Description

AUTHOR Osipova, Sanita, 1968-
TITLE Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu : rakstu krājums / Sanita Osipova ; priekšvārdu autori Ph.D. Ineta Ziemele un Dr.hist. Guntis Zemītis ; mākslinieciskais noformējums: Marina Selunska.
PHYSICAL DESCRIPTION - 559 lpp. ; 22 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs
PERSON AS SUBJECT Aspazija 1865-1943
Čakste, Jānis 1859-1927
Ehrlich, Eugen 1862-1922
Kalniņš, Voldemārs 1907-1981
Синайский, Василий Иванович 1876-1949
GEOGRAPH. SUBJECT Latvija
ADDED NAME Ziemele, Ineta 1970- aui Ievada u.tml. autors
Zemītis, Guntis 1955- aui Ievada u.tml. autors
Selunska, Marina bkd Grāmatas dizaina autors
Tiesu namu aģentūra (uzņēmums)
ISBN 9789934508820
UDC NUMBER 340

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 340 On a shelf Available to order

Annotation


Tiesību zinātnieces un profesores Sanitas Osipovas grāmata „Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu” ir rakstu krājums, kurā apkopoti autores pēdējos gados tapušie raksti, runas, referāti. 

Tā kā autore savā zinātnieces darbā iepriekš pievērsusies tiesību vēstures izpētei, arī šajā izdevumā ievietotajos rakstos tēmas aplūkotas vēsturiskā skatījumā. Tēmas sagrupētas četrās nodaļās: nācija, valoda, tiesiska valsts, rītdienas skatījums šodienas kontekstā.

Lai arī krājumu veido atsevišķi raksti, tiem visiem ir vienojošs saturs, kas atbilst izdevuma nosaukumam. Autore vairākkārt uzsvērusi, cik svarīgi apzināties mūsu tautas vēsturi, lai sekmētu tās pašvērtējumu. Šajā nolūkā S. Osipova īpaši uzsvērusi un analizējusi Latvijas vēsturē nozīmīgu personību lomu un pienesumu valsts attīstībā.

S. Osipovas grāmata ir mūsdienu Latvijas tiesību zinātnē pirmais zinātnisku rakstu krājums, kurā apkopota viena zinātnieka analīze par Latvijas valstiskuma pamatos esošajām vērtībām, tās skatot tiesību vēstures ietvaros.

Grāmata ir rosinājums zinātniskai diskusijai par aplūkotajām tēmām un labs pienesums nacionālajai tiesību zinātnei. Tāpēc tā izmantojama juristiem, sevišķi tiesību zinātniekiem.

Dziļās, faktos balstītās vēstures izpētes dēļ rakstu krājums būs labs zināšanu papildināšanas avots ikvienam, kam svarīga mūsu valsts tapšanas izzināšana un ieskats tās nākotnē.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links