Description

Leader00779nam a2200253 i 4500
0011013414
003LB
00520111219155536.0
008111219 2011 lv 00000 lav
020 a: 0789984828558
040 a: LB
041 a: lav
080##a: 336.2
1001#a: Medne, Anna
2451 a: Nodokļi Latvijāb: Ņemot vērā nodokļu likumdošanas izmaiņas, kas ir spēkā no 211. gada 1. jūlijac: Medne Anna
260 a: Rīgab: Turībac: 2011
300 a: 118 lpp.
695##a: Nodokļi
990##a: 336.2

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Grā­ma­ta "Nodokļi Latvijā" do­mā­ta saim­nie­cis­kās dar­bī­bas vei­cē­jiem un stu­den­tiem, bet var būt no­de­rī­ga ik­vie­nam, kas in­te­re­sē­jas par no­dok­ļu ap­lik­ša­nu. Grāma­tā "Nodokļi Latvijā" var ie­gūt īsu un ko­do­lī­gu in­for­mā­ci­ju par Lat­vi­jā spē­kā eso­šiem no­dok­ļiem un to prak­tis­ku pie­mē­ro­ša­nu, rak­stu­ro­ta Lat­vi­jas no­dok­ļu sis­tē­ma un ap­rak­stī­ti no­dok­ļu ele­men­ti — no­dok­ļa sub­jekts, no­dok­ļa ob­jekts, lik­mes un pie­mē­ro­ja­mie at­vieg­lo­ju­mi, at­lai­des, kā arī no­dok­ļu ap­lik­ša­nas me­hā­nis­ma prin­ci­pi. Grā­ma­ta "Nodokļi Latvijā" būs labs pa­līgs ik­die­nas dar­bā un pa­lī­dzēs iz­prast sa­rež­ģī­tās tie­sī­bu nor­mas no­dok­ļu pa­rē­ķi­nā­ša­nā.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links