Description

TITLE Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: standartu apkopojums un pielietojuma piemēri / Justīne Sofija Jaunzeme.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Lietišķās informācijas dienests
2016
PHYSICAL DESCRIPTION 256 lpp.
ISBN 9789984896113
UDC NUMBER 657

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


GRĀMATAS SATURS:
1. Nacionālās finanšu grāmatvedības sistēmas
2. Starptautisko grāmatvedības standartu izstrādātājas organizācijas attīstības vēsture un organizatoriskā struktūra
3. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti un to interpretācijas
4. Starptautisko finanšu pārskatu standartu izstrādes process
5. Starptautisko finanšu pārskatu standartu ieviešana pasaulē
6. Starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošana Latvijas un citu ES dalībvalstu publiskajās uzņēmējsabiedrībās
7. Latvijas nacionālo grāmatvedības standartu izstrāde uz Starptautisko finanšu pārskatu standartu bāzes
8. Citas organizācijas, kas nodarbojas ar finanšu grāmatvedības standartizāciju
9. Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes
10. Finanšu pārskata sagatavošanas pamatprincipi
11. Finanšu pārskata saturs
12. Ilgtermiņa ieguldījumi
13. Apgrozāmie līdzekļi
14. Uzkrājumi, varbūtējās saistības un varbūtējie aktīvi
15. Finanšu instrumenti: finanšu aktīvi un saistības
16. Ieņēmumi un ar to gūšanu saistītās izmaksas
17. Darbinieku īstermiņa pabalsti
18. Aizņēmumu izmaksas
19. Aktīvu zaudējumi no vērtības samazināšanās
20. Ienākuma nodokļi
21. Noma
22. Ārvalstu valūtas darījumu uzskaite
23. Valsts dotācijas un citu veidu valsts atbalsts uzņēmējdarbībai
24. Darījumi ar saistītām pusēm un to atklāšana finanšu pārskatā
25. Peļņa uz akciju
26. Uzņēmējdarbības segmenti
27. Uzņēmējdarbības apvienošanas darījumu uzkaite un konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošana
28. Starpperiodu finanšu pārskati
29. Grāmatvedības politika, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdas
30. Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizēja ieviešana
31. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti maziem un vidējiem uzņēmumiem
Starptautisko finanšu pārskatu standartu jēdzienu skaidrojums
Starptautisko finanšu pārskatu standartu terminoloģijas latviešu valodas – angļu valodas vārdnīca
Grāmatā minēto organizāciju saraksts
Pielikumi

PAR GRĀMATU:
 Lai nodrošinātu investorus, kreditorus un citus starptautisko finanšu tirgu dalībniekus ar kvalitatīvāku finanšu informāciju, Starptautisko grāmatvedības standartu valde izstrādā Starptautiskos finanšu pārskatu standartus (SFPS).
Publisko akciju sabiedrību konsolidētie finanšu pārskati obligāti jāsagatavo atbilstoši SFPS. Pārējo komercsabiedrību konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanā vadība var izvēlēties starp SFPS un Latvijas likumdošanu.
Bez tam SFPS sniedz priekšrakstus grāmatvežiem pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu, atliktā nodokļa aktīvu un saistību uzskaitē, aktīvu vērtības samazinājuma pārbaudes veikšanā un citos grāmatvedības jautājumos, kuru skaidrojums Latvijas likumdošanā ir nepietiekams.
Šajā grāmatā plašās un kompleksās SFPS prasības ir sistematizētas un izklāstītas vienkāršā, lasītājam saprotamākā veidā. SFPS piemērošana ir skaidrota ar daudzveidīgiem praktiskiem piemēriem.
Šī grāmata būs noderīga uzņēmumu vadībai, grāmatvežiem, auditoriem un finanšu pārskatu lietotājiem, kā arī izmantošanai augstskolu pasniedzējiem un studentiem finanšu grāmatvedības apguves procesā.

PAR AUTORI:
Justīne Sofija Jaunzeme, aizstāvot maģistra darbu par Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, 2001. gadā ieguva maģistra grādu starptautiskajā biznesā Norvēģijas Ekonomikas un biznesa vadības augstskolā. Kopš 2002. gada J.S. Jaunzeme pasniedz grāmatvedību, arī Starptautiskos finanšu pārskatu standartus, Ventspils Augstskolā. Strādājot auditorfirmā, viņa ir ieguvusi praktisku pieredzi Starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošanā.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links