Description

Rurāne, Marita.  Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana / Marita Rurāne. - Rīga : Turība, 2002. - 330 lpp. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 27). - Bibliogr.: 330.lpp.
        ISBN 9984609561.
        Uzņēmējdarbība. Kvalitāte. Plānošana.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 658 On a shelf Available to order

Annotation


I nodaļa. UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA LATVIJĀ
7
Uzņēmējdarbības jēdziens un nozīme tautsaimniecībā
7
LR likums "Par uzņēmējdarbību"
10
Komerclikums, tā vispārējs raksturojums
12
Uzņēmējdarbības vide un attīstības politika Latvijā
19
Mazie un vidējie uzņēmumi, to attīstības veicināšana
23
Uzņēmējdarbību atbalstošas asociācijas, fondi un programmas
28
Uzņēmējdarbības process
34II nodaļa. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIDI LATVIJĀ
45
Uzņēmējdarbības jomas izvēles faktoru raksturojums
45
Ražošana
48
Komerciālā uzņēmējdarbība
52
Mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība
52
Biržu tirdzniecība
59
Starpniecība
63
Uzņēmējdarbība finansu jomā
64
Biznesa konsultācijas
84III nodaļa. UZŅĒMĒJDARBĪBAS TIESISKĀS UN ORGANIZATORISKĀS FORMAS
88
Uzņēmuma tiesisko formu vispārējs apskats
88
Individuālais uzņēmums un individuālais komersants
99
Personālsabiedrības
101
Pilnsabiedrības
103
Komanditsabiedrības
105
Kapitālsabiedrības
106
Akciju sabiedrības
107
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
111
Uzņēmumu organizatoriskās formas
113
Kopuzņēmumi
113
Mātesuzņēmumi
116
Meitasuznēmumi
117
Holdingi
118
Koncerni
119
Asociācijas
120IV nodaļa. UZŅĒMUMA DZĪVES CIKLS
122
Uzņēmums, tā jēdziens un darbības vide
122
Uzņēmuma dzīves cikla stadiju raksturojums
130
Uzņēmuma dibināšanas tiesiskie priekšnosacījumi
133
Uzņēmuma pirkšana
139
Uzņēmuma darbība
142
Uzņēmuma organizatoriskā struktūra
149
Uzņēmuma reorganizācija
152
Uzņēmumu (komercsabiedrību) apvienošana
154
Sabiedrību sadalīšana
160
Sabiedrības pārveidošana
161
Uzņēmuma krīze, maksātnespēja, bankrots
162
Faktori, kas izraisa uzņēmuma darbības krīzi
162
Maksātnespējas process
165
Uzņēmuma atveseļošana (sanācija)
169
Bankrots
171
Uzņēmuma likvidācija
173V nodaļa. PRECE - UZŅĒMĒJDARBĪBAS OBJEKTS
177
Preces jēdziens, īpašības, cena
177
Preces cena
177
Tirgus cena
180
Līdzsvara cena
182
Preces cenas veidošanas ekonomiskie pamati
184
Preces konkurētspēja
186VI nodaļa. KVALITĀTES VADĪŠANA
188
Kvalitātes jēdziens un nozīme
188
Kvalitātes vadības sistēmu attīstība
191
Kvalitātes vadīšanas sistēmas
194
Standartizācija
200
Nacionālā standartizācija un metroloģija
204
Sertifikācija
205
Preču zīme
207VII nodaļa. UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMIE RESURSI
211
Kapitāls un tā aprite
211
Pašu un aizņemtais kapitāls
213
Pamatkapitāls
216
Apgrozāmais kapitāls un apgrozāmie līdzekļi
221
Darbaspēks
227
Uzņēmējspējas
232VIII nodaļa. UZŅĒMĒJDARBĪBAS SUBJEKTI
235
Uzņēmējs un viņa statuss
235
Uzņēmējdarbības līgums
238
Partnerattiecības uzņēmējdarbībā
247
Sadarbība ražošanas jomā
249
Sadarbība preču maiņas jomā
256
Darījumu veidi tirdzniecībā
257
Sadarbība ar kredītiestādēm
258
Atbildība par saimniecisko līgumu izpildi
261
Patērētāja loma uzņēmējdarbībā
263
Algots darbinieks kā uzņēmējdarbības procesa dalībnieks
266
Valsts kā uzņēmējdarbības subjekts
271IX nodaļa. UZŅĒMĒJDARBĪBAS PLĀNOŠANA
274
Uzņēmējdarbības plānošanas nozīme
274
Uzņēmējdarbības plāna izstrādāšana
276
Uzņēmējdarbības (biznesa) plāna saturs
286
Informācija par uzņēmumu, vadību un personālu
287
Preces un pakalpojumi
294
Ražošanas plāns
295
Produkta un pakalpojuma tirgus novērtējums un marketinga plāns
301
Risks, tā novērtēšana
313
Riska novērtēšana
314
Risku profilakse un neitralizācija
316
Riska kvantitatīvās analīzes metode (bezzaudējuma analīze)
318
Finansiālā stāvokļa prognozēšanas metodes
320
Finansu plāns
321
Peļņas un zaudējumu plāns
325

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links