Description

Leader01648nam a2200457 a 4500
0011013315
003LB
00520140217160553.0
008110902s2011 lv ad b 000 0 lav d
020 a: 9789984453705
040 d: LB
0410 a: lava: engb: lavb: eng
080 a: 330
08005a: 33
24500a: Latvijas Universitātes rakstin: 766. sēj.b: Ekonomika. Vadības zinātnec: [galvenās redaktores: Ismena Revina, Inese Vorončuka]
24631a: Economics. Business Administration
260 a: Rīgab: Latvijas Universitātec: 2011
300 a: 270 lpp.b: il., tab., sh., graf.
4901 a: Latvijas Universitātes rakstia: Acta Universitatis Latviensisa: Scientific Papers University of Latviax: 1407-2157v: 766. sēj.
504 a: Ietver bibliogr. zemsvītras piezīmēs un rakstu beigās
546 a: Teksts latviešu un angļu val., kopsavilkumi angļu vai latviešu val.
650 4a: Ekonomika
650 4a: Vadībzinība
7001 a: Revina I.
8102 a: Latvijas Universitāte.t: Latvijas Universitātes rakstiv: 766. sēj.
856##u: http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/lu-raksti-pdf/766-sejums/
990##a: 33

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Saturs/Contents

EKONOMIKA

Anna Zasova
Tiesiskās bāzes ietekme uz darba tirgus elastību Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm
Effects of Labour Legislation and the Institutional Environment on Labour Market Flexibility in Latvia vs. Other EU Countries

Ksenija Ijevļeva
Hipotekārais kredīts kā komercbankas produkts
Mortgage Loan as a Commercial Bank Product

Ilona Dubra
Significance of Innovation Activities in the Challenging Socio-Economic Environment of Today
Inovāciju nozīme mūsdienu sociālekonomiskajā vidē

Dagnija Lāce-Ate
Valsts eksporta atbalsta organizācijas un to darbības izvērtēšanas teorētiskie aspekti
Governmental Export Promotion Organisations and Assessment of Their Activities: Theoretical Questions

Laura Lismente
Pieprasījuma elastības analīzes metodoloģiskie aspekti
Demand Elasticity Analysis: Methodological Aspects

Linda Romele
Izglītība darbavietā un tās ieguvumi
Education at Workplace and Its Advantages

VADĪBAS ZINĀTNE

Līga Baltiņa
Uz vietu balstīta pieeja ES reģionālās politikas efektivitātes uzlabošanai
Place-Based Approach to Improving the Efficiency of the EU Regional Policy

Gundars Bērziņš
Stratēģiski operatīvā vadīšanas sistēma radošo nozaru organizācijās
Strategic-Operational Management in Creative Industries

Nellija Titova
Pievienotās vērtības intelektuālā koeficienta (VAICTM) un aprēķinātās uzņēmuma nemateriālās vērtības (CIV) metožu lietošana pētījumos: gūtā pieredze
Application of Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM) and Calculated Intangible Value (CIV) in Research: the Lessons Learnt

Kristīne Zaksa
Mārketinga pasākumu komplekss augstākās izglītības iestādēm – Latvijas Universitātes piemērs
Marketing Mix for Higher Education Institutions – the Case of the University of Latvia

Stacenko Sergejs, Ilze Gude
Arodbiedrības un to nozīme mūsdienu sabiedrībā
Trade Unions and Their Role in Contemprorary Society

Dita Štefenhagena
Universitātes pārvaldes procesu vērtējums funkcionālās efektivitātes pilnveidei
University Governance Processes as a Factor Influencing University Effectiveness

Jānis Aprāns
ES kohēzijas politikas izvērtējums: prasības, prakse un perspektīvas
EU Cohesion Policy Performance Evaluations: Requirements, Practice and Prospects

Zane Gūtmane
Pirmsskolas izglītības sistēmas nodrošinājums un finansēšanas modeļi
Preschool Education System: Availability and Models for Financing

Laura Keršule
Darbinieku vadīšana un motivēšana ekonomiskās lejuspslīdes apstākļos Latvijā
Motivation of Employees in the Situation of Economic Downturn in Latvia

Ināra Kantāne
Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja
Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises

Marija Simonova
Investēšana cilvēkkapitāla attīstībā publiskajā pārvaldē Latvijā
Investment in the Development of Human Capital in Public Administration in Latvia

Emīls Pūlmanis
Mērķu definēšanas nozīme un problēmas projektu inicializācijas procesā Latvijā
Significance of Goal Definition and the Problems in the Project Initialization Process in Latvia

Agate Zaķe
Ierēdņu viedokļi par dzimumu stereotipiem attiecībā uz vadītājiem valsts pārvaldē un šo viedokļu apkopojums
Opinions of Public Servants on Gender Stereotypes Regarding Senior Officials in Public Administration in Latvia

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links