Description

Platons.  Sokrates aizstahweschanàs runa : Kritons ; Faidons / Platons ; no greeķu walodas tulkojis Fr. Garais. - Rīga : A. Gulbja apgahdibâ, [1920]. - 175 lpp. - Vecajā ortogrāfijā. . - Eewadâ: Greeķu filosofijas sahkumi lihds Platona laikam.
        Filozofija, antīkā - Vēsture.
        Vēsturiskais fonds.

Contact information

Any questions? Write us

Help

Follow us

Links