Description

Leader02062nam a2200565 a 4500
0011014032
003LB
00520140801141704.0
008140704s2014 lv adfh b 000 0blav d
020 a: 9789984828879
035 a: (LV-RiVB) LNC04-000716870
040 a: LV-RiVBd: LB
080 a: 332
1001 a: Pazāne, Baibad: 1985-4: aute: Autors
24510a: Vilhelms Ķuzeb: šokolādes karalisc: Baiba Pazāne
24630a: Šokolādes karalis
260 a: Rīgab: Turībac: 2014f: Jelgavas tipogrāfija
300 a: 234 lpp., [4] lp. iel.b: il., faks., tab.
4901 a: Uz zaļa zarav: Nr. 1
504 a: Bibliogrāfija: 224.-234. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
60014a: Ķuze, Vilhelmsd: 1875-1941
61024a: V. Ķuze (fabrika)x: Vēsture
650 4a: Konditorejas izstrādājumiz: Latvijax: Vēsture
650 4a: Rūpniekiz: Latvijav: Biogrāfijas
830 0a: Uz zaļa zarav: Nr. 1.
90203a: jrb: 22/127c: 1
908 a: Pazāne, Baiba
990##a: 332

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Ša­jā sē­ri­jā iz­do­tais pir­mais Lat­vi­jas veik­smes stāsts ir par Vilhelmu Ķu­zi – Lat­vi­jas na­ci­onā­lās sal­du­mu rūp­nie­cī­bas pamatli­cē­ju, vie­nu no veik­smī­gā­ka­jiem Lat­vi­jas uzņēmējiem arī pa­sau­les ekspor­ta tir­gos.
Par “šo­ko­lā­des un kon­fek­šu ka­ra­li” kro­nē­tais lat­vie­šu rūpnieks bi­ja viens no sa­bied­rī­bā mī­lē­tā­ka­jiem uzņēmējiem. Vi­ņa vār­du zinā­ja ik­viens – gan liels, gan mazs, gan vienkāršie cil­vē­ki, gan sabied­rī­bas eli­te. Mar­ka “V. Ķuze” kļuva par vis­as Lat­vi­jas lep­nu­mu, kas ar spo­žu­mu spē­ja prezen­tēt paš­mā­ju ra­žo­ju­mus tā­lu, tālu pla­ša­jā pasau­lē. "Mans uz­de­vums nav pil­dīt sa­vu ka­ba­tu un iedzīvo­ties, bet gan no­stā­dīt šo fab­ri­ku priekš­zī­mī­gi Lat­vi­jai par go­du, lai šī fab­ri­ka bū­tu zieds Lat­vi­jas vai­ņa­gā,” bi­ja teicis pats rūpnieks. Viņš iedzi­ļi­nā­jās katrā lie­tā, cen­šoties to iz­prast pa­šos tās pama­tos. Tā­pēc nav brī­nums, ka vi­ņam pa­de­vās viss, ko uzsā­ka. Uz­ņē­mu­ma pa­nā­ku­mu ga­rants bi­ja pa­rei­za va­dī­ba, liet­pra­tī­gi dar­bi­nie­ki, mo­der­nas tehnoloģijas, automa­ti­zē­ta ra­žo­ša­na, kā arī  iz­smal­ci­nā­ta rek­lā­ma.
Fab­ri­kas tel­pās ta­pa aug­stā­kās kva­li­tā­tes šo­ko­lā­de, speciālās iekārtas no cu­ku­ra ma­sas izgatavo­ja mai­gi sa­tī­na krā­sās vi­zu­ļo­jo­šas “zī­da kon­fek­tes” vai smal­kus, ar aug­ļu ievā­rī­ju­mu pildī­tos “spil­ven­ti­ņus”. Bez tam tika ražoti arī dažnedažādu veidu cepumi un biskvīti, vafeles un piparkūkas, kafija un kakao, visbeidzot ievārījums. Viss ražojumu klāsts, gaumīgi iepakots krāsainos papīrīšos, izdekorētās kastītēs un spainīšos, turpināja ceļu pie galvenā sava kritiķa, izcilās garšas baudītāja – pircēja.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links