Description

TITLE Latvija un latvieši : akadēmiskie raksti / redkolēģija: Dr.habil.chem., Dr.hist.h.c. Jānis Stradiņš (priekšsēdētājs), Dr.habil.philol. Viktors Hausmanis, Dr.habil.philol. Ilga Jansone [un vēl 5 redaktori] ; literārās redaktores: Gita Bērziņa, Sanda Rapa, Anita Rudziša [un vēl 2 literārās redaktores] ; tulkotāja Dace Strelēvica-Ošiņa ; bibliogrāfes: Dagnija Ivbule, Lolita Lāce, Inguna Mīlgrāve ; māksliniece Ināra Jēgere ; karšu grafiskais dizains: Guntis Ulmanis ; ievads: profesors Jānis Stradiņš ; recenzenti: Dr.arch. Evita Alle, Dr.art. Elita Ansone, Dr.art. Kristiāna Ābele [un vēl 31 recenzents]. I [1.] sējums.
PHYSICAL DESCRIPTION - 863, [1] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, kartes, shēmas, tabulas ; 25 cm.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: [806.]-863. lpp.
CONTENTS I daļa. LATVIJA UN LATVIEŠI MŪSDIENU PASAULĒ. Latvija un latvieši - globalizācijas laikmeta eiropieši / Vaira Vīķe-Freiberga. Latvijas neatkarības atgūšana / Tālavs Jundzis. Latvijas valsts konstitucionālie pamati / Jānis Pleps. Demokrātija Latvijā / Ivars Ījabs. Latvijas tautsaimniecība pēc neatkarības atjaunošanas / Raita Karnīte. Latvijas iedzīvotāji / Pēteris Zvidriņš. Latviešu valoda 21. gadsimtā / Ina Druviete, Andrejs Veisbergs. Izglītība Latvijā / Andris Kangro. Zinātne Latvijā / Jānis Stradiņš. Latvijas kultūrainava / Māra Urtāne, Juris Urtāns. Baltijas valstu sadarbība (1988-2015) / Marika Laizāne-Jurkāne. II daļa. LATVIJAS KULTŪRA (mūsdienās ar atskatu vēsturē). Vērtības Latvijā (eiropeisko un vispārcilvēcisko vērtību horizontā) / Maija Kūle. Latviešu literatūras devums pasaules kultūrā / Anita Rožkalne. Latviešu mūzika pasaulē / Arnolds Klotiņš. Koru dziedāšana un dziesmu svētki Latvijā / Ilma Grauzdiņa, Ilze Šarkovska-Liepiņa. Latvijas teātris Eiropas kontekstā / Viktors Hausmanis. Latvija un latvieši pasaules kinomākslā / Inga Pērkone. Latvijas vizuālās mākslas ieguldījums pasaules kultūrā / Stella Pelše. Latvijas un Rīgas arhitektūra / Jānis Krastiņš. Reliģijas Latvijā / Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Agita Misāne. Latvijas sports un sportisti pasaules kontekstā / Uldis Grāvītis. Vācbaltieši Latvijas un Eiropas kultūrā / Māra Grudule. Nacionālo minoritāšu kultūra Latvijā / Leo Dribins, Juris Goldmanis.
NOTES "Latvija 100"--Priekštitullapā.
Literārās redaktores arī: Ināra Stašulāne, Jana Taperte
Redaktori arī: Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.habil.hist. Andrejs Vasks, Dr.hist. Guntis Zemītis.
Recenzenti arī: Dr.hist. Daina Bleiere, Dr.hist. Ilze Boldāne, Dr.phil. Ella Buceniece, Dr.oec. Zane Cunska, Dr.philol. Ingūna Daukste-Silasproģe, Dr.arch. Kristīne Dreija, Dr.oec. Margarita Dunska, Dr.oec. Andrejs Geske, Dr.paed. Antra Gulbe, Dr.habil.philol. Viktors Hausmanis, Dr.paed. Ilze Ivanova, Dr.hist. Ēriks Jēkabsons, Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis, Dr.oec. Silvija Kristapsone, Dr.art. Jānis Kudiņš, Dr.habil.phil. Maija Kūle, Dr.art. Daina Lāce, Dr.art. Ilze Šarkovska-Liepiņa, Dr.art. Nadežda Pazuhina, Dr.habil.art. Silvija Radzobe, PhD Sebastian Rimestad, Dr.paed. Andris Rudzītis, Dr.philol. Elita Saliņa, Dr.habil.phys. Andrejs Siliņš, Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Dr.h.c.hist. Jānis Stradiņš, Dr.hist. Helēna Šimkuva, Dr.oec. Ērika Šumilo, Dr.habil.philol. Jānis Valdmanis, Dr.art. Guna Zeltiņa, Mg.hist. Artūrs Žvinklis.
Ziņas par autoriem: rakstu beigās
ADDED NAME Stradiņš, Jānis 1933- edt aui csl Redaktors Ievada u.tml. autors Konsultants
Hausmanis, Viktors 1931- edt csl Redaktors Konsultants
Jansone, Ilga 1958- edt Redaktors
Jundzis, Tālavs 1951- edt csl Redaktors Konsultants
Kūle, Maija 1951- edt csl Redaktors Konsultants
Spārītis, Ojārs 1955- edt csl Redaktors Konsultants
Vasks, Andrejs 1947- edt Redaktors
Zemītis, Guntis 1955- edt Redaktors
Bērziņa, Gita 1974- edt Redaktors
Rapa, Sanda 1975- edt Redaktors
Rudziša, Anita 1960- edt Redaktors
Stašulāne, Ināra edt Redaktors
Taperte, Jana 1986- edt Redaktors
Strelēvica-Ošiņa, Dace 1976- trl Tulkotājs
Ivbule, Dagnija 1953- clb Līdzstrādnieks
Lāce, Lolita 1955- clb Līdzstrādnieks
Mīlgrāve, Inguna 1962- clb Līdzstrādnieks
Jēgere, Ināra 1956-2016 bkd Grāmatas dizaina autors
Alle, Evita csl Konsultants
Ansone, Elita 1964- csl Konsultants
Ābele, Kristiāna 1972- csl Konsultants
Bleiere, Daina 1949- csl Konsultants
Boldāne, Ilze 1977- csl Konsultants
Buceniece, Ella 1949- csl Konsultants
Cunska, Zane 1979- csl Konsultants
Daukste-Silasproģe, Inguna 1968- csl Konsultants
Dreija, Kristīne csl Konsultants
Dunska, Margarita 1963- csl Konsultants
Geske, Andrejs 1954- csl Konsultants
Gulbe, Antra csl Konsultants
Ivanova, Ilze 1949- csl Konsultants
Jēkabsons, Ēriks 1965- csl Konsultants
Kristapsone, Silvija 1959- csl Konsultants
Kudiņš, Jānis 1974- csl Konsultants
Priedola-Lāce, Daina 1970- csl Konsultants
Šarkovska-Liepiņa, Ilze 1962- csl Konsultants
Пазухина, Надежда 1976- csl Konsultants
Radzobe, Silvija 1950- csl Konsultants
Rimestad, Sebastian 1981- csl Konsultants
Rudzītis, Andris 1950- csl Konsultants
Saliņa, Elita 1971- csl Konsultants
Siliņš, Andrejs 1940- csl Konsultants
Šimkuva, Helēna csl Konsultants
Šumilo, Ērika 1958- csl Konsultants
Valdmanis, Jānis 1948- csl Konsultants
Zeltiņa, Guna 1950- csl Konsultants
Žvinklis, Arturs 1964- csl Konsultants
Vīķe-Freiberga, Vaira 1937- aut Autors Latvija un latvieši - globalizācijas laikmeta eiropieši.
Jundzis, Tālavs 1951- aut Autors Latvijas neatkarības atgūšana.
Pleps, Jānis 1982- aut Autors Latvijas valsts konstitucionālie pamati.
Ījabs, Ivars 1972- aut Autors Demokrātija Latvijā.
Karnīte, Raita 1949- aut Autors Latvijas tautsaimniecība pēc neatkarības atjaunošanas.
Zvidriņš, Pēteris 1943- aut Autors Latvijas iedzīvotāji.
Druviete, Ina 1958- aut Autors Latviešu valoda 21. gadsimtā
Veisbergs, Andrejs 1960- aut Autors Latviešu valoda 21. gadsimtā
Kangro, Andris 1947- aut Autors Izglītība Latvijā.
Stradiņš, Jānis 1933- aut Autors Zinātne Latvijā.
Urtāne, Māra 1951- aut Autors Latvijas kultūrainava
Urtāns, Juris Tālivaldis 1952- aut Autors Latvijas kultūrainava
Laizāne-Jurkāne, Marika 1977- aut Autors Baltijas valstu sadarbība (1988-2015)
Kūle, Maija 1951- aut Autors Vērtības Latvijā (eiropeisko un vispārcilvēcisko vērtību horizontā)
Rožkalne, Anita 1956- aut Autors Latviešu literatūras devums pasaules kultūrā
Klotiņš, Arnolds 1934- aut Autors Latviešu mūzika pasaulē
Grauzdiņa, Ilma 1948-2016 aut Autors Koru dziedāšana un dziesmu svētki Latvijā
Šarkovska-Liepiņa, Ilze 1962- aut Autors Koru dziedāšana un dziesmu svētki Latvijā
Hausmanis, Viktors 1931- aut Autors Latvijas teātris Eiropas kontekstā
Pērkone, Inga 1966- aut Autors Latvija un latvieši pasaules kinomākslā
Pelše, Stella 1972- aut Autors Latvijas vizuālās mākslas ieguldījums pasaules kultūrā
Krastiņš, Jānis 1943- aut Autors Latvijas un Rīgas arhitektūra
Krūmiņa-Koņkova, Solveiga 1960- aut Autors Reliģijas Latvijā
Misāne, Agita 1965- aut Autors Reliģijas Latvijā
Grāvītis, Uldis 1942- aut Autors Latvijas sports un sportisti pasaules kontekstā
Grudule, Māra 1963- aut Autors Vācbaltieši Latvijas un Eiropas kultūrā
Dribins, Leo 1931- aut Autors Nacionālo minoritāšu kultūra Latvijā
Goldmanis, Juris 1952- aut Autors Nacionālo minoritāšu kultūra Latvijā
Latvijas Zinātņu akadēmija pbl
ISBN
9789934851599(atcelts)
UDC NUMBER 94

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 94 On a shelf Available to order

Annotation


Akadēmisko rakstu krājums divos sējumos “Latvija un latvieši” ir būtiski pārstrādāts, mainīts un papildināts izdevums līdzīgam krājumam, kas iznāca 2013.gadā tikai latviešu valodā. Šis krājums vienlaikus izdots arī angļu un krievu valodās un lielākā mērā saturiski piemērots ārzemju lasītājam. 
Pirmajā sējumā analizēta situācija mūsdienu Latvijā un to ievada akadēmiķes Vairas Vīķes–Freibergas raksts par Latviju globalizētajā pasaulē. No citiem rakstiem gūstam priekšstatu par Latvijas konstitucionālajiem pamatiem, tautsaimniecību, demogrāfiju, valodu, izglītību un zinātni, kultūrainavu, kā arī dažādiem kultūras aspektiem un sportu. Otrais sējums veltīts latviešu etnosam kopš senlaikiem līdz neatkarīgas valsts izveidošanai, kā arī Latvijas valstij laikā no 1918.gada līdz 1991.gadam, t.sk. pievēršoties tās attīstības problēmām un divu okupāciju nodarītajam ļaunumam. 
Pavisam jaunajā krājumā kopumā iekļauti 44 raksti (to 49 autori – atzīti savu jomu speciālisti). Krājumu papildina 540 fotogrāfijas, 90 diagrammas un tabulas, 30 kartes, personu rādītājs ar 3240 personām. Visi raksti ir autoru oriģināldarbi, kas balstīti uz daudzu arhīvu un krātuvju materiāliem, kā arī uz citu, t.sk. ārzemju autoru publikācijām. 
Māksliniece Ināra Jēgere.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links