Description

Leader00762nam a22002767i 4500
0011007175
003LB
00520050124155458.0
008041217s2004 lv lav
020 a: 9984766470
040 a: LB
041 a: lav
080 a: 657
1001 a: Zariņa, Vita
24510a: Finanšu grāmatvedības uzdevumu krājumsb: (ar un bez atrisinājumiem)c: Vita Zariņa
260 a: Rīgab: Turībac: 2004
300 a: 157 lpp.
440 0a: Uzņēmējdarbības bibliotēkav: 41
500 a: Pieejams arī internetā. URL
504 a: Bibliogr.: 142. lpp.
695 a: Grāmatvedība
941 b: 2007-12-14T14:36:18c: 1
990 a: 657
996 a: BL

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 657 On a shelf Available to order

Annotation


Mācību grāmata ir praktisks palīglīdzeklis studentiem studiju kursā “Finanšu grāmatvedībaā. Grāmata veidota tā, lai studenti pēc teorētiskā materiāla apgūšanas varētu iepazīties ar praktiskiem risinājumiem un paši atrisināt uzdevumus, kas paredzēti praktiskam darbam. Tāpat arī katras nodaļas beigās doti jautājumi paškontrolei, lai studentiem būtu iespēja pārliecināties, ka teorija ir apgūta.

SATURS
Priekš­vārds

I no­da­ļa. Grā­mat­ve­dī­bas te­ori­ja

1.1. Grā­mat­ve­dī­ba tās no­zī­me un uz­de­vu­mi
1.2. Bi­lan­ce
1.3. Bi­lan­ces vie­nā­do­jums
1.4. Saim­nie­cis­kās ope­rā­ci­jas

II no­da­ļa. Fi­nan­šu grā­mat­ve­dī­ba – uz­ņē­mu­ma lī­dzek­ļu uz­skai­te

2.1. Il­gter­mi­ņa ie­gul­dī­ju­mi
2.1.1. Ne­ma­te­ri­ālie ak­tī­vi
2.1.2. Pa­mat­lī­dzek­ļi
2.1.3. Il­gter­mi­ņa fi­nan­šu ie­gul­dī­ju­mi
2.2. Ap­gro­zā­mie lī­dzek­ļi
2.2.1. Krā­ju­mi
2.2.2. No­rē­ķi­ni ar de­bi­to­riem
2.2.3. Nā­ka­mo pe­ri­odu iz­de­vu­mi
2.2.4. Vērtspapīri apgrozāmo līdzekļu sastāvā un īstermiņa līdzdalība

2.2.5. Nau­das lī­dzek­ļi

II­I no­da­ļa. Fi­nan­šu grā­mat­ve­dī­ba – uz­ņē­mu­ma lī­dzek­ļu fi­nan­sē­ša­nas avo­ti

3.1. Pa­šu ka­pi­tāls, uz­krā­ju­mi un re­zer­ves
3.2. Kre­di­to­ru pa­rā­di
3.3. No­rē­ķi­ni par dar­ba sa­mak­su un ie­tu­rē­ju­miem

IV no­da­ļa. Ope­rā­ci­ju kon­ti

V no­da­ļa. Ga­da pār­skats

VI no­da­ļa. Uz­de­vu­mi stu­di­ju kur­sam “Starp­tau­tis­kie fi­nan­šu pār­ska­tu stan­dar­tiā


6.1. Ne­ko­mer­ci­ālo sa­bied­rī­bu (klu­bu) lī­dzek­ļu uz­skai­te
6.2. Par­tner­sa­bied­rī­bas (uz­ņē­mēj­sa­bied­rī­bas)
6.3. De­bi­to­ru pa­rā­di
6.4. Krā­ju­mi
6.5. Dar­ba al­ga

Stu­di­jām iz­man­to­ja­mā li­te­ra­tū­ra
Pie­li­ku­mi

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links