Description

AUTHOR Kalniņš, Erlens, 1975-
TITLE Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās / Erlens Kalniņš.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Tiesu namu aģentūra
2010
PHYSICAL DESCRIPTION - xxi, 361 lpp. ; 23 cm.
BIBLIOGRAPHY Ietver bibliogrāfiju (342.-361. lpp.).
ISBN 9789984790817
UDC NUMBER 347.626

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 347 In processing
1 347 On a shelf Available to order

Annotation


Tiesu namu aģentūra juristu un citu lasītāju vērtējumam piedāvā zvērināta advokāta, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēka Erlena Kalniņa monogrāfiju "Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās".

Kā savā priekšvārdā norāda Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis, LU Juridiskās fakultātes profesors, Dr.iur. Kaspars Balodis, "grāmata ir ne vien oriģināls un fundamentāls zinātnisks pētījums par vienu no svarīgākajām ģimenes tiesību tēmām, bet arī viena no apjomīgākajām civiltiesību monogrāfijām, kas mūsu valstī tapusi pēc neatkarības atgūšanas."

Grāmatā ietverts E.Kalniņa promocijas darba rezultāts.Par pamatu šai grāmatai izmantots autora agrāk publicēts raksts "Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās", kas publicēts izdevumā "E.Kalniņš. Privāttiesību teorija un prakse" (Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005, 22.–136.lpp.) un kas ticis no jauna pārstrādāts un būtiski papildināts, izmantojot Latvijas un ārvalstu (īpaši Vācijas un Šveices) jaunāko juridisko literatūru un tiesu praksi.

Grāmatā aplūkotas visas būtiskās laulāto likumisko mantisko attiecību problēmas, kā arī, paužot jaunas zinātniskas atziņas, piedāvāts to risinājums. Monogrāfijā sniegts laulāto mantisko attiecību vispārīgs raksturojums, identificēti problēmjautājumi, kā arī atspoguļota tiesību zinātnē un tiesu praksē pastāvošā viedokļu dažādība. Autors izskaidro laulāto mantas jēdzienu, tās veidus, laulāto mantas masas, laulāto un arī trešos personu tiesības darījumos ar laulāto mantu. Detalizēti aplūkota laulāto atsevišķā manta un laulāto kopīgā manta, vienlaikus pārliecinoši pamatojot, ka laulāto likumisko mantisko attiecību pamatprincips ir laulāto mantas šķirtība. Autors arī norāda uz Civillikumā esošajiem robiem laulāto mantisko attiecību regulējumā.

Grāmatas struktūra un autora lietotais valodas stils padara to saprotamu ne vien juristiem un tiesību zinātņu studentiem, bet arī citiem interesentiem, kuri vēlas izprast laulāto likumisko mantisko attiecību būtību. Grāmatā sniegs atbildes uz būtiskiem laulāto likumisko mantisko attiecību jautājumiem, ar kuriem bieži jāsastopas gan laulības laikā, gan to izbeidzot.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links