Description

AUTHOR Kalve, Ieva, 1966-
TITLE Dokumentu pārvaldība : no A līdz Z / Ieva Kalve.
PUBLISHER/YEAR Rīga
Turība
2013
PHYSICAL DESCRIPTION - 315 lpp. : il., tab., veidlapas.
BIBLIOGRAPHY Bibliogrāfija: 313.-315. lpp.
SUBJECT Lietvedība
ISBN 9789984828800
UDC NUMBER 651

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Grā­ma­ta vei­do­ta, ak­tu­ali­zē­jot un pa­pil­di­not 2002. ga­dā iz­do­to "Jaun­ās pa­au­dzes liet­ve­dī­bu", ci­tē­tie nor­ma­tī­vie ak­ti ir 2013. ga­da augus­ta re­dak­ci­jā. Grā­ma­ta do­mā­ta gan tiem, ku­riem ne­pie­cie­ša­mas pa­mat­zi­nā­ša­nas par do­ku­men­tu pār­val­dī­bu un  no­for­mē­ša­nu, gan tiem, ku­ri vē­las ak­tu­ali­zēt sa­vas zi­nā­ša­nas un dar­ba pie­re­dzi. Grā­ma­tā ap­tver­ti vis­i do­ku­men­tē­ša­nas pro­ce­su pos­mi no ne­pie­cie­ša­mī­bas vei­dot do­ku­men­tu līdz no­do­ša­nai ar­hī­vā. Ap­lū­ko­tas ne ti­kai nor­ma­tī­vo ak­tu pra­sī­bas, bet arī da­žā­du dar­bī­bu jē­ga un bū­tī­ba, tā­dē­jā­di vei­do­jot dzi­ļā­ku iz­prat­ni par do­ku­men­tē­ša­nas pro­ce­siem or­ga­ni­zā­ci­jā. Ter­mi­nu vārd­nī­ca ir grā­ma­tas sā­ku­mā, lai jau no pir­ma­jām lap­pu­sēm au­to­re “ru­nā­tu vie­nā va­lo­dā” ar la­sī­tā­ju. 

At­se­viš­ķās apakš­no­da­ļās īsi ap­ko­po­tas do­ku­men­tu pār­val­dī­bas īpat­nī­bas valsts un paš­val­dī­bu ie­stā­dēs, kā arī spe­ci­ālo do­ku­men­tu no­for­mē­ša­nas pa­mat­prin­ci­pi.

Pie­vie­no­tie do­ku­men­tu pa­rau­gi ne ti­kai ilus­trē te­orē­tis­ko ma­te­ri­ālu, bet no­de­rēs arī pašpārbau­dei un ra­do­šai pa­pil­di­nā­ša­nai, jo ne vis­i do­ku­men­ti vien­mēr ir vie­nā­di. Se­viš­ķi – to teksts.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links