17. Starptautiskā finansu līzinga līgums
18. Līgums par preces glabāšanu sausā noliktavā
19. Pielikums Nr. 1
20. Līgums par produkcijas transportēšanu un glabāšanu noliktavā vai saldētavā
21. Līgums (izejvielu, kas atrodas pircēja noliktavā, bet ir pārdevēja īpašums, pārdošana)
22. Pielikums Nr. 1 (izejvielu glabāšana nākamā pircēja noliktavās)
23. Līgums par pasūtītāja izejvielu pārstrādi
24. Vienošanās par parāda segšanu ar izgatavoto produkciju
25. Līgums par parāda segšanu ar izgatavoto produkciju
26. Vienošanās par faktoringa operācijas veikšanu
27. Maksājuma garantija
28. Pretgarantija
29. Bankas garantija
30. Darījuma konta apkalpošanas līgums
31. Kredītvēstules izdošanas pieteikuma paraugs
32. Neatsaucamas dokumentārās kredītvēstules paraugs
33. Nodomu protokols
34. Nodomu protokols par zinātniski tehniskās produkcijas radīšanu (nodošanu)
35. Zinātniski tehniskās produkcijas radīšanas līgums
* pielikums Nr. 1 Darbu kalendārais plāns zinātniski tehniskās produkcijas radīšanai (nodošanai)
* pielikums Nr. 2 Vienošanās protokols par zinātniski tehniskās produkcijas līgumcenu
* pielikums Nr. 3 Zinātniski tehniskās produkcijas pieņemšanas nodošanas akts nr. _______
36. Pretenzija par preces zemo kvalitāti
37. Pretenzija sakarā ar iekārtu importu
38. Pretenzija par iepakojuma neatbilstību
39. Pretenzija par to, ka pircējs nav paziņojis pārdevējam gaidāmo kuģa pienākšanas laiku iekraušanas ostā
40. Licences vienošanās
41. Know-how nodošanas līgums
42. Iekārtu nomas līgums
43. Līgums par kuģa nomu kopā ar apkalpi (demise-charter)
44. Vienošanās par glābšanu - Lloyd standartforma "Bez glābšanas nav atlīdzības"
45. Akts par avarējušam kuģim sniegtās palīdzības operācijas pabeigšanu
46. Līgums par pieņemšanu darbā ārvalstu īpašnieka kompānijā
47. Reklāmas pakalpojumu līgums
48. Līgums par piedalīšanos izstādē-gadatirgū
II KOMERCLĪGUMU SASTĀDĪŠANA
1. Komerclīguma struktūra
2. Komerclīguma noteikumi
3. Komercdokumenti
4. Pirkšanas un pārdošanas līgumu starptautiskie pamatnoteikumi ("INCOTERMS")
5. Transportēšanas noteikumi pirkšanas un pārdošanas līgumos
6. Ārējās tirdzniecības pārvadājumu transporta dokumentācijas apraksts
7. Atrunas sakarā ar neparedzētiem nepārvaramas varas radītiem apstākļiem un kārtība, kādā izsniedzams sertifikāts, kas apliecina šo apstākļu esamību
III CENU APRĒĶINĀŠANA, SLĒDZOT KOMERCLĪGUMUS
1. Pasaules cenas - pamats cenu aprēķināšanai, slēdzot ārējās tirdzniecības līgumus
2. Cenu veidi, kurus, slēdzot ārējās tirdzniecības līgumus, izmanto kā pamatinformāciju par pasaules tirgus cenām
3. Avoti, kas sniedz informāciju par pasaules tirgus cenām
4. Ārējās tirdzniecības cenu aprēķināšana, par pamatu ņemot konkurences materiālus
5. Ārējās tirdzniecības cenu aprēķināšana, slēdzot ilgtermiņa līgumus

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links