Description

AUTHOR Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908
TITLE Rudolfa Blaumaņa kopoti raksti.
EDITION 2. eespeedums.
PUBLISHER/YEAR Rigâ
Waltera un Rapas akz. sabeedr. isdewums
1923-1935.
PHYSICAL DESCRIPTION - 1.,2.,4.,5.,12 sēj. : portr. ; 20 cm.
CONTENTS 1. sēj. Rudolfs Blaumanis kā mahkslineeks / Peters Ehrmanis ; Pie skala uguns : stahsti -- 2. sēj. Stahsti: Nesahle ; Trakais Isaks ; Wiņa zeļi ; Paradisē ; Brihnuma sahlite ; Spihjenos ; Ihstā lihgawiņa ; Kapehz kapehz? ; Wihndedsēs drihsi buhs kahsas ; Welniņi ; Auseklis, Reeteklis un Sahrta ; Stahsts par zūku, kura runajusi
4. sēj. Stahsti: Nahwes ehnā ; Lisets ; Mopsis, jeb Nelaime Tehrbatas eelā ; Dsiru Miķelis ; Pee aisbiruscha awota ; Sarkanais jahtneeks ; Tew, kas tu saitēs ; Skandals ; Lihse ; Laimes klehpī ; Stulbenis ; Karlis Skalbe ; Tur, kur neweens naw bijis ; Mihlis Ktaujoņsch ; Slepkawas ; Us miroņu swehtkeem ; Aleksis ; Jeta ; Nepabeigts stahsts -- 5. sēj. Lugas: Sagļi ; Ļaunais gars ; Pasuduschais dehls ; Maija ; Selta kupris
NOTES Vecajā ortogrāfijā.
PERSON AS SUBJECT Blaumanis, Rūdolfs 1863-1908
ADDED NAME Birkerts, Antons 1876-1971 com Sastādītājs
UDC NUMBER 821.174 (081.1)

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links