Description

 Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: Kristīne Mārtinsone, Dr.psych., Sandra Mihailova, Dr.psych. ; recenzentes: Maija Zakriževska, Dr.psych., Liāna Deklava, Dr.med. ; literārā redaktore Regīna Jozauska ; Rīgas Stradiņa Universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, c2017. - 422 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un autoru rādītājs: 421.-422. lpp. - Rakstu krājumā "Supervīzija: teorija un prakse", pamatojoties gan uz vēsturisko perspektīvu, gan mūsdienu praksi un pētījumiem, ir aplūkoti supervīzijas pamatjautājumi. Šī krājuma mērķis ir raksturot supervīziju no dažādiem skatupunktiem, parādot tās daudzveidīgo potenciālu. Rakstu krājums būs noderīgs studentiem un viņu prakses vadītājiem, visiem tiem, kuri strādā ar cilvēkiem, jo īpaši palīdzošo profesiju pārstāvjiem sociālajā un veselības aprūpē, pedagogiem, uzņēmējiem, konsultantiem utt., kā arī tiem, kurus interesē personīgā profesionālā izaugsme. - Ziņas par autoriem: 407.-420. lpp.
        1. daļa. SUPERVĪZIJA UN SUPERVIZORS. Supervīzija mūsdienās, tās mērķi un kvalitātes kritēriji / Inese Stankus-Viša. Supervīzijas vēsture un teorijas / Sandra Mihailova, Zane Kronberga, Dzintra Zariņa. Supervīzijas process / Evija Apine. Individuālā supervīzija / Anda Upmale. Supervīzija grupā / Velga Sudraba. Komandas un organizācijas supervīzija / Evija Apine. Pieaugušo izglītošanās process supervīzijā / Kārlis Viša. Supervizora personības kvalitātes / Ilona Zariņa. Lomas supervīzijā / Anna Šteina. Supervīzijas tiesiskie aspekti / Ivans Jānis Mihailovs. Ētikas jautājumi supervīzijā / Indra Majore-Dūšele, Zane Kronberga. 2. daļa. SUPERVĪZIJAS IZGLĪTĪBA UN PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS SPECIFIKA DAŽĀDĀS DARBĪBAS VIDĒS. Supervīzijas izglītība Latvijā / Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs. Supervīzijas dažādība Latvijā / Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs. Supervīzija sociālajā darbā / Ivita Puķīte, Iveta Sietiņsone, Evija Apine. Supervīzija psihoterapijā / Ginta Ratniece. Supervīzija psihologu darbā / Inga Skreitule-Pikše. Supervīzija mākslu terapijā / Ilze Dreifelde, Anda Upmale. Supervīzija karjeras atbalsta speciālistiem / Jānis Pāvulēns. Supervīzija māsu praksē / Kristaps Circenis. Supervīzija pedagogu darbā / Olga Blauzde, Marika Grohjacka. Supervīzija juridiskajām profesijām / Inese Avota, Arita Featherstone. Supervīzija uzņēmējdarbībā / Natālija Dieviņa. Garīguma un reliģiozitātes komponenti ietveroša supervīzija (kristīgās tradīcijas kontekstā) / Gatis Līdums. 3. daļa. SPECIFISKIE JAUTĀJUMI SUPERVĪZIJĀ. Refleksija supervīzijā / Inta Poudžiunas, Ieva Antonsone, Inga Kartupele, Zanda Lauva. Supervīzija dažādos psihoterapijas virzienos / Ginta Ratniece. Psihodinamiskie koncepti supervīzijā / Velga Sudraba. Objektu attiecības supervīzijā / Ineta Heinsberga, Velga Sudraba. Piesaiste un attiecības supervīzijā / Inga Kartupele, Velga Sudraba. Psihes aizsardzības mehānismi supervīzijā / Dzintra Zariņa, Velga Sudraba. Projektīvā identifikācija supervīzijā / Anita Pīlēna, Velga Sudraba. Transference supervīzijā / Ineta Heinsberga, Velga Sudraba. Kontrtransference supervīzijā / Jeļena Skripka, Velga Sudraba. Māksla, metaforas un simboli supervīzijā / Edīte Krevica. Mūzikas metožu izmantojums supervīzijā / Inese Paiča. Ķermeņa un kustības izmantojums supervīzijā / Simona Orinska. Robežu jautājumi supervīzijā / Inese Paiča. Empātijas nozīme supervīzijā / Inta Poudžiunas. Varas un kontroles aspekti supervīzijā / Sandra Aleksandra Hartmane, Kristīne Mārtinsone. Varas un kontroles aspekti supervīzijā / Sandra Aleksandra Hartmane, Kristīne Mārtinsone. Kauna izjūta supervīzijā / Sandra Aleksandra Hartmane, Velga Sudraba. Atgriezeniskā saite supervīzijā / Sandra Barsineviča. Multikulturālisms supervīzijā / Anita Pīlēna, Indra Majore-Dūšele. 4. daļa. PĒTIJUMI SUPERVĪZIJĀ. Praktizējošo supervizoru vērtības / Sandra Aleksandra Hartmane, Kristīne Mārtinsone, Jeļena Ļevina. Supervizora profesionālā identitāte / Līga Vaivade-Kalnmeiere, Kristīne Mārtinsone. Supervizora profesionālā kompetence / Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Baiba Pumpiņa, Ilona Talente, Inga Rancāne, Natālija Dieviņa. 5. daļa. PRAKTISKĀ DARBA METODES SUPERVĪZIJĀ. Supervīzijā izmantojamo metožu piemēri / Aelita Vagale, Mirdza Paipare. Metaforiski asociatīvo kāršu lietošana supervīzijās / Agita Šmitiņa.
        ISBN 9789984793986.
        Supervīzija. Supervizori. Supervizores. Vadības koučings. Darbinieku uzraudzība. Skolu uzraudzība. Sabiedrības veselības darbinieki - Uzraudzība. Psihiskās veselības aprūpes darbinieki - Uzraudzība. Psihiskās veselības konsultanti - Uzraudzība.

Copies

Location Address Count Shelf Status
Bibliotēka 01.2 1 On a shelf Available to order

Annotation


Rakstu krājumā Supervīzija: Teorija. Pētījumi. Prakse (sast. Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova), pamatojoties gan uz vēsturisko perspektīvu, gan mūsdienu praksi un pētījumiem, ir aplūkoti supervīzijas pamatjautājumi. Šī krājuma mērķis ir raksturot supervīziju no dažādiem skatupunktiem, parādot tās daudzveidīgo potenciālu.
Rakstu krājums veidots piecās daļās. Pirmā daļa veltīta vispārīgiem supervīzijas jautājumiem, tās vēsturei un mūsdienu raksturojumam, teorijām, procesa aprakstam, ētiskiem un tiesiskiem aspektiem, ar izglītību saistītiem un citiem jautājumiem. Otrā daļa veltīta supervīzijas raksturojumam dažādās profesionālās darbības vidēs. Trešās nodaļas saturu veido specifiskie jautājumi, piemēram, refleksija, psihodinamiskie koncepti un mākslas lietojums supervīzijā. Ceturtajā daļā aprakstīti praktiskie pētījumi supervīzijā, savukārt piektajā piedāvātas praktiskā darba metodes supervīzijā.
Rakstu krājums būs noderīgs studentiem un viņu prakses vadītājiem, visiem tiem, kuri strādā ar cilvēkiem, jo īpaši palīdzošo profesiju pārstāvjiem sociālajā un veselības aprūpē, pedagogiem, uzņēmējiem, konsultantiem u. c., kā arī tiem, kurus interesē personīgā profesionālā izaugsme.
Grāmatas tapšanā piedalījās RSU Izdevniecības un poligrāfijas daļas (IPD) vadītājs Tenis Nigulis, IPD vecākā redaktore Aija Lapsa, redaktore Regīna Jozauska, korektores Alise Šnēbaha un Indra Orleja, kā arī tehniskā redaktore, maketētāja Ilze Reitere.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links